Israel - Arabernas Dilemma

AV TORBJÖRN JOHANSEN EAEC 2008

Först här något som sades av Jay och Meridel Rawlings i teveprogrammet Israelkanalen på Visjon Norge den 4 januari 2008, som jag har transkriberat och sedan översatt till svenska.

"För det första sägs det i 2 Mosebok 20:3 att "Du skall inga gudar hava jämte mig."

Muhammeds uppväxt

"Muhammed föddes år 570 e.Kr. och blev föräldralös omkring år 576. Han uppfostrades av sin farfar och farbror, och var besvärlig som barn. Han hade ofta anfall som kanske var epileptiska, det vet man inte så mycket om.

Ett skäl till varför det är viktigt att veta att han blev uppfostrad av sin farfar och farbror är att de var kamelhandelsmän. Kamelkaravaner som passerade på krydd och silkesvägen på den tiden kom med nyheter till Mecka, Medina och det centrala Saudi-Arabien.

Det tillförde dem nya idéer, som att judarna bara hade en gud och att de kristna hade Issa, "(Jesus), och även om nu Muhammed bara var en liten pojke blev han informerad om dessa nya idéer. När han var 25 år gammal gifte han sig med en äldre kvinna och hon tog på sig att utbilda honom.

Koranen och Allah

610 e. Kr. då Muhammed  var 40 år gammal, gick han in i en grotta för att meditera, och  en ängel som kallade sig Gabriel kom till honom och gav honom en uppenbarelse från gud (1). ”Uppenbarelsen” var Koranen. Ett resultat av Koranen var idén om "en enda gud" för folk i denna del av Mellanöstern. Tills dess hade de haft hela 360 gudar—från månen och dess kretslopp under året—alltså en gud för var dag under ett års tid. Muhammed sa: "Nej, vi skall bara ha en gud" så han tog månguden och krigsguden och gjorde dem till en enda gud, som kallades Allah. Allah kallas också El Allahi på arabiska, vilket betyder "en gud."

Ideologin bakom jihad 

Muhammed förkastades som predikant. Först i det området där han bodde, sedan av judarna ty de hade redan en gud och av de kristna som redan hade sin tro på Gud och hans Son. Så han behövde hitta ett nytt sätt att nå ut med budskapet och då kom jihad-ideologin väl till pass och Muhammed blev då en militär ledare och tvingade med svärdets hjälp stammar och smågrupper att underordna sig honom som ”Profeten”. Och han utkämpade faktiskt 60 krig på 10 år, från 630 till 640 e. Kr.

Bin Laden och Al Quaida

"När Osama bin Laden bygger upp Al Quaida över hela världen idag, använder han exempel från Muhammeds teologi, med att bruka våld och tvång. 'Muhammed, och alla andra radikala aktivister önskar sprida islamisk radikalism över hela världen."

Konkluzion - Forzeit und Gegenwärts

Det finns en viss sanning i vad dessa "kristna" sionister säger om islam, men jag går inte på deras hatpropaganda. De talar förstås för staten Israel och "sin sjuka mor," om du frågar mig.

Om inte sionisterna hade envisats med att grunda en stat i Palestina, hade de inte haft några fiender idag. Det är just den geografiska placeringen i Mellanöstern som har vållat de strider vi har varit vittne till sedan ca 100 år, om du är tillräckligt gammal för att ha upplevt det.

Abd al Haqq Kielan (egentligen Leif Karlsson), som är imam för det islamiska samfundet i Stockholm, hävdar att svenska muslimer är fredsälskande människor som är emot jihad och älskar demokrati. Under av under! En anhängare av Islam som inte tänker lösa problemen med vapenmakt, utan med demokrati. Kan vi lita på det?

Det är lika svårt att lita på den så kallade kärnvapendoktrinens uppfinnare; Richard Perle och Paul Dunde Wolfowitz (f. 1943). Han var en av de främsta arkitekterna bakom Irakkriget som startade år 2003. Wolfowitz avgick som chef för Världsbanken i onåd hos Bush år 2007. Den nya ledaren för Världsbanken heter Robert Zoellick 53, vilken närmast kom från den judiska intressesfären Goldman-Sachs Börs och Banker (Deutsche Presse-Agentur, 2007)

"En begränsad användning av mindre kärnvapen är inte fel," sade Kissinger en gång i ett uttalande (2). Dessa är några av den judiska världsregeringens främsta representanter, och det är människor som Richard Perle, Paul Wolfowitz och (Heinz Avraham Elazar) Kissinger,  som ligger bakom sådana uttalanden. Deras agenda är "den nya världsordningen," och inte folkens väl. 

Ur kristen synvinkel

De flesta av de ibland det judiska folket som var med i Hitlers folkmord emigrerade till Israel efter kriget. Dessa vände sig aldrig till Gud efter sina prövningar under förintelsen, och därför kunde de lika gärna ha stannat kvar i de länder de bodde i före det andra världskriget, eller flyttat till ett mindre kontroversiellt område, exempelvis Madagaskar; ty där fanns inte någon ursprungsbefolkning! Det är här lagen om välsignelse och förbannelse kommer in, som Israel ställts inför gång efter annan i historien. Se 5 Mos. 11:26-28.

Gud har inte lovat dem något geografiskt land så länge de lever i sina synder, vilket de flesta av dem har gjort sedan Jesus gick här på jorden. Det låter kanske hårt, men så är det. (3)

Jesus sade: "I skrymtare, rätt profeterade Esaias om eder, när han sade: 'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig; och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'" Matt. 15: 7-9.

 Men låt oss bedja för dem som för alla människor, så att "Kristus kan lysa fram för dem alla,"

"detta för att de skola söka Gud, om de till äventyrs skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom; fastän han ju icke är långt ifrån någon enda av oss." Apg. 7: 27, Ef. 5: 14.

Slavlagstiftning

Om judarna lyckas införa en ny världsordning får vi enligt Talmud underordna oss en judisk slavlagstiftning som ej är lika för oss som för dem själva. Judarna skall ha egna lagar medan vi "hedningar" (hebr : gojer, goyim) måste följa nedanstående lagar (4) :

De Sju Noahide Lagarna

1.) Du skall icke ta del i tillbedjan av andra gudar.

2.) Du skall icke häda G-d. (Gud)

3.) Du skall icke utgjuta oskyldigt blod av någon människa eller något foster, icke heller plåga den person som har en begränsad tid att leva.

4.) Du skall icke ta del i bestialitet, incest, äktenskapsbrott eller ha homosexuella kontakter, icke heller begå våldtäkt.

5.) Du skall icke stjäla.

6.) Du skall ha lagstiftning och domstolar för att kunna upprätthålla dessa lagar, inklusive dödsstraff för mördare, som bara träder i kraft om det finns ett ögonvittne.

7.) Du skall icke vara grym mot djuren.

(den Babyloniska Talmud, Sanhedrin 56-60)

Enligt Talmud får detta även följande konsekvenser :

"Ett element av större svårighetsgrad är att överträdelse av vilken som helst av dessa sju lagar gör att gojen ("hedningen") får dödsstraff genom halshuggning.", Sanhedrin 57A.

Som vi kan utläsa av lag nummer sex räcker det med ett enda ögonvittne för att fälla någon för ett brott, medan Toran (Gamla Testamentet) och vår nuvarande rättspraxis kräver minst två eller tre ögonvittnen.

Allmän lag 102-14

En ny resolution infördes på Education Day i USA den 27 december 1991. Resolutionen blev då lag och undertecknades av den amerikanska kongressen och den dåvarande presidenten George Herbert Bush, som förklarar att den bara är en vanlig lagtext, "Allmän lag 102-14."

Eftersom judiska forskare och teologer själva har proklamerat att den ortodoxa Talmudismen är jämbördig med fariseernas lagar på Jesu tid, måste vi därför jämföra noahidelagarna med GT och de ortodoxa judarnas halakha, Talmuds lagar från den traditionella rabbinska Högsta domstolen Sanhedrin, vars domsrätt beskrivs i Talmud, inte i Moseböckerna som många tror.

Kristna som tillbeder Jesus Kristus har ansetts strida mot förbuden mot avgudadyrkan och hädelse av många judiska talmud-rabbinska toppakademiker och teologer, och kan därför i framtiden komma att bli dömda av det internationella rådet, (ICC), som i framtiden antagligen kommer att gå efter noahidelagarna, och kristna kan då dömas för att ha praktiserat sin tro under denna lag (5).

Därför kommer vi utsättas för ett amalgam av intellektuella, avfallna präster och ockultister, sådana som styrde över Palestina på Jesu tid, och som han under sin verksamhetstid här på jorden skarpt fördömde:

". . .  Ve eder, I skriftlärde och fariséer. . . I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till helvetet? (Matt. 23:27, 33)

NOTER:

(1) Tv Debatt 2003: Wolfowitz Doktrin; red Andreas Nyberg "Världens största konspirationer," Semic Press sid. 129; Henry Kissinger: "Nuclear Weapons and Foreign Policy," CFR books.

(2) "Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel", säger 2 Kor. 11:14. Islam är en kusin till mormonismen. Båda dessa läror har ju uppstått genom att en "ljusets ängel," Satan, har givit kunskap till en blivande religiös ledare.

Satan var en hög ängel som ursprungligen hette Lucifer (Djävulen), men som blev bränd när Kristus kastade ut honom från Himlen, se Hesekiel 28: 12-19.

(3) Judarna är dömda att dö i sina synder eftersom de inte vill tro på Jesus Kristus Messias. De vill bara samla pengar och makt här på jorden. Men "vad hjälper det en människa om hon vinner hela välden men förlorar sin själ?" Inte ens alla pengar i världen kan frälsa den som konspirerar mot Herren.:

"Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta," bara i namnet Jesus (Apg. 4.12)

(4) http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=2234

(5) Noahide kallas så på grund av att judarna tror att den första lagen tillkom på Noas tid, och att Mose lag inte är den lag som "hedningarna" goyim skall dömas efter, allt enligt "Talmud."


Gå tillbaka till Svenska sidan