DET OUPPNÅELIGA ERETZ ISRAEL

AV TORBJÖRN JOHANSEN EAEC 2008

I judendomens heligaste skrifter, Talmud och Kabbalah, finns judarnas motivering till att omstörta "hedningarnas" och de kristnas stater och upprätta en ny judisk samhällsordning. Dessa skrifter har till syfte att förminska ickejudars människovärde, vilket nuförtiden främst låter sig märkas i de ockuperade  områdena i Israel. Staten Israel är inställda på att påtvinga  de araber som lever innanför gränserna till Eretz Israel sin politiska överhöghet, sin kultur och etnicitet. 1

Staten Israel kom inte till av en slump, eller för att Gud ville det. Ideologiskt sett var detta planerat av Theodor Herzl och olika grenar av sioniströrelsen, för att driva även förmögna och utbildade judar som inte ville flytta från sitt välstånd i Europa att verka för staten Israels bildande i Palestina. Idag har man uppnått en stor del av sionismens mål. Det är det antikristliga systemet. Det är den världsordning som Gud har sagt en dag skall komma. Men innan judarnas messiasfigur, Antikrist, kan avslöjas, måste ett nytt judiskt tempel byggas i Jerusalem. Fördenskull måste judarna besitta staten Israel, ha full kontroll över hela Jerusalem och särskilt över Tempelberget.

Att judar styr politiken i världen kommer att förorsaka lidande genom ytterligare ett världskrig, men de tänker bygga sitt tempel till varje pris. I det krig med arabstaterna som följer, kommer staten Israel att försöka rädda sig genom sina kärnvapen. Chefen för Israels kärnvapensystem (MALMAB, el. MLMB), är för närvarande en galen jude som härstammar från Polen, Yechiel Horev. Han kommer inte tveka att trycka på knappen.

Före andra världskriget var judarna i Tyskland i besittning av landets banker, affärsverksamhet etc, och hade placerat sina förmögenheter i fast egendom (hyreshus, mark, guld, etc) och styrde press och bokförlag i hög grad. En liknande situation har vi i Sverige idag. Hitler blev hysterisk när han upptäckte hur i judarna i Tyskland hade assimilerats och styrde viktiga organ som press, universitet och förlag. Även bland nazisterna fanns det många ledare av judiskt ursprung. Det för Tyskland ofördelaktiga Versaillesfördraget gjorde valutan värdelös. Dåliga tider drabbade Tyskland och Hitler drog nytta av detta på sin väg till makten. Ett nutida exempel på hur hårt detta slår är Argentina, där Världsbanken kräver återbetalning av statslånen, vilket de vet är en omöjlighet. Världsbanken har alltid en jude som högsta chef. De två senaste heter Wolfensohn och Wolfowitz.

Det krävdes hundratusentals människor, miljarder dollar och pengar i andra valutor, krig, lönnmord, rådgivning och mutor till politiska ledare för att skapa den nuvarande staten Israel. Ibland har detta inneburit en mycket stor hänsynslöshet, och av apartheidsystemet och förföljelsen av kristna och palestinier i Israel kan man se att sionisterna i USA och Europa, men främst Israel; fortfarande arbetar hårt på saken. Judarnas ledarskap visste redan för över 100 år sedan att de skulle bli tvungna att offra en del av sitt eget folk för att uppnå sitt mål. Idag ser vi att staten Israel är värre ute än någonsin, både politiskt och militärt.

På 1940-talet utförde judiska terrorister en massaker i det palestinska Deir Yassin. Enligt israelernas egna vittnen begicks det vid detta tillfälle mängder av avskyvärda brott, man slängde folk i brunnar och sköt dem, stack kniven genom en havande kvinnas mage, osv. Ett stort antal palestinier blev mördade, män, kvinnor och barn. När israelerna var färdiga med attackerna, stod 400 grannbyar tomma, eller hade jämnats med marken. Ryktet om Deir Yassin spred sig, och skrämde vettet ur de flesta araber. En judisk författare säger att det var detta som orsakade de stora flyktingströmmarna och det palestinska flyktingproblem som finns än i dag.

 

Guds rike och Satans rike

"Guds Rike är uppbyggt genom kärlek.

Satans rike är uppbyggt genom användandet av våld, bedrägeri och brutalt maktspel.

Gud är ljus, Satan är mörker.

Guds folk kan öppet diskutera sina planer för framtiden och låta folk få läsa om dem.

Satans folk kan inte göra på det sättet. Allt måste ske i hemlighet, ty om människorna fick veta i förväg vad som var i görningen skulle de motsätta sig det. Därför är kristna som avslöjar mörkrets gärningar farligare för Satans folk än något annat.

Om de människor som levde kring sekelskiftet 1900 hade fått veta vad det skulle kosta dem att staten Israel bildades, så hade sionistledarna blivit arresterade och satta i fängelse och hela projektet hade stoppats.

Om folk hade vetat vad Karl Marx och Friedrich Engels böcker skulle åsamka Ryssland, Östeuropa och Kina, så hade båda dessa män satts i fängelse och deras böcker förstörts. Men eftersom ingen visste det, så blev de inte hejdade." (John S. Torell).

I Tyskland fick de judiska bankirerna ge sig av till USA. Det hindrade dem inte från att tjäna pengar på slavarbetet i koncentrationslägren, dör döda arbetare ständigt byttes mot levande. I USA uppbar judar i USA under andra världskriget utdelning på sina aktier i IG Farben, som även hade en amerikansk gren. Företaget tillverkade kemiska produkter till tyskarna och även det ökända Zyklon B.

Varför Gud inte kan sanktionera staten Israel som ett gudsrike

1.       För det första tillhör inte några andra judar Guds folk, än de judar som tror på Kristus.

2.       För det andra har den sekulära staten Israel byggts upp med hjälp av våld och mord från första början. Ett steg på vägen var att år 1947 mörda vår diplomat i Jerusalem, greve Folke Bernadotte.

3.       För det tredje kan inte Gud sanktionera staten Israel som gudsrike därför att, som Jesus sade, Guds rike är inte av denna världen. Det är inte ett jordiskt land som Israel, utan ett andligt rike, som till slut utmynnar i det Nya Jerusalem – Himlen.

"I haven av edra egna landsmän fått lida detsamma som de hava lidit av judarna- av dem som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss, och som äro misshagliga för Gud och fiender till alla människor, i det att de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att dessa kunna bliva frälsta.  Så uppfylla de alltjämt sina synders mått. Dock vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet." (1 Tess 2:14-16)

Jordiskt sett kommer Israels kärnvapenpolitik att visa oss att de är "fiender till alla människor". Och de försöker även förhindra att evangeliet sprids, de internationella judarna gör sitt bästa för att avskaffa kristendomen i världen och  evangelisering är förbjuden genom lag i Israel. Vredesdomen har redan kommit över dem, sade Paulus profetiskt. Och som vi vet är profetian som ett perspektiv, där profeten ser bergstoppar men inte dalar. Judarnas ledare, fariseer och skriftlärde, har orsakat att det judiska folket har straffats av Gud i flera tusen år för sina villovägar. Vi kan se dessa toppar allt ifrån Moses till Hitler. Så här sade Jesus, bland annat, till fariseerna och de skriftlärde:

"Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter och sägen: 'Om vi hade levat på våra fäders tid, så skulle vi icke hava varit delaktiga med dem i profeternas blod'! Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna. Nåväl, uppfyllen då I edra fäders mått. I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna? 2

Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra. Och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden".  (Matt. 23: 29-35) 

Judarna vill alltså inte att människor skall bli frälsta, framför allt inte judar, och därför har en långmodig  Gud inte ännu avslutat den nuvarande tidsåldern. Sionisterna är så envisa med att få behålla varenda kvadratmeter israelisk jord, att de till och med kan tänka sig ett tredje världskrig för att nå sina mål. De säger att de väntar på messias, men i själva verket väntar de på Antikrist.

Det är ingen idé för en kristen att "hjälpa judar hem" med pengar

  "För att förstå hur absurt det är för kristna att ge till judiska ändamål, kan vi illustrera det på detta sätt:

Under Jesu Kristi verksamhetstid här på jorden var de judiska ledarna envist emot hans undervisning, hans liv och hela idén att han var Messias. Vad skulle du tycka om de judiska ledarna hade närmat sig Jesus och bett Honom om hjälp att samla in pengar till deras rörelse? Du finner svaret i det 23 kapitlet i Matteus. Alla kristna organisationer som samarbetar med judiska grupper, måste lova judarna att de inte skall försöka omvända judar att tro på Jesus som Messias, och när de har avgett detta löfte, tar judarna allranådigast emot de kristnas pengar. Hela detta företag kan sammanfattas med ett enda ord: VANVETT." (John S. Torell)

NOTER

1. Eretz Israel, ett tilltänkt "Stor-Israel" som lär ha sträckt sig från Medelhavet i väster till Eufrat i öster.

gränserna är gammaltestamentliga och nämns inte i Nya Testamentet. 1 Mos. 15:18 4 Mos. 34; 1-12.

2. Gehenna, hebr. Sheol, grek. Hades; helvetet; de fördömdas vistelseort efter den yttersta domen.

JUDARNA LEVER PÅ EN ILLUSION OM ETT JORDISKT RIKE. DE STOD EMOT GUDS RIKE, NÄR JESUS SADE ATT DET INTE ÄR AV DENNA VÄRLDEN, OCH DÄRFÖR FÖR DEM OUPPNÅELIGT.

MÖJLIGHETEN TILL FRÄLSNING VÄNDES TILL HAT, OCH SÅ ÄR DET ÄN IDAG.


Gå tillbaka till Svenska sidan