Katolskt dekret flyttar fokus från Jesu försoningsverk

Nuvarande påven Bene­dikt XVI har utlyst ett erbjudande om fullständig avlat under jubelåret, 28 juni 2008 till 29 juni 2009, ett jubelår ägnat åt Herrens apostel Paulus. Ett dekret har därför utfärdats av den katolske biskopen i Sverige, biskop Anders Arborelius. I dekretet står bland annat: ”I samband med detta Paulusår har påven Benedikt XVI erbjudit katoliker möjlighet att få fullständig avlat, det vill säga efterskänkande av de timliga straffen för synder som redan är förlåtna… Varje troende som gör ett fromt besök i form av en vallfärd till den påvliga basilikan S:t Paulus vid Roms Via Ostiensis och ber i enlighet med den helige Faderns intentioner får fullständig avlat, om övriga villkor också är uppfyllda…De troende som inte kan göra en vallfärd till Rom har möjlighet att erhålla fullständig avlat i sin lokalkyrka.” I bilagan till dekretet står bland annat detta villkor: ”Uppfyllande av det föreskrivna verket till vilket avlaten är knuten, alltså utföra den specifika handlingen inom den fastlagda tiden och på det föreskrivna sättet, till exempel, vallfärd till S:t Paulusbasilikan i Rom och där be på det föreskrivna sättet.”

Kommentar: Påven har alltså befogenhet att fastställa på vilka villkor som kyrkans medlemmar kan få avlat, såsom en frukt av vissa prestationer och fromhetsövningar. En del personer inom kyrkan anses ha presterat mer än de behövt göra. Dessa överloppsgärningar bildar liksom en fond. Det är ur denna fond som påven erbjuder avlat, alltså syndastraffens efterskänkande. Denna lära har växt fram inom den katolska kyrkans tradition, och traditionen har inom den katolska kyrkan samma auktoritet som Bibeln. Men Paulus skriver:

Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga "vishetslära", i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens "makter" och icke till Kristus.” Kol. 2:8.

Detta dekret är ett tillägg som flyttar fokus från Jesus, från hans färdiga och tillräckliga försoningsverk på Golgata kors, då våra synder sonades. All vår fromhet vissnar i mötet med den Helige, om vi inte är renade i Jesu blod. Det enda som renar och förlåter, som efterskänker och förnyar, är nådens evangelium. ”Jesu, Guds Sons blod renar oss från all synd.” 1 Joh. 1:7. Läs också 2 Tim. 2:1, Tit. 2:11-13 och Upp. 7:14.

Henric Staxäng
Vännäs

insänd av
Toby Johansen


Gå tillbaka till Svenska sidan