Av Thorbjörn Johansen 2014.

Kathryn Kuhlman (1907-1976)

Är en evangelist jag aldrig glömmer. Hon hade möte i den nu rivna Rosenlundshallen i Jönköping 1969. Det måste ha varit tusentals personer på mötet.

Kathryn steg upp på podiet och ett stilla sus gick genom salen. Det första hon sade var: "Om det händer något här denna eftermiddag, om någon skulle bli frälst eller helad, så är det Gud som gör det, inte jag!" Därefter började hon förkunna Ordet med en lågmäld, intensiv röst. Hon predikade över en text från Uppenbarelseboken:

"Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem, men de förmådde intet mot dem, och i himmelen fanns nu icke mer någon plats för dem. Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom. Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: 'Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden. Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort.' " (Upp. 12: 7-12)

Allt sedan jag hörde Kathryn Kuhlman ge liv åt detta budskap har jag inte försummat att berätta denna spännande historia om striden mellan ont och gott för mina barn allt eftersom de växte upp. Särskilt pojkarna har sugit i sig vartenda ord.

Jag vet inte om folk blev helade i detta möte. Vad jag säkert vet är att nästan halva arenan gick fram till podiet på miss Kuhlmans inbjudan till frälsning!!! Vi gick därifrån innan mötet var slut för våra vänner ville gå. De körde ju bilen. Jag kan fortfarande se framför mig den ström av människor som gick nedför gångarna i mötesarenan för att bli frälsta och helade.

Någon gång i forna dagar började det alltså ett krig mellan Gud och Satan. Det var Gud som som vann kriget, men en tredjedel av änglarna följde efter när djävulen kastades till jorden. Han blev så svårt bränd att han blev svart och fick därmed tillnamnet "den Svarte" av flera folk på jorden, t ex ryssarna. (tjornyj)

Det förvånade mig i många år att denna berättelse om Satans avfall stod i Bibelns sista bok, Johannes Uppenbarelse, då jag ansåg att Satans nedkastande till jorden borde ha skett i forntiden. Johannes var ju dessutom den apostel som levde längst, fram till ca 90 år e. Kr. Johannes var ett Guds redskap för nedtecknandet av Uppenbarelseboken och orden tog han emot från Jesus genom den Helige Ande, ty Johannes var andedöpt.

Jag vet inget om Kathryns andliga tillstånd vid denna tid, det kan ha varierat, men Jesus frälste och helade dock människor på hennes möten. Allt jag vet är att hon gjorde ett stort intryck på mig med sin predikan om himlarnas krig.

Som en blixt från klar himmel

Ett märkligt ord är det som Jesus under sitt jordeliv yttrade:

"Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld."

"Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner (andliga fiender) och att förtrampa all ovännens härsmakt (Satan och hans fallna änglar), och han skall icke kunna göra eder någon skada. Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro SKRIVNA I HIMMELEN." (Lukas 10: 18-20)

Jesus sade inte att han sett Satan falla under sitt dåvarande liv, utan vi måste gå tillbaka till forntiden, när han var hos Fader Gud. Då slog han ner upproret och kastade ut djävulen och de rebelliska änglarna från himlen. En bra bild av varför djävulen inledde detta uppror, finner vi hos profeten Jesaja:

"Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Det var du som sade i ditt hjärta: 'Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor (som universums herre) vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste." (Jes. 14: 12-16)

Satan lockar de rika med ännu mer pengar, därför kallas han av Kristus: Mammon, Frestaren, djävulen, Beelsebub (namnet betyder Satan, de onda andarnas furste), denna världens gud etc, se din kristna uppslagsbok men bara en som följer Bibeln noga.

Satan var från början en ståtlig ängel som avföll från Gud. Om han inte hade gjort revolt, kanske han hade varit en närstående furste invid Guds tron. Men han blev Guds fiende och trodde att han skulle klara av att kämpa ner den Högste.

I profeten Hesekiels bok finner vi följande utsaga:

"...Så säger Herren, HERREN: Eftersom ditt hjärta är så högmodigt och du säger: »Jag är en gud, ja, på ett gudasäte tronar jag mitt ute i havet», du som dock är en människa och icke en gud, huru mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud — och sant är att du är visare än Daniel; ingen hemlighet är förborgad för dig; genom din vishet och ditt förstånd har du skaffat dig rikedom, guld och silver har du skaffat dig i dina förrådshus; och genom den stora vishet varmed du drev din köpenskap har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull — därför säger Herren, HERREN så: (Satan) Eftersom du i ditt hjärta tycker dig vara en gud, se, därför skall jag låta främlingar komma över dig, de grymmaste folk; och de skola draga ut sina svärd mot din visdoms skönhet och skola oskära din glans." (Hes. 2: 2-7)

Några som är besatta av Mammon är aktiemarknadens aktörer. Om dem säger Gud:

"Säljaren skall icke få tillbaka vad han har sålt, om han ens får förbliva vid liv. Ty profetian om hela hopen därinne skall icke ryggas och ingen som lever i missgärning skall kunna hålla stånd." (Hes. 7:13)

Jesus Kristus har redan tagit sin dust med Satan, dömt honom, betalat våra synder, försonat världen med Gud och vill taga sin boning i dig och frälsa dig till himmelen.

Den vitklädda skaran blir den kristnes slutliga mål

"Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sade: »Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.» Och alla änglar, som stodo runt omkring tronen och omkring de äldste och de fyra väsendena, föllo ned på sina ansikten inför tronen och tillbådo Gud och sade: »Amen. Lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. Amen.» Och en av de äldste tog till orda och sade till mig: »Dessa som äro klädda i de vita, fotsida kläderna, vilka äro de, och varifrån hava de kommit?» Jag svarade honom: »Min herre, du vet själv det.» Då sade han till mig: »Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför stå de inför Guds tron och tjäna honom, dag och natt, i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. 'De skola icke mer hungra och icke mer törsta, och solens hetta skall icke träffa dem, ej heller eljest någon brännande hetta. Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och 'Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon'." (Upp. 7: 9-17)

En Jämförelse

Jag vill stanna här och jämföra två människors liv (utan några paralleller i övrigt); jag börjar med att beskriva en feg judisk usling som svek sin tro för att rädda livhanken. han hyllades av judarna som deras messias, Nathan från Gaza var hans profet. Rabbinen Morton H Narrowe i Stockholms Synagoga har sagt att "Sabbatai Zevi var mer tänkbar som judarnas messiasfigur än Jesus" (ordet betyder den smorde, konungen) än Jesus Kristus. Men skylten på korset var korrekt: "Jesus judarnas konung." Narrowe är därmed världens antikrist. Trots den falskhet Zevi uppvisade tycker Narrowe ännu att han skulle blivit en bra messias.

Sabbatai Zevi (1626-1676)

Var en judisk rabbin och kabbalist som år 1648 utgav sig för att vara den messias som judarna väntande på. Sabbatai Zevi var en frontfigur som attraherade de stora massornas uppmärksamhet. Hans omtalades många, även bildade judar, bland dem Isaac Aboab da Fonseca, Moses Rafael de Aguilar, Moses Galante, Moses Zacuto, och Hayyim Benveniste.

Historien slutade när Zevi arresterades av den osmanske sultanen och ställdes inför valet att konvertera till islam eller att brännas på bål. Han valde islam.

De jag vill jämföra med är tre tyskar som trotsade Adolf Hitler. De var tre tyska ungdomar:

Sophia Magdalena Scholl (1921-1943)

Från Tyskland, var en kristen motståndare till Hitler, en student i gruppen den Vita Rosen (Die weiße Rose). Hon och hennes bror upptäcktes av polisen den 18 februari 1943 när de spred Hitlerfientliga flygblad i universitetets ljusgård. Vaktmästaren, en SA-man, överlämnade dem genast till myndigheterna. Efter förhör inför Kriminalobersekretär i Gestapo, Robert Mohr ställdes syskonen Scholl och Christoph Probst, en annan medlem, den 22 februari inför rätta med Roland Freisler som domare. De dömdes till döden för bland annat högfärräderi och halshöggs senare samma dag i en giljotin.

Sophie bland annat i sina manifest:

"Om Hitler talar om gud, är det inte vår Gud han talar om utan Satan."

De flygblad som delades ut för att angripa adolf Hitler, spreds efter Sophie och Hans Scholls död i flertalet tyska städer i miljonupplaga från allierade flygplan.

Syskonen Scholl och deras vän Christoph Probst satte inte sina egna liv före sin tro på Kristus.

"Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer" (Upp. 20: 4)

Djävulens slutliga öde

Därom förtäljer Johannes Uppenbarelse:

"Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid." Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.

Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter." (Upp. 20: 1-4, 10)

Ibland förskapar sig Satan till en ljusets ängel

"Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar. Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar." (2 Kor. 11: 13-15)

Djävulen är inte dum. Han vill att du ska anklagas för synd under hela ditt liv och tjäna den Onde så länge du lever. Gud hoppas däremot att du vänder om till Jesus och blir frälst. En misstänkt brottslig sade:

"Det var djävulen som lurade mig."

Mormonismens grundare, frimuraren Joseph Smith, mötte Satan som "en ljusets ängel," så även Muhammed i den arabiska öknen, alltså en andlig kusin. De skriftlärde och fariséerna i kabbalans hemliga sällskap var redan när Jesus gick omkring här på jorden försvurna åt den Onde och påstod att Jesus gjorde sina under genom djävulen och vidhöll denna sin hädelse. (Mark. 3: 18, 22, 28-30; 1 Petr. 5: 8)

Djävulen är fräck och antastar både hög som låg för att göra livet till en mardröm för dem. Han går efter devisen "Hälften vågat, hälften vunnet" eftersom han vet att människor ofta låter Gud klä skott för det som händer i livet. Man frågade en person som alltid hade något gott att säga om alla, om han hade något gott att säga till och med om djävulen?:

"Ja, han är i alla fall inte lat!"

Så tyckte han. Själv tror jag att dock att han är lat eftersom han har så många hantlangare som är villiga till allt ont.

Kryptojudar och falska profeter

För prosten K G Hammar är kristendomen bara ett socialtistiskt kärleksbudskap. Frågar man honom om jungfrufödseln så hör den hemma på "historiens askhög." Så även andra präster, av vilka den judiske prosten Åke Bonnier är värst. Han är en avfallen kristen och kryptojude. Om detta begrepp är ovanligt för dig vill jag gärna påminna om en del andra kryptojudar:

  • Karl Marx' fader lät konvertera sonen Moses Levi Mordecai till kristendomen för att han skulle kunna göra karriär.
  • Judar som ville behålla livhanken skötte grovjobbet i de tyska koncentrationslägren åt nazisterna.
  • Judar utan moral fyllde judiska bankhus som finansierade första, andra världskriget och revolutionerna.

Varför skriver jag så mycket om judar i mina artiklar? Därför att de har satt sig före att med djävulens hjälp ta över hela världen och härska över alla folk: s k mondialism. Men Kristus är starkare än djävulen och du kan se av bland annat Upp. 21 att allt slutar väl för den kristne.

Det finns många falska profeter. Ulf Ekman, Benny Hinn och Ruben Agnarsson på kanal 10. Gemensamt har de lärofäderna E W Kenyon (JDS-läran), Kenneth E. Hagin (pingst i USA). De blev mycket bestörta när Hagin gick bort här om året. Hagins falska läror säljs som aldrig förr i bokform i Skandinavien. I spåren följer saker som "helig dryckenskap," skrattparoxysmer, folk som uppges vara "slagna i anden" och belamrar golven på på Livets Ord i Älmhult, vilka dessutom kryper omkring och skäller som hundar i värsta Hagin-stil.

Slutsats

Det räcker för dig att veta, att det finns en god kraft i tillvaron som heter Jesus och kan frälsa dig; men det finns också en ond kraft, djävulen, som vill bedra dig och förstöra dig. Ta emot Jesus medan du lever för att hindra att du hamnar i den eviga elden.

"Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar." (Matt. 25: 41)

"Jag är dörren; den som går in genom mig, han skall bliva frälst, och han skall få gå ut och in och skall finna bete. Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog. Jag är den gode herden. En god herde giver sitt liv för fåren. Men den som är lejd och icke är herden själv, när han, den som fåren icke tillhöra, ser ulven komma, då övergiver han fåren och flyr, och ulven rövar bort dem och förskingrar dem. Han är ju lejd och frågar icke efter fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känna mig, såsom Fadern känner mig, och såsom jag känner Fadern; och jag giver mitt liv för fåren." (Joh. 9: 10-15)


Copyright © 2014 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?