"När jag gick i seminariet var det en person där som ville lägga en proposition så vi kunde lämna in en petition till Gud. Lämna in en petition till Gud . . . MAN KAN INTE LÄMNA IN EN PETITION TILL GUD!"
-Jim Morrison

av Thorbjörn Johansen 2013.

Judar är mycket vidskepliga. De bär amuletter. De tror på Blåkulla och Påskharen. De älskar historier om häxor som Pomperipossa och Stor-Märit, den första häxan som avrättades i Sverige under häxprocesserna år 1668-1676. De lämnar in petitioner till Gud vid amerikanska universitet. De har även anammat en egyptisk religion som skildrar hur man vid döden blir uppäten av en krokodil om man inte har skött sig under livets gång!

Inte för att hedningar är bättre. Nu vill man hedra förbrytaren Falks grav genom att uppkalla en rondell i Habo efter honom. Han var den siste mördaren som avrättades i landet Sverige. Är det så lyckat att hedra en mördare?

De äldstes stadgar

Mycket av vår rättsskipning kommer från Talmud, då vi har haft judiska män som jurister och domare under lång tid. Judarna har under mer än 2000 år bevarat "de äldstes stadgar," Talmud, som är full av hädelser och ockultism, etc. De lever bl. a. efter bud som, "Om din fru bränner vid maten så får du ta ut skilsmässa" (Hillel), och enligt Talmud är Nya Testamentet "bara blanka papper", och efter 2000 år hatar de Jesus och hädar honom dagligen. I israelisk TV går det ett barnprogram där de driver med Jesus i form av en trasdocka, liknande en apa och korsfäster den med hjälp av hammare och spik på ett litet träkors:

En bra bild av deras hat finner vi i Mark 14: 61-64, där översteprästen rasande frågar Jesus:

"Är du Messias, den Högtlovades Son?' Jesus svarade: 'Jag är det. Och I skolen få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma med himmelens skyar.'Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: 'Vad behöva vi mer några vittnen? I hörden hädelsen. Vad synes eder? 'Då dömde de alla honom skyldig till döden. Och några begynte spotta på honom; och sedan de hade höljt över hans ansikte, slogo de honom på kinderna med knytnävarna och sade till honom: 'Profetera.'"

Rosemary – judisk ockultism

Judarna tror på Rosemarys baby; en djävulsk inkarnation, Ira Levins Pojkarna från Brasilien, andar och troll som visas på Bonniers TV-kanaler dagligen, Gilgamesheposet och atomvapen. Ett enda land i världen, Israel, styr över alla andra och araberna kämpar för sina liv. Det som du kallar terrorism är inte ett begrepp som blev till den 11 september. USA, världens största militärmakt, gör allt vad judarna säger och de har organisationer i varje land på jorden. De är inte rädda för att utnyttja samma teknik mot Palestina som nazisterna använde när de skulle driva ut judar från gettot i Warzawa.

Atombomben

En amerikansk general sade följande när bomben fallit över Hiroshima:

"Vi behöver väl inte tävla med Hitler i grymhet."

Över en miljon japaner dödades under andra världskrigets slutskede med ordinära bomber och atombomber som de som fälldes över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Japan hade snart kapitulerat, eftersom Tyskland redan hade fallit.

J. Robert Oppenheimer, den atombombens judiske fader sade till Truman efter Hiroshima:

"Mr President, jag har blod på mina händer."

Varför ställde han inga krav på hur hans uppfinning skulle användas? Han visste nog mycket väl hur den skulle användas.

Över en miljon japaner dödades med bomber och atombomber under andra världskriget. Det var detta mål som J. Robert Oppenheimer och tidigare Albert Einstein var besatt av.

I Kabbalan säger judendomen att man tänker göra världen så ond som möjligt för att få upp sin messias ur avgrunden. Det krävs mycket blod för det. De har blod på sina händer. Jesus sade: "Och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden." (Matt 23: 35)

Att fundera på i Johannes uppenbarelse

"Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: 'Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden.' Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen, när jag såg henne. Och ängeln sade till mig: 'Varför förundrar du dig? Jag skall säga dig hemligheten om kvinnan, och om vilddjuret som bär henne, och som har de sju huvudena och de tio hornen. Vilddjuret som du har sett, det har varit, och är icke mer; men det skall stiga upp ur avgrunden, och det går sedan i fördärvet. Och de av jordens inbyggare, vilkas namn icke från världens begynnelse äro skrivna i livets bok, skola förundra sig, när de få se vilddjuret som har varit, och icke mer är, men dock skall komma - Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. De sju huvudena äro sju berg, som kvinnan tronar på. De äro ock sju konungar; fem av dem hava fallit, en är, och den återstående har ännu icke kommit, och när han kommer, skall han bliva kvar en liten tid. Och vilddjuret som har varit, och icke mer är, det är självt den åttonde, och dock en av de sju, och det går i fördärvet." (Upp 17: 3-11)

Antikrist går i fördärvet. Det är goda nyheter!

Fem av dem har fallit— t ex Nebudkadnessar, Alexander den Store, Nero, Hitler och Stalin. En är påven, ty Rom är byggt på sju kullar, den siste påven är den Falske Profeten, som vad vi vet, inte har kommit än. Vilddjuret som skall stiga upp ur avgrunden, är den judiske messias, Antikrist (av grek. mot och Khristos, Kristus "Kristi motståndare); Satans tjänare, en Lögnare:

"Vilken är 'Lögnaren', om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen." (1 Joh 2: 22)

Han kommer att bedraga alla människor i världen, utom de kristna, för de håller sig vakna genom Guds Ande. De andra folkens människor kommer att förundra sig och på något sätt känna igen honom som "världens frälsare," fast han drar med sig fördärv som i fallet Hitler.

Vilddjuret som har varit, och icke mer är, men dock skall komma. Vetenskapen kommer att ställa upp på det bedrägeriet. Kanske genetiken spelar en viss roll här, hologram etc, eller också är han en slags uppenbarelse från djävulen. Han kommer att rida in i Jerusalem på en åsna, precis som Jesus gjorde. Vi kommer även att känna igen Antikrist till utseendet. Han kommer inte att vara behaglig att se på, men försöker efterlikna Jesus i allt, och själv påstår han att han är Kristus, fast han i själva verket är "Den Laglöse" och en personifierad djävul.

Precis som Henry Spaak, EU-grundaren och generalsekreteraren i NATO sade i ett av sina tal:

"Vi vill inte ha fler kommittéer, det har vi fått nog av. Det vi vill ha, är en man med sådan resning, att han är kapabel att ta ansvar nog för freden och politiken, för att kunna dra ut oss ur det ekonomiska kaos som vi håller på att sjunka ner i. Ge oss en sådan man; må han vara gud eller djävul, vi ska välkomna honom."

I Svenska Dagbladets ledare skriver man om Europeiska Unionen den 20 oktober 2013:

"Efter de senaste dagarnas EU-toppmöte är det klart att vi får en bankunion."

På vägen mot det globala penninglösa samhället är detta ett viktigt steg.

Miljardären Percy Barnevik säger om valutaunionen EMU:

"EMU:s största värde för näringslivet är att den ger ett externt tryck på regeringarna att vidta nödvändiga men impopulära åtgärder."

I en intervju med eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker i The Economist 2002 råkade han avslöja en av världsregeringens metoder:

"Vi bestämmer någonting, låter det ligga ett tag och väntar och ser vad som händer. Om ingen protesterar, av det enkla skälet att de flesta inte vet vad som har blivit beslutat, så fortsätter vi, steg för steg, tills det inte finns någon återvändo."

Andlig död

Paulus säger att genom lagen får vi kännedom om synden (Rom 7: 7) och i kraft av lagen blir man andligt död. Alla har syndat och lider brist på Guds härlighet (Rom 3: 23). Därför kom Kristus och led döden för våra synder, så för att bli andligt levande igen måste du lämna ditt liv till honom.

Är det bara judar som är syndare? Ingalunda. Vi är alla släkt genom de första människorna Adam och Eva. Men de som tillhör judendomen är andligt döda. Så finner vi att bland dessa människor flödar synden fritt, då Djävulen inte får något motstånd. Detta är inget annat än andlig död. Ett exempel vore här på sin plats.

Kissinger valde själv ut de byar i Kambodja som skulle bombas och sade i samma veva:

"Nu spränger vi dem åt h-e!"

Kommer hans miljoner offer att få ett nytt "Yad Vashem?"

Nej, det finns inte marmor nog i hela Washington för en sådan förintelsevägg med alla namn på personer som dödades i Vietnam och Kambodja, Timor, Chile och Argentina, vars krig han ledde genom listiga ränker. All denna smutsiga hantering var Kissingers verk. Barnen led och dog när de träffades av dessa bomber. Blodet ropar än.

Amerika vägrade lämna ut Kissinger till domstolen i Haag, medan andra diktatorsfigurer som t ex Milosevic tvingades fara dit (rättsligt OK), eller fallet Pinochet, som spelade gammal och trött där han satt i sin rullstol — men genast märkbart piggnade till när han av hälsoskäl fick återkomma till Argentina.

I Samuelsboken finns ett precedensfall av folkmord (och äktenskapsbrott):

"Då församlade David allt folket och tågade till Rabba och angrep det och intog det. Och han tog deras konungs krona från hans huvud; den vägde en talent guld och var prydd med en dyrbar sten. Den sattes nu på Davids huvud. Och han förde ut byte från staden i stor myckenhet. Och folket därinne förde han ut och lade dem under sågar och tröskvagnar av järn och bilor av järn och överlämnade dem åt Molok. Så gjorde han mot Ammons barns alla städer. Sedan vände David med allt folket tillbaka till Jerusalem." (2 Sam 12: 29-31)

(Molok är eldens avgud). David var inte mycket bättre än Stalin och Hitler.

Vad tyckte Gud om det?

"Så skall nu icke heller svärdet vika ifrån ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig." (vers 10)

I den profetiska boken Sakarja kan vi se vi hur det går för judarna i tidens avslutning:

"Och det skall ske i hela landet, säger HERREN, att två tredjedelar där skola utrotas och förgås; allenast en tredjedel skall där lämnas kvar." (Sak 13: 8)

"Men denna hemsökelse skall HERREN låta drabba alla de folk som drogo ut för att strida mot Jerusalem: han skall låta deras kött ruttna, medan de ännu stå på sina fötter; deras ögon skola ruttna i sina hålor och deras tunga skall ruttna i deras mun." (Sak 14: 12)

Sker detta för att att judar och araber fäller atombomber i Mellanöstern? Ingen vet säkert. Men David fick del av Guds nåd när han bekände sin synd, och därför har vi underbar psalm att läsa idag, Psaltaren 23:

Den gode herden.

En psalm av David.

HERREN är min herde, mig skall intet fattas,
han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro,
han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.
Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.
Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen.

Tag emot Jesus i ditt hjärta så du inte är andligen död. Vi närmar oss den yttersta tiden som antagligen redan står för dörren.

SLUT.

Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?