OM EAEC

Av Thorbjörn Johansen EAEC

När en rabbin kommer in på en servering begär han genast en skål med vatten att tvätta händerna i. Det är inte för att skulle vara särskilt smutsig utan för att folk ska tycka han är from. Rent hyckleri, alltså.

Detta förekommer i vårt land liksom andra länder i världen och går tillbaka till rabbinerna på Jesus tid. De ansåg att Jesus var en som umgicks med syndare och publikaner. Detta fick fariséerna snart svar på:

"När han därefter låg till bords i hans hus, kommo många publikaner och syndare dit och voro bordsgäster där, jämte Jesus och hans lärjungar. Men då fariséerna sågo detta, sade de till hans lärjungar: »Huru kan eder mästare äta med publikaner och syndare?» När han hörde detta, sade han: »Det är icke de friska som behöva läkare, utan de sjuka. Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda: 'Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer.' Ty jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare." (Matt 9: 10-13)

Kippa

Kippa är den huvudbonad som judiska män brukar ha på sig. Vissa har alltid den på sig medan andra väljer att bara ha den under gudstjänst. Det står inget om ett huvudbonadstvång i Torah, men det diskuteras i Talmud.

I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga pojkar utan medicinsk orsak. Enligt lagen om omskärelse (se nedan) får omskärelse utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare, och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Omskärelse på pojkar äldre än två månader får bara utföras av legitimerad läkare. Informationen ska även ges till pojken om han är stor nog att förstå den. Pojkens inställning ska så långt som möjligt klarläggas och ingreppet får inte utföras mot pojkens vilja. På barn yngre än två månader får omskärelse göras av person med särskilt tillstånd. Ingreppet ska alltid göras med smärtlindring, oavsett ålder, som ges av legitimerad läkare eller sjuksköterska.

Etiska tankar

2007 utvärderade Socialstyrelsen lagen om omskärelse och då framkom att många omskärelser fortfarande sker i hemmen och utförs av privatpersoner i osteril miljö med marginell eller ingen smärtlindring alls. För att reducera antalet osäkra omskärelser rekommenderade Socialstyrelsen därpå landstingen att erbjuda omskärelse, något som många landsting och barnkirurger ställer sig skeptiska till, framför allt av etiska skäl. 
Man anser att icke-medicinsk omskärelse är svår att förena med respekten för barnets rätt till integritet och självbestämmande. Kirurgiska ingrepp bör heller inte utföras utan medicinsk grund då de aldrig är helt riskfria. Judars sed har blivit föraktad av allmänheten på grund av rabbinernas vana att suga av blodet från pojkars penis vid omskärelsens slut.

* Det är skillnad på att göra ingreppet på ett spädbarn och på äldre pojkar. På äldre pojkar krävs mer avancerad teknik och ska utföras på sjukhus, det krävs även stygn efteråt.

** Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik granskade frågan ur ett etiskt och juridiskt perspektiv och skriver i ett uttalande:

"Det är därför etiskt tvivelaktigt att på icke medicinska grunder utföra omskärelse på ett barn som inte själv har haft möjlighet att delta i beslutet."

Omskärelse sker på pojkar åtta dagar efter att de har fötts. Skälet till denna omoraliska rit tycks viktig. Det tog ca tre dagar för judarna i Sverige att hindra den svenska regeringen som inte ville att barn skulle skäras om. Allt blev som förut.
 
Kabbalan bakom allt

"Fatta rätt vad jag säger; Herren skall giva dig förstånd i allt. Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda, av Davids säd, enligt det evangelium som jag förkunnar, och i vars tjänst jag jämväl utstår lidande, ja, till och med måste bära bojor såsom en ogärningsman. Men Guds ord bär icke bojor." (2 Tim 2: 7-9)

Men det må du veta

"Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelslystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud. de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana." (2 Tim 3: 1-5)

Verserna 1-5 av Guds Ord tycker jag stämmer med det vi får via juden Jan Scherman importerat från USA-TV. Ta Dallas där människorna är hemska mot varandra. Även judarna är hemska som producerar allt ifrån "komedier," Simpson (för barn), grova brottsutredningar där skådespelare spelar, visande de grövsta mord fastän det inte är nödvändigt.

Men sluta titta då! säger någon

Ockultism

En motfråga:

Varför ska vi skattebetalare ta de otäckheter som Jan Sherman tar in i Sverige? Till och med barnböcker som Stål-Kalle är anfrätta av judarnas ockultism. Gershom Scholem på den kabbalistiska fakulteten säger att Den heliga ormen (ANTIKRIST) kan bara komma upp om jorden görs så ond som möjligt. Vad säger den smått kabbalistiska idén i Stål-Kalle?

 

 

 

 

 

Judarnas roll

De hämtar sin Messias från avgrunden. Ett skäl till att göra det goda i världen ont för på så sätt ta fram deras Messias, Antikrist. Men jorden ska bli ond och korrupt först, inte god, ett tillstånd kabbalisterna förkastade som omöjligt. Därför ser du så grova våldsamheter hemma i TV-soffan eller på film, som kommer från judarnas paradis Hollywood, New York etc. Och aktiebörsen bara stiger för dem. Även i Sverige.

"Det ligger en hund begravd" i det jag här kritiserar. Den hunden, eller ska vi säga "hyndan" är en judisk författare, som påstår att Paulus är ingen annan än Jesus, för hon hatar Jesus mer än allt annat. Hon heter Einhorn.

I Talmud står det att hedningarna är "boskap," vi vanliga framstår som ylande kor, medan juden får både mörda och stjäla.

"Vill juden begå något orätt, så må han fara till en stad där han icke är känd för att mörda eller vad han kan tänkas göra." (Talmud).

Precis som när Jakob Jurovskij for till Jekaterinburg för att mörda tsarfamiljen.
Judarnas s k "heliga" skrifter är fulla med dumheter.

"När Noas son Ham var på skeppet hade han analt samlag med en svart hund, därför blev hans avkomma svart."

"En man får ha samlag med en treårig flicka, ty det är endast som hon bli petad i ögat."

Sådana "kristna" som håller judarna om ryggen, måste också godta Kabbalan och Talmud som "heliga skrifter." Det är därför jag inte är "sionist." Man kan nämligen inte vara sionist och kristen på samma gång. Judarna har ersatt Bibeln med Talmud, en skrift som hädar Jesus och Bibeln.

Tillbakablick på 9/11

Vi ska nu tillbaka till 11 september 2001 då ett fräckt trick utfördes av juden Jacob Silverstein.

När tornen föll på Manhattan 2001 stod en busslast judar och filmades med tornen brinnande i bakgrunden. De viktigaste hette Paul Kurzberg, Yaron Shmuel, Oded Ellner och Omer Marmari, alla superglada, firande att tornen brann. De gjorde high-five när planen for in i World Trade Center. Det ropades även Wow, wow, wow = 666 (Antikrists namn på hebreiska.) Det blev många wow.

En vit van full av judar sågs vid Doric efter den första flygplanskraschen 08:46:30 och den andra 08:50:52. Det tog det 4 minuter och 22 sek efter den första plankraschen, och ett vittne såg att israelerna gjorde "horsing around" med andra glädjeyttringar, kramar och så, och hade ett glatt utseende överlag. En kvinna såg ett litet moln med rök över båda anfallen på World Trade Center. FBI rapporten säger också att detektiv T-1 som ringde sin vän T-2, som genast bad sin kompis att ta en titt utanför fönstret och kollegan tittade ut på WTC och under samma tid som föregick rasen. Det var då samma tid som detektiv T-1 hade observerat israelerna vid den vita vanen.

DEN MESSIANSKA IDÉN I JUDENDOMEN
av John S. Torell

När Hitler tog makten i Tyskland var Dietrich Bonhoeffer en av de få pastorer som vågade tala emot denne onde man. Problemet var att de kristna i Tyskland inte ville höra talas om sanningen och de övergav de som vågade kalla Hitler en Djävul i fårakläder. Nazisterna väntade trotsigt tills allt var förlorat och väntade in i det sista (28 dagar) före krigsslutet med att döda Bonhoeffer.

Eftersom Antikrist inte ännu har makten och vi inte vet hans namn är det dock så, att de som ska sätta honom på tronen är synliga och får mera makt dag för dag. Jag belyser denna ondska så att kristna kan få ett välinformerat val av Jesus och djävulens falska Messias, nämligen Antikrist.

Det första vi ska undersöka i detta budskap är det bibliska koncept som kallas Bibelns Messias. Det Gamla Testamentet säger oss att Guds utvalde var en kaldé att bli grundare av en familj vars mål var att bevara Guds Ord och slutligen ta fram den rätte Messias.

Familjen, bestående av Abraham, Isak and Jakob, blev känd som Israels barn, och de var inte en ras, bara en familj som var ättlingar till Sem, en av Noa´s tre söner. Gud talade till profeten Jesaja i det Gamla Testamentet angående Messias återkomst. Vi ska undersöka sex profetiska förutsägelser. De passar in på Jesus, Marias son, som den Messias som Gud sände.

Djävulen har sin egen falska Messias och det judiska ledarskapet ansåg för 2 000 år sedan att Jesus inte var den rätta Messias, och istället, skulle det komma en annan Messias som skulle komma en gång i framtiden. Genom att se vad som står i Bibeln ska jag visa vem som står för denna onda organisation som funnits sedan Moses tid (4 000 år).

1. För att härma Gud måste djävulen ha det judiska folket i sin hand, inklusive landet Israel och staden Jerusalem. Detta är något som de kristna i världen inte har förstått och heller inte vill förstå. Vi ska även som en sista sak tala om vilken skillnad det är mellan Guds Messias och djävulens Messias. Som kristna fick Jesus dö för våra synder, något vi inte kan ordna själva. Vi väntar på hans återkomst till jorden och att han då ska styra i tusenårsriket.

2. Det judiska folket med ledare håller utkik efter sin Messias och tror att denne kommer att återställa Kungadömet Israel till sin forna glans och att de ska ta kontrollen över hela världen. Djävulens Messias kommer inte med syndfrihet och göra människan fri, nej, han kommer att sätta upp ett rike som kommer att upphöja judar till kungastatus och sätta hedningarna i slavarbete.

De flesta kristna skakar av rädsla när denna lära förkunnas och det med rätta, men tragiskt är att de inte har läst judisk litteratur och historia. De är okunniga om Kabbalan och Talmud, och när sedan Djävulens Messias har kommit, kommer det att chockera de kristna när de upptäcker att man har ljugit för dem i åratal. Jag hoppas att du är modig nog att söka biblisk sanning och vara bland de få som vet vad som kommer att hända i framtiden.

Översättarens not:

Sverige är det första land i världen som har slutat med kontanter och bara använder djävulens kort, som i framtiden kommer att urarta till Ett Brännmärke, Det ska vi inte ta, om vi vill fortsätta vara frälsta under vedermödan som föregår Kristi återkomst. (John Torell EAEC.)

"Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning." (Jesaja 12: 2)

HEM