Judendomen är en Antikristlig Religion

Toby Johansen Eaec den 7 juli 2008

 

Judar tror att de är bäst på religion. De ortodoxa judarna försöker just nu pådyvla det amerikanska folket sina så kallade Noahidelagar, men det kommer inte att fungera. Det finns för många kristna i USA.

Tanken är att man skall avskaffa det judarna kallar avgudar, och det handlar egentligen om att avskaffa dyrkan av Jesus Kristus. Att dyrka honom är en "hädelse" enligt dessa judar, som kallar honom "avgud."  Jesus Kristus kallar det judiska gudsdyrkandet “Satans synagoga,” vilket det är, ty Jesus sade till judarna:

“Se edert hus skall komma att stå övergivet och öde." (Matt. 23:38)

Han sade också:

"När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ro, men finner ingen. Då säger han: 'Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag gick ut ifrån.' Och när han kommer dit och finner det stå ledigt och vara fejat och prytt, då går han åstad och tager med sig sju andra andar, som äro värre än han själv, och de gå ditin och bo där; och så bliver för den människan det sista värre än det första. Så skall det ock gå med detta onda släkte." (Matt. 12:43-45)

JUDENDOMEN HAR FÖRLORAT SITT PRÄSTADÖME FÖR ALLTID!

Judendomen har förlorat sitt prästadöme för alltid. Enligt historikern Josefus, förstörde nämligen Herodes Antipas de aronitiska genealogierna år 36 efter Kristus.

Det Gamla Testamentet, varigenom judendomen sägs vara giltig, hävdar att om judarna skall få förlåtelse från Gud för sina synder, måste de gå till översteprästen och be honom offra ett försoningsoffer på deras vägnar. (3 Mos. kap. 16).

Men Kristus har gjort slut på alla djuroffer. Detta förutsades redan av konung David när han skrev om den kommande Messias: “HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.' HERREN har svurit och skall icke ångra sig: 'Du är en präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt." (Psalm 110: 1, 4)

Aposteln Paulus hänvisade till denna profetia när han skrev följande: "I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ankare, som når innanför förlåten,dit Jesus såsom vår förelöpare, har gått in för oss i det han blev en överstepräst 'efter Melkisedeks sätt, till evig tid." "När han säger »ett nytt förbund», har han (Gud) därmed givit till känna att det förra är föråldrat; men det som föråldras och bliver gammalt, det är nära att försvinna." (Hebr. 6:19, resp. 8:13)

Därmed har kristendomen med Herren Jesus Kristus som Överstepräst gjort judendomen om intet. Därför är judendomen en bankrupt bluffreligion som verkar för att en jordisk messias skall komma, Antikrist.  

Kristna sionister bryr sig inte om Bibelns undervisning. De säger att Gud har en särskild plan för judarna. Dessa okunniga kristna sionister ställer sig in hos judenheten som om de vore något alldeles speciellt. Det är inget särskilt med judarna överhuvudtaget. Judarna är de mest neurotiska människorna som finns på jorden idag. Det är skälet till att många judar blir psykiatriker så de får möjlighet att komma underfund med varför de är så uppskruvade. Den enda plan Gud har för judarna är samma plan som han alltid haft för dem sedan Jesus kom till jorden. Nämligen att de slutar med sin egen avgudadyrkan och blir kristna!

KÄLLA: Nathanael Kapner, http://www.realjewnews.com/


Gå tillbaka till Svenska sidan