Kabbalisten som bet sig i sin egen svans

 Av Torbjörn Johansen 2004

"Ty med stor kraft vederlade han judarna offentligen och bevisade genom skrifterna, att Jesus var Messias." (Apg 18: 28)

På internet har en rabbin lagt ut en artikel om "det framtida templet" där man skriver om "Abrahams bokstavsmanipulationer" och även att Gud öppnade upp "de sju himlarna" när Toran gavs på berget Sinai. Varken GT eller NT talar om några som helst bokstavsmanipulationer från Abrahams sida och inte heller om några sju himlar, allt är LÖGN OCH FANTASI.

Han skriver vidare: "Kort efter det första templets förstöring såg profeten Hesekiel en vision av det tredje Templet med alla dess byggnader, portar och gårdar i alla dess detaljer. Hela visionen finns beskriven i Hesekiels bok (kapitlen 40-43: 17).

I Hesekiels vision på denna lyckobådande dag, steg han upp i sin profetiska Binah till en nivå bortom skapat tid och rum. Han kunde därför se bortom det andra templet som skulle resas femtiosex år senare. Han såg bortom dess förstöring över fyrahundra år efteråt, bortom de tusentals år av exil, prövningar och vedermödor som skulle följa… Hesekiel såg redan en vision av det slutliga himmelska templet , vilket är bestämt att nedstiga till jorden vid historiens klimax som vi känner det och evigt stå på berget Moriah…. "

(rabbin Moshe Chaim Luzzatto: Mishkney Elyon översatt av Avraham Greenbaum 1999; från engelska till svenska av Torbjörn Johansen)

Det finns inget stöd i Bibeln för detta.

Här stöder sig Luzzatto på Hes. 40 fram till 43:17, men undviker att nämna orden i Hes. 43:18:

"Och han sade till mig: 'Du människobarn, så säger Herren, HERREN: Dessa äro stadgarna om altaret för den dag, då det bliver färdigt, så att man kan offra brännoffer och stänka blod därpå."

Det visar att rabbi Luzzattos "tempel" inte är det himmelska tempel som skall bestå i evighet utan gäller för den tid Gud lät sin profet skriva boken Hesekiel .

Därmed faller hela hans undervisning.

Judarnas negativa respons till evangelium om Jesus Kristus känner vi

"Och sedan de hade hämtat dem, förde de dem fram inför Stora rådet. Och översteprästen anställde förhör med dem och sade: »Vi hava ju allvarligen förbjudit eder att undervisa i det namnet, och likväl haven I uppfyllt Jerusalem med eder undervisning, och I viljen nu låta den mannens blod komma över oss.' Men Petrus och de andra apostlarna svarade och sade: Man måste lyda Gud mer än människor.

Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som I haden upphängt på trä och dödat. Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare, för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse.

Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga.' När de hörde detta, blevo de mycket förbittrade och ville döda dem.  (Apg 5: 27-33)


Gå tillbaka till Svenska sidan