KRISTNA SIONISTER I OHELIG ALLIANS MED ISRAEL
 

AV TORBJÖRN JOHANSEN EAEC DEN 23 DECEMBER 2006

Den Israeliska regeringen har en mäktig allierad, The America-Israel Political Affairs Committee (Amerikas och Israels samråd, AIPAC). Men det mesta stödet för Israel får man från "kristna sionister."

Rådgivarna i den amerikanska regeringen studerar de judiska och de kristna sionisterna noga. En storsamling i april för några år sedan i Washington, D.C., organiserad av det  Internationella vänskapsförbundet mellan judar och kristna drog till sig ledare som Gary Bauer, president för "amerikanska värden (America Values). Bauer talade till folkmassan och sade att "vem som helst som sitter i Washington och föreslår att Israels folk måste ge ifrån sig mer mark i utbyte mot fred, så är detta en oanständighet." Bland andra viktiga rörelser som deltog i samlingen var Pat Robertsons kristna koalition samt en del höga kristna sionister. Huvudtalarna var Daniel Ayalon och de proisraeliska kongressmännen Eric Cantor (R., Va.) och Tom Lantos (D., Calif.) vilka uppmuntrade de företrädesvis kristna sionisterna att ställa upp mot vilkensomhelst plan som tvingar Israel att överge det land eller de bosättningar de redan besitter. Den så kallade "vägkartan för fred" kräver ju bådadera.

EN ALLIANS SOM STÅR SIG

Möjligheten att bilda en allians som både skulle stå sig politiskt och religiöst dök upp i april 2002, medan den israeliska armén smulade sönder flera städer och flyktingläger på Västbanken, efter de avskyvärda påskbombningarna. Under ökande internationellt tryck, vädjade Bush flera gånger till Sharon att dra sig tillbaka från Jenin, staden på Västbanken.   Den pro-israeliska lobbyn, i samklang med de kristna sionisterna, mobiliserade över 100 000 e-mailmeddelanden, med telefonsamtal och besök som uppmanade presidenten att inte sätta press på Israel. Taktiken fungerade. Presidenten yttrade inte ett ord av kritik eller varning, och Sharon fortsatte offensiven. Sionisten och tv-evangelisten Jerry Falwell fällde följande kommentar i 60 Minutes: "Nu tycker jag att vi kan räkna med att president Bush gör det rätta för Israel varje gång."

ISRAEL UPPFYLLER PROFETIAN, ENLIGT JERRY FALWELL

Falwell talade för ett stort antal kristensionister i USA.; kristna som tror att den nationella staten Israel är uppfyllandet av Bibelns profetior och därför förtjänar villkorslöst politiskt och ekonomiskt stöd och alla kristnas stöd också. Kristna sionister har ett nära samarbete med sekulära, judiska sionistorganisationer och även med Israels regering, särskilt under perioder när det konservativa Likudpartiet har makten i Knesset.

Falwell påstår sig tala för över 100 miljoner amerikaner, men i verkligheten ligger det på ca 25 miljoner. Generellt sett bör de kristna sionisterna vara så många som 75-100 miljoner amerikaner;  av dessa är en stor del dispensionalister som Falwell, men sionismen är också ganska utbredd bland pingst- och trosförsamlingar, jämte en del lutheranska samfund.

DISPENSIONALISTERNAS FALSKA TEOLOGI I BIBELNS LJUS

Kristen sionism har vuxit fram ut ur ett särskilt teologiskt system som kallas premillennial dispensationalism, vars ursprung man finner i det tidiga artonhundratalets England. En avhoppad irländsk präst, John Nelson Darby, som predikade och gav ut böcker, och en skotsk evangelist, Edward Irving, vilka betonade det bokstavliga framtida uppfyllandet av deras lära, att Jesus i tysthet kommer och hämtar de kristna (uppryckandet) från jorden före vedermödan, en period som kännetecknas av Antikrists framträdande och slaget vid Harmageddon. Sedan kommer Jesus tillbaka vid Vedermödans slut; dispensionalisterna lär även att staten Israel skall spela en central roll efter en väckelse bland judarna under de yttersta dagarna. När man påstår att Jesus skall komma två gånger, den första gången för uppryckandet och sedan i härlighet, får man dock problem, eftersom det går att bevisa teologiskt att det inte förhåller sig så. Det framgår tydligt av Bibeln att Jesu ankomst blir spektakulär, och skall ses av alla människor på jorden. Av nedanstående avsnitt från Bibeln förstår vi att detta inte kommer att bli en hemlig dag när folk försvinner i tysthet som i "uppryckandet", det blir en tid när mänskligheten nästan dör ut. Det kommer inte finnas många förutsättningar till mänskligt liv vid början av tusenårsriket.

"Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad." (Matt. 24:21-22)

"Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara." (Matt. 24:27)

"(»Se, jag kommer såsom en tjuv; salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han icke måste gå naken och man får se hans skam.»)" (Upp. 16: 15)

Det är svårt att tänka sig att Kristus rycker upp sin församling före Vedermödan, eftersom ovanstående uttalande från Jesus kommer efter de sju plågorna i Uppenbarelseboken kapitel 16. Men vi kristna skall få beskydd, det har Gud lovat. Minns hur han skyddade Daniel och Sadrak, Mesak och Abed-Nego i den brinnande ugnen i Daniels bok!

"Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja, ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen." (Upp. 1: 7)

"Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade en människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras." (Daniel 7: 13-14)

"Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet." (Matt. 24: 30)

"Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå" (1 Tess. 4:16)

Således kommer alla människor att se Jesus när han kommer tillbaka. Han tänker komma tillbaka en gång, och då i härlighet! Han kommer inte att hämta sitt folk i smyg, utan det blir lika tydligt som när blixten lyser upp himmelen från öster till väster!

DARBY, SCOFIELD OCH DE TVÅ FÖRBUNDEN

Darby tog med sig dessa falska läror under åtta missionsresor som han gjorde till USA.. De fångades upp i själ och sinne av de som deltog i konferenser om Bibeln och profetian under åren efter det amerikanska inbördeskriget. Darbys läror användes i predikningar av vissa "stora" predikanter under perioden 1880-1920: Dwight L. Moody, Billy Sunday; presbyterianer som James Brooks; Philadelphias radiopredikant Harry B. Ironsides; och Cyrus I Scofield,  tillämpade Darbys eskatologi på sin version av skriftställena och försåg dem med premillenniala dispensationalistnoter. Scofieldbibeln (först utgiven 1909) gav dispensationalistisk undervisning mycket av dess tyngd och popularitet. Det blev den bibelversion som bedrog kristna över en period av 60 år och än idag används flitigt.

Kristna sionister hävdar att hela det historiska Palestina – även allt territorium väster om Jordan som ockuperades av Israel efter kriget 1967 – måste tillhöra det judiska folket, för de ser detta som ett av de nödvändiga stegen som skall föregå Jesu tillkommelse. Bland deras övriga grundstolpar finns:

• Guds förbund med Israel är evigt, speciellt och  har aldrig upphävts, inte ens när Jesus kom till jorden första gången; man citerar då gärna 1 Mos 12:1-7; 15:4-7; 17:1-8; 3 Mos. 26:44-45 och 5 Mos. 7:7-8.

• De säger också att Bibeln talar om två distinkta och parallella förbund, ett mellan Gud och Israel och ett mellan Gud och hans kyrka på jorden. Det senare förbundet överträffas av förbundet med Israel, enligt deras sätt att se. Kyrkan är "bara en parantes" i Guds plan, menar man, och som sådan kommer den att förflyttas ut ur historien under uppryckandet.  När detta händer, menar man, kommer den politiska nationen Israel bli återupprättad som Guds huvudsakliga instrument på jorden.

•1 Mos.12:3 (Jag skall välsigna de som välsignar dig och förbanna de som förbannar dig) bör tolkas bokstavligen, enligt de kristna sionisterna – vilket leder till maximalt politiskt, ekonomiskt, moraliskt och andligt stöd för den politiska staten Israel och alla nu levande judar.

• Apokalyptiska texter som Daniel, Sakarja 9-12, Hesekiel 37-8, 1 Tessalonikebrevet 4-5 och Johannes Uppenbarelse tolkas bokstavligt och ibland mycket inkonsekvent.

• Grundandet av staten Israel, byggandet av ett tredje tempel och att Antikrist uppstår, och samlar sina arméer för att angripa Israel, är bland de tecken som efter församlingens uppryckande leder till den sista eskatologiska striden vid Harmageddon och Jesu slutliga tillkommelse när han kommer hit för att regera, tror man. Men Jesus kommer inte i hemlighet.

Tusenårsriket kommer inte att befolkas av kristna. Under denna tid får vi vara hos Herren. Det kommer inte att gå an att leva här då, eftersom världen är helt förstörd. Vi är då i himlen med Jesus, tvärtom vad sionisterna tror – nämligen att det kommer att vara en god tid för de kristna då Jesus kommer att leda världen i tusen år. Nej, Han kommer hit för att hämta de sina:

"Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra". (Matt. 24: 31)

"sedan skola vi som då ännu leva och lämnas kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord" (1 Tess. 4:17-18)

"Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de, åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år." (Upp. 20:4)

Enligt Nya Testamentets utsagor, som vi redan läst, och som även Gamla Testamentet säger oss, blir dagen då Jesus kommer en fruktansvärd dag:

"Se, HERRENS dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som där bo. Ty himmelens stjärnor och stjärnbilder sända ej mer ut sitt ljus, solen går mörk upp, och månens ljus skiner icke." (Jes. 13: 9-10)

"Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse." Matt. 24:37

När Jesus kommer och hämtar alla kristna efter Vedermödan har jorden blivit en ödemark   och Gud måste till sin sorg låta det bli som före floden, för människorna syndar svårt och deras ondska är stor. Vilka klarade sig från syndafloden? Bara Noa och hans familj, som fruktade Gud. 

SKALL KRISTUS KOMMA TILLBAKA TILL JORDEN TVÅ GÅNGER?

Lägg märke till att kristna sionistister säger att Jesus skall komma två gånger under den yttersta tiden. Första gången för att föra bort de kristna från jorden i hemlighet, och andra gången i härlighet och makt. Detta är oteologiskt och falskt och är bara ett sätt att påstå att de kristna går fria när folken möter Vedermödan, en tid så förskräcklig att den är makalös i världshistorien. Vidare påstår man att de som inte kommer med i uppryckandet har en chans till att bli frälst under de sju år som vedermödan varar. Så nu kan man luta sig tillbaka och vänta på uppryckandet, det gör ju inget, för man får ju en chans till, menar du kanske. Detta är otroligt falskt att påstå— vill du bli frälst, så måste du bli det nu, under den tid du lever! Kristna sionister säger också att domen kommer att falla över länder och individer på grund av om de har  "välsignat Israel" eller ej.

ATT VÄLSIGNA ISRAEL

Men man kan inte välsigna den världsliga staten Israel, blunda för de israeliska militära styrkornas orättvisa krig mot palestinierna, och de synder de hopar över sig. Bland annat görs i Israel 80 000 aborter per år. Landet är även en betydande producent av pornografi, och bordellerna ligger tätt. Kanske man skulle tänka sig för innan man välsignar Israel.

Nya Testamentet gör ett häpnadsväckande anspråk; att de kristna är Abrahams barn och därmed arvingar till löftet. Den kristna sionismen däremot är hängiven vad man kan kalla en territorial religion. Den förutsätter att Gud föredrar en enda stat, en plats och att han har ett geopolitiskt intresse av just den sekulära staten Israel. Från ett historiskt bibliskt perspektiv är visserligen detta det heliga landet. Men det spelar inte längre en ledande roll i Guds program för världen. Det var just det som martyren Stefanus pekade på i sitt tal i Apostlagärningarna 7. Landet och templet kommer nu i andra hand. Gud vill uppenbara sig själv för hela världen. Och denna insikt kostade Stefanus hans liv. Sådan bibelkunskap ligger milsvida från de åsikter som kristna sionister har; till exempel Ed McAteer, vilken fällde kommentaren:"Varje sandkorn mellan Döda havet, Jordanfloden och Medelhavet tillhör judarna." Stefanus skulle ha blivit illa berörd.

DEN KRISTNA SIONISMEN ÄR RELIGION BLANDAD MED POLITIK

Den kristna sionismen har ett betydande stöd inom protestantisk fundamentalism, från karismatikerna, många av sydstatsbaptisterna, pingstkyrkorna och många av de oberoende kyrkorna i USA. Den finns även bland presbyterianer, metodister och vissa lutheranska kyrkor SAMT i mindre utsträckning bland katoliker. Sionismen har en stor räckvidd, då  premillennialistiska dispensationalistiska teman sprider sig via "kristen" tv, radio och förlagsverksamhet. Kristen tv, National Religious Broadcasters Organization, sänder ca 90 procent av all kristen radio och tv i USA och domineras av riktningen kristen sionism.

Alliansen mellan de kristna sionisterna och den proisraeliska lobbyn växte under Reagans administration, men avtog litet under Bush Sr och under åren med Clinton. Clintons band till Israel var till det sekulära arbetarpartiet under Jitschak Rabin och Simon Peres, inte med det konservativa Likudpartiet. Det var i denna allians som Clinton tog Osloavtalet i sin famn, vilket Likud och de kristna sionisterna stod emot; då det medgav landåtergifter, fastän små, mitt i expansionen av judiska bosättningar samt krävde att Israel skulle dra sig tillbaka från en betydande del av Västbanken, östra Jerusalem och Gaza.

Kort efter mordet på Rabin, blev Likuds Benjamin Netanjahu premiärminister. Han hade länge varit de kristna sionisternas favorit, han närvarade vid Israel Christian Advocacy Council, och inbjöd 17 kristna fundamentalister från USA till Israel på en tur genom det Heliga Landet, vilket föranledde ett uttalande från dessa, som påminde om Likuds politik, men med "kristna" förtecken. Deklarationen inbegrep ett krav på att inget internationellt tryck skulle sättas på Israel att överge sina bosättningar på Västbanken, östra Jerusalem Gaza och Golanhöjderna. De kristna delegaterna stödde ett enat Jerusalem under israelisk suveränitet hellre än en stad uppdelad på palestinier och israeler.

Sedan de återvänt till USA, påbörjade medlemmar av Israel Christian Advocacy Council en kampanj, "Christians Call for a United Jerusalem" ("kristna kallar samman en kampanj för ett enat Jerusalem") med helsidesannonser i de största amerikanska tidningarna och de kristna tidskrifterna. Annonserna använde de vanliga kristna sionistiska slagorden samt teman från Likudpartiet, som exempelvis "Jerusalem har varit både den andliga och den politiska huvudstaden för det judiska folket i 3 000 år." Man citerade som vanligt 1 Mos. 12:17, 3 Mos. 26:44-45 och 5 Mos. 7:7-8, och en annons förklarade att "Israels bibliska anspråk på landet". . . "kom från ett evigt förbund med Gud." Ofta signerat av storheter som Pat Robertson, CBN; Ralph Reed - direktör i The Christian Coalition; Jerry Falwell; Brandt Gustafson - president för NRB; Don Argue, president för National Association of Evangelicals; Ed McAteer i Religious Roundtable, en av de första kristna sionistiska organisationerna i USA. Annonskampanjen var ett direkt svar på en kampanj som leddes av vanliga protestantiska, ortodoxa, katolska kyrkor, och drevs i april 1997 för "ett delat Jerusalem."

Den förenade, så kallade Jerusalem-kampanjen hävdade att de kristna sionisterna och fundamentalisterna talade för alla kristna i Nordamerika, och skrev att "undertecknarna och deras organisationer når mer än 100 miljoner kristna varje vecka." Dessa överdrivna siffror var menade att göra intryck på medlemmar i kongressen, media, och varje kristen av en annan åsikt.

Det sena 1990-talets donationer till Israel och till den Judiska Nationalfonden klingade av på grund av spänningarna mellan ortodoxa judar i Israel och reform- och konservativa judar i USA. Bristen på pengar gjorde att Likud vände sig till kristna sionister i USA, en vädjan som snabbt fick svar. Stöd kom även genom Internationell vänskap mellan kristna och judar, ledd av en f.d. Anti-Defamation League-anställd, Rabbi Yechiel Eckstein. Under året 1997 lyckades man få ihop ca 5 miljoner dollar från de kristna. John Hagees Cornerstone Church i San Antonio, Texas, gav Eckstein 1 miljon dollar på ett bräde – pengar som skulle användas för att bygga bosättningar till judarna från Sovjetunionen.

PARADIGMSKIFTE

Kristna fundamentalister och kristna sionisters världsbild (paradigm) sammanfaller med det som nykonservativa som William Kristol, redaktören för Weekly Standard har på programmet, liksom journalisterna William Safire och Charles Krauthammer; samt chefs-rådgivare som Paul Wolfowitz, Richard Perle, Douglas Feith, Elliott Abrams, samtliga amerikanska judar.

Många av de här figurerna brukade arbeta i proisraeliska tankesmedjor som AIPAC; MEMBI (Middle East Media Research Institute); JINSA (Jewish Institute for National Security Affairs); och Washington Institute for Near East Policy. Perle undgick nätt och jämt en fällande dom för förmedlande av hemligt underrättelsematerial till Israel sent på 1970-talet, och Abrams blev dömd (men frikänd av Reagan) i Iran-Israel-Contraskandalen, där det för hans del gällde vapen och stora pengar.

De neokonservativas jakt efter amerikansk domination över oljefälten i Mellanöstern och Amerikas militära-ekonomiska geopolitik i denna region är intimt sammankopplad  med Harvardforskaren Samuel P. Huntington, vars "civilisationernas krock" teori delar upp världen i "Västern mot Resten." I Huntingtons scenario, är islam den kraft som är mest fientlig mot amerikanska intressen – en världssyn som passar bra ihop med teorin om "de onda axelmakterna" och den sorts hotfulla tal om Antikrist – utan historiska belägg – som man ofta finner i de kristna sionisternas material. "Civilisationernas krock" retoriken tar även på sig teologiska övertoner, som i  den amerikanska presidentens State of the Union-tal år 2002 och 2003.

Rådgivarna runt den f.d. försvarsministern Donald Rumsfeld and Vice President Dick Cheney har tagit sina ståndpunkter. Anatol Lieven, som har skrivit i the London Review of Books, hänvisar till ett politiskt dokument, "Rent genombrott: En ny strategi för att säkra omgivningarna," av Perle and Douglas Feith, och ger Benjamin Netanjahu rådet att överge den norska fredsprocessen och återvända till militär repression mot palestinierna. Denna politiska ståndpunkt utvecklades i en judisk tankesmedja, Institutet för avancerad strategi och politiska studier. Dokumentet tycks ha spelat en stor roll i utformandet av Bush-administrationens strategi för Irakkriget, och kanske även för omritandet av gränser i Mellanöstern till Likuds fördel.

Rumsfelds stöd för Israels illegala bosättningar, som han anser vara Israels "rättighet" då de har ockuperat de palestinskt territorium, indikerar att han håller med Perle and Feith. Få har nämnt att Rumsfelds position strider mot existerande amerikansk politik, för att inte nämna internationell rätt och vad de flesta av världens länder anser i frågan. Också republikanen Dick Armey, f.d. talman i kongressen, höll med Rumsfeld, och förespråkar även en etnisk rensning ("överföring") av palestinier.

Israels främsta röst för "överföring," turistminister Benny Elon, hade ett möte 2003 med en hel del medlemmar av representanthuset och senaten, bland dem Armey and Lindsey Graham (R., S.C.), förespråkande "överföring" av palestinier till Jordan. Eftersom Elons ideer står helt i samklang med de radikala i Israel, får hans "överföringsprojekt"  fullt stöd i kongressen bland kristna sionister och talesmän för högern. Vissa israeliska analytiker spekulerar om att syftet med Elons visit var att uppmana Israels så kallade vänner inom den "kristna högern," och i Vita Huset säga till presidenten att inte sätta press på Israel att överge land och bosättningar till en framtida palestinsk stat. I Newsweek 2 juni 2003, skrev man i mitten av maj, strax före Elons visit, att åtskilliga israeliska tjänstemän tog kontakt med Bauer för att samla den "kristna" högern till opposition mot den så kallade Vägkartan för fred.

I maj 2002 hölls "Washington Rally for Israel," med över 100 000 som publik, en siffra som illustrerar det inflytande de sionistiska krafterna har. En imponerande samling av politiker gjorde gemensam sak med de kristna sionisterna, den kristna högern, Likud och många av de ledande amerikanska/judiska organisationerna. Listan inbegrep Netanjahu; Wolfowitz; Holokaustförfattaren Elie Wiesel; New York-guvernören George Patald; f.d. borgmästaren i New York, Rudolf Guliani; senatorerna Arlen Specter (H, Pa), Barbra Mikulski (D, Md), och ledande politiker som Armey (R, Tex) och Richard Gephardt (D, Mont.).

Men de största hyllningarna på Washington Rally for Israel gick inte till politiker, utan till någon nästan okänd för de sekulära media, den kristna radiopersonligheten Janet Parshall, från programmet Janet Parshall’s America. Parshall fick en öronbedövande ovation när hon förklarade:

"Jag står här idag som representant för National Religious Broadcasters... Vi representerar miljoner kristna som sysslar med sändningar över hela landet. Vi står på er sida nu och alltid…Jag är här för att säga er idag, att vi kristna och judar inte kommer att arbeta mindre än vi redan gör i vårt stöd för Israel. Vi kommer inte att gråta, snyfta, tveka, halta eller vackla, i vårt stöd till Israel."

Inte bara AIPAC, utan också  mindre radikala judiska organisationer som  t.ex. Council of Presidents of Major Jewish Organizations och Anti-Defamation League/BnaiBrith har allierat sig med kristna sionistorganisationer som Christian Coalition, Religious Round-table och 700 Club. Det som förvånar är att många rabbiner i reformrörelsen har uttryckt sitt stöd för de "kristna" sionisterna och den "kristna" högern, fast de mycket väl vet, att den "kristna" högerns religiösa och politiska agenda är motsatsen till reformjudenhetens.

En gång ställdes en fråga till Israels direktor för religiösa förbund om han var medveten om svårigheterna med samarbetet mellan fundamentala kristna sionister, deras motivation att kristna Amerika och scenariot att "omvända sig eller dö i Harmageddon." Hans svar blev: "Givetvis vet vi om allt det där, men vi kommer att ta emot stöd var helst vi kan få det och de är en mycket stor grupp. Men vi håller dem på armslängds avstånd." På rallyt i april sade ambassadören Ayalon, "Vi delar samma tro på Gud, och går mot samma öde." Tro honom inte! Det är bara stöd till Israel, inte kristendom, som gäller för Likud.

DEN KRISTNA SIONISMEN SPRIDER SIG

Kristet sionistiskt och dispensationalistiskt tänkande verkar sprida sig och har inflytande särskilt i det s.k. bibelbältet, i fickor på USA:s västkust och USA:s landsbygd. I takt med att det sprider sig, kommer det mer och mer att dominera den amerikanska kulturen och utöva ett växande på USA:s religiositet och politik. Den kristna sonismen ger fel mening åt Bibeln genom att inte läsa verserna i sitt kanoniska och historiska sammanhang, vilket får Bibeln att se ut mer som fantasi än Guds ord.

LINDSEY OCH LEFT BEHIND

År 1970 gav Hal Lindsey ut sin bok The Late Great Planet Earth, (Vart är mänskligheten på väg, svensk utgåva Örebro 1973)  som populariserade och dramatiserade de pågående händelserna i Israel. Till dags dato har Hal Lindseys bok sålts i 25 miljoner exemplar.

Mera nyligen har Tim LaHaye och Jerry Jenkins populära bokserie Left Behind kommit ut, även som film. Den gör fiction av eskatologin (läran om de yttersta tingen) och har sålts i över 50 miljoner i 11 volymers fantasier, som handlar om den yttersta tiden. Dessa höga publiceringssiffror är viktiga därför att de visar att bland oräkneliga kristna i USA finns det mycket "eskatologi" i bakgrunden - och de flesta av dem har ingen aning om var den kommer ifrån. Fråga bara någon som tillhör en kyrka i USA (eller i Sverige) hur de tror att världen slutar. Många kommer att citera Lindsays teologi för dig och sedan hävda att detta är vad Bibeln lär.

ATT SE MELLAN FINGRARNA

Den kristet sionistiska världssynen upphöjer Israel till en politisk enhet som inte kan ses tillräkneliga om de inte håller Toran (GT) eller lyder internationell rätt. Kristna sionisters rättfärdigande av Israels illegala program om konfiskering av land, raserande av bostäder, målinriktade lönnmord och ständiga överföring av palestinier från deras hemland, tortyr och annat övervåld mot dem; trots detta uppmuntras judarna av de kristna sionisterna att bryta mot de tio budorden. Kristna sionister har bytt ut de bibliska profeternas mantel mot en dyrkan av militarism och en nationalstat, Israel.

En uppgift för kristna är att närmare undersöka den kyrkosyn som kristna sionister har. Darbys lärosats att kyrkan "bara är en parantes" gör det möjligt för kristna att minimera den roll som Kyrkan som helhet spelar och detta leder till att somliga kyrkor ignorerar och till och med öppet föraktar de palestinska kristna.

Om de nuvarande trenderna håller i sig, kommer den palestinska kristna kommuniteten, som hävdar sig historiskt vara efterkommande till de första lärjungarna, att försvinna från det Heliga Landet och lämna inget annat bakom sig än museer eller skal av sina kyrkor.

Palestinska kristna flyr från sitt hemland, inte på grund av islamisk fundamentalism, som många israeler och kristna sionister vill få oss tro, istället är deras liv, familjer, uppehälle och framtid dömd att gå under genom den fortsatta israeliska ockupationen. Genom att ge politiskt och ekonomiskt stöd till den israeliska kriget mot palestinier, stöder de kristna sionisterna kristendomens nedgång i det Heliga Landet.

Jag vill här citera John S. Torell, när han talar om sionismen:

"Så listigt av Satan att gömma sitt rike inom judendomen, för att därifrån flytta in det i den kristna kyrkan på jorden."

Kristendom blandad med sionism är ett fruktansvärt bedrägeri, det sista bedrägeriet, och det bedrägeri som många kristna faller för i världen, och kommer att fortsätta falla för.  Jesus själv ville inte att vi skulle bli lurade. Bara i Matteus 24 nämner han detta så många gånger, så vi skall förstå vikten av detta budskap:

Matt. 24:4 "Då svarade Jesus och sade till dem: 'Sen till, att ingen förvillar eder.'"

Matt. 24:5 "Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många."

Matt. 24:10 "Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre."

Matt. 24:11 "Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många."

Matt. 24:12 "Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna."

Matt. 24:23 "Om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Där är han', så tron det icke."

Matt. 24:24 "Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda."

Matt. 24:25 "Jag har nu sagt eder det förut."

Matt. 24:26 "Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i öknen', så gån icke ditut, eller: 'Se, han är inne i huset', så tron det icke."

Få judar har tagit emot Jesus som Messias. De flesta judar i världen väntar fortfarande på att en annan messias skall komma och bli deras konung. De kristna sionisterna förkunnar inte Jesu frälsning, utan tror att det finns en särskild frälsningsplan för judar. Det får de ta på sitt samvete. Bibeln är tydlig på denna punkt. "ingen kommer till Fadern utom genom mig." säger Jesus (Joh. 14:6). Se även Apg. 4: 12, hela Romarbrevet, Galaterbrevet och många andra bibelställen. Låt mig citera några verser ur Nya Testamentet, som visar att bara de judar som har tagit emot Jesus och de frälsta hedningarna är Guds egendomsfolk:

" I åter ären 'ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk', för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. I som förut 'icke voren ett folk', men nu ären 'ett Guds folk', I som 'icke haden fått någon barmhärtighet', men nu 'haven fått barmhärtighet'." (1 Petr. 2: 9-10; jmf Titus 2: 14)

"Han har nämligen utplånat den handskrift, som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. (Kol. 2:14)

"När han säger 'ett nytt förbund', har han därmed givit till känna, att det förra är föråldrat; men det som föråldras och bliver gammalt, det är nära att försvinna." (Hebr. 8:13)

"Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus". (1 Kor. 3: 11)

". . . . .Gud, som också gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, men anden gör levande." (2 Kor. 3:6)

"Så mån I nu veta, att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn." (Gal. 3:7)

"Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man eller kvinna: alla ären i ett i Kristus Jesus. Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet." (Gal. 3: 28-29)

UPPDATERINGAR:

1. En undersökning gjord i USA visar att det idag finns fler judar av både republikaner och demokrater i senaten och kongressen än någonsin. Detta påverkar naturligtvis alla beslut som rör Israel på ett särskilt sätt. (Norsk TV 7 jan 2007) 

2. Israel har hemliga planer på att med hjälp av kärnvapen spränga Irans anläggningar för urananrikning, skriver Sunday Times med hänvisning till flera källor inom den israeliska militären. Israel förnekar dessa uppgifter. (SVT TEXT mån 8 jan 2007)


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA