Citat Från Rabbiner, Sionister och Kristna

Med åberopande av Matt. 23:1

Av Torbjörn Johansen
2006

Du kan säga till judar att Jesus älskar dem. Men de lyssnar dock mest till rabbiner och Talmud och de vill ytterst sällan ha med kristendomen att göra. Talmud, deras så kallade heliga skrifter är bara "människobud och människomeningar", nedskrivna av från Gud avfallna rabbiner.

Djävulen kan därmed använda de judiska rabbinerna och kabbalisterna till att anställa våld och krig på jorden, för att så många människor som möjligt skall dö utan Gud. De stänger ute både judar och hedningar från frälsningen.

 

En sant troende kristen kyrka kan inte ha gemenskap med judiska rabbiner. Deras "gudstjänst" är den samma som på den tid Jesus gick här på jorden. De lät döda honom, hans lärjungar och apostlar och Gamla Testamentets profeter. De hatar Jesus och de kristna än idag, och ser helst att kristendomen försvinner från jordens yta. Judendomen är den första och största villoläran.

 

"Lyssna de icke till Moses och profeterna, så skola de icke heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda."  (Luk. 16: 31).

Aposteln Paulus förkunnade, att om de inte ville ta emot Jesus som Messias var de förlorade:

"Men när dessa stodo emot honom och foro ut i smädelser, skakade han stoftet av sina kläder och sade till dem: 'Edert blod komme över edra egna huvuden. Jag är utan skuld och går nu till hedningarna." (Apg. 18: 6).

Härnedan följer en rad tänkvärda citat. Läs och begrunda.

"Likaväl som vi i vår tid upplever en början till anstormning av olika folk för att förgöra judarna, (Sak. 12), där Jerusalem skall bli "lyftestenen", skall Sion bli ett heligt centrum för alla folk (Sak. 14:16 ff). Det är slutmålet i Guds frälsningshistoria." (Nya Dagen)

Slutmålet för judarna kommer att ske genom den kvarleva när Kristus stiger ned på Oljeberget, inte förr. Då först får Israel se vem de har stungit.

"Jag vill viga mitt föredrag på detta seminarium till möjligheten av att vi nu går in i ett judiskt århundrade, en tid då broderskapets anda, en icke-ideologisk blandning av det känslomässiga och det förnuftiga, då motståndet mot grupper och klasser kommer att bryta fram med hjälp av anti-nationalismens krafter för att ge oss en ny typ av samhälle.

Jag kallar denna process judaiseringen av kristendomen, för kristendomen kommer att bli ett  hjälpmedel för att göra detta samhälle judiskt."

(Rabbi Martin Siegel, New York Magazine, s. 32, 18 Januari 1972)

Den internationella judendomen har lyckats rätt bra med den allt mer tilltagande judaiseringen av kristendomen. I Bibelkommissionen 1974-2 000 fanns förutom överrabbinen i Stockholm, eremitus Morton H. Narrowe, Göteborgsrabbinen Hans Lewy samt minst fyra 'goda' sionister.

***

MARTIN LUTHER, den protestantiska kyrkans grundare, gav order om att man skulle bränna den sataniska Talmud. Efter domstolsbeslut brändes Talmud offentligt åren: 1233, 1244, 1248, 1299, 1319, 1322, 1553, 1554, 1558, 1559.

Det är inte fel att bränna böcker. Men det bör ju ske på eget initiativ.

De som innehar Ekmans böcker borde bränna dem. Själv har jag låtit bränna en rad böcker från Livets ords förlag – av Ekman, Hagin, Copeland och andra falska apostlar, vilka påstår att deras egna nutida uppenbarelser står över Bibeln. Och skulle någon ha judiska skrifter från rabbiner bör de bränna dessa, så att de inte kommer i oskyldiga människors händer. Att bränna böcker är inte alls obibliskt, se Apg. 19: 13-20.

***

"Att, som än i dag ofta sker, beteckna varje uttalande i Talmud som ett vittnesbörd om judisk religion är fullständigt orimligt - om det [citatet] överhuvudtaget kan anses vara representativt för judiskt tänkande." (Allan Garellick, Svensk Israelinformation 25/8 2001)

Judarna vill tydligen inte själva stå för att Talmud är judendomens 'heliga skrifter'. Varför är då Talmud så högt uppskattad bland judar (exempelvis Leif Pagrotsky, enligt uppgift) att de börjar undervisa sina barn i dessa föregivet 'heliga skrifter' redan vid ca 12-13 års ålder?

***

"Studerande judar som ägnar sig åt Talmud i synagogan, använder sig idag huvudsakligen av den babyloniska Talmud." (rabbi Ken Spiro, "Yehuda Ha Nasi" 5/8 2001)

TALMUD-VERSER SOM SPARAS OCH STUDERAS ÄN I DAG

Sanhedrin 43a:"Jesus var skyldig till trolldom och avfall; han förtjänade att avrättas."

Jebamot 49b: "Jesus var en oäkting född genom äktenskapsbrott."

Sanhedrin 106a & b: "Maria var en sköka; Jesus var en ond man."

Schabbat 104b: "Jesus var en magiker och en dåre. Maria var en äktenskapsbryterska.

Jesu lärjungar förtjänade att bli dödade."

Sanhedrin 99a:"När messias kommer, skall han förgöra de kristna."

Schabbat 116a: "Evangelierna är falska som blankt papper och syndiga som blankt papper."

Sanhedrin 90a, 100b: "De som läser evangelierna är dömda till helvetet."

Aboda Sara 27b:"Det är förbjudet att bli helad av en kristen."

Gittin 56b: "Jesus sändes till helvetet, där han straffas i kokande avföring för att han hånade våra rabbis."

Aboda Sara 16b, 17a: "Judar bör hålla sig borta från kristna. Kristna är sammansvurna med helvetet, och kristendomen är värre än incest."

Aboda Sara 17a: "Att gå till skökor är detsamma som att bli en kristen."

SIONISM

"Vi mördade dem på grund av en viss naiv hybris. Eftersom vi ansåg med absolut säkerhet att nu när vi hade Vita Huset, senaten och så mycket av de amerikanska media i våra händer, så räknas inte andras liv så mycket som våra egna." (Den israeliske kolumnisten Ari Shavit skriver i New York Times den 27 maj 1996 om morden på över 100 libanesiska civila i april samma år).

***

Likaså vet inte många nutida människor vad sionismen strävar mot:

en kombination av judendomens hat mot icke-judar och det omdömeslösa och ohistoriska användandet av alla judeförföljelser genom historien för att kunna rättfärdiga sionisternas förföljelser av palestinier.  (Professor Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion - The Weight of Three Thousand Years) 

***

"De tror de håller på att framställa en himmel, fast de i själva verket är djävulens budbärare."

(Israels f d premiärminister Shimon Peres talar om rabbiner på CNN 14 november 1995).

***

". . .som svensk representant vid ganska många möten med tre av EU:s ministerråd de senaste åren". (Leif Pagrotsky, Tiden, 16/4 2003).

Är näringslivsminister Leif Pagrotsky, frontfigur för "den gyllene internationalen," verkligen emot ett Europas Förenta Stater? Se artikeln "Blå dunster från Europa" på vår website!

***

"Det talas ofta i USA om den s k judiska rösten ("the Jewish vote") och då särskilt under valår. Även om den judiska gruppen utgör en mycket liten del av den totala befolkningen, så har judarna ett oproportionerligt stort inflytande över amerikansk politik. Det beror bland annat på det vanligtvis höga judiska valdeltagandet, på koncentrationen av judar i de större städerna (New York, Chicago, Philadelphia, Los Angeles), som i de flesta fall dominerar den stat de ligger i, på den framträdande roll (i vissa fall avgörande) som den judiska gruppen spelar i amerikansk ekonomi, kultur och massmedia." (Ricki Neuman i tidskriften Menorah nr 4, 1976)

Neuman är även en kugge i Svenska Dagbladet.

Så vet vi nu att "judarna [har] ett oproportionerligt stort inflytande över amerikansk politik" och att denna makt delvis beror på "den framträdande roll (i vissa fall avgörande) som den judiska gruppen spelar inom amerikansk ekonomi, kultur och massmedia".

***

"Med judar idag menar vi den lilla del av antikens judar som valde att inte tro på Kristus.

Av romarrikets befolkning på Jesu tid har jag sett uppskattningen att så mycket som 12% var judar. Om den siffran stämmer, så betyder det att den del av judarna som behöll den förkristna tron var en mycket liten andel. Idag, tvåtusen år senare, gör dessa icke-kristna judar anspråk på att vara 'Israels folk' och 'Abrahams säd'. Sätt inte likhetstecken mellan Bibelns uttryck: 'Israels folk' och folket i den judiska stat som tagit sig namnet Israel!" (Sven 54, i "Nya Dagen Forum Debatt)

***

"Kriget mot Bagdad handlar djupast sett om staten Israels existens -- Irak styrs av en farlig andemakt".  (Stanley Sjöberg, Hemmets Vän, nr 12, 20 mars 2003) Geografisk kristendom? Vad är det  i så fall som styr våldsregimen och apartheidstaten Israel, kan man undra.

***

"Svik Inte Israel nu!"-- Stanley Sjöbergs rubrik, Hemmets Vän 2003

***

"Den sista droppen kom med Stanley Sjöbergs artikel i nr 12, 'Kriget mot Babel enligt Bibeln'. Var finns det kristna kärleksbudet? Barmhärtigheten mot de svaga?Inte heller Jesus citerar Gamla Testamentet okritiskt: 'Ni har hört att det är sagt…men jag säger er…' (Bergspredikan) Har Sjöberg inte sett bilderna från Bagdad efter bombningarna? Eller fjolårets påskdrama i Betlehem? Var finns omsorgen för de svaga? 'Framför allt som skall bevaras, tag vara på ditt hjärta' (Ordspråksboken). Tänker han och tidningen att läsarna skall svälja hans geografiska tolkning av Bibeln? -- är inte det kristna budskapet en fråga om något invärtes i oss, i var och en och mellan oss? Är vi inte bara små människor som lider och känner med våra människor även i Bagdad, Israel och Palestina?" (Insändare från Reidunn Kiuru, Helsingfors, Hemmets Vän nr 14, 3 april 2003).

***

"Vilja till historisk källkritik och uppriktig sanningslidelse utmärker flera moderna israeliska historiker. Men professor Larsson föredrar att bära högersionistiska skygglappar och dra långtgående slutsatser från gångna tiders heroiserande nationalism. (---)

"Den i förtid avlidne lärde professor Jan Bergman frågade en gång dem som ville återupprätta templet, om det ingick i programmet när de väl bemäktigat sig moskéområdet att de också ämnade återuppta offerkulten. Inte är det väl den Gud som begär bockars och vädurars blod som professor Larsson vill upphöja?" (Nils Arne Andreasson, Kristna Fredsrörelsen Göteborg, går i svaromål  mot professor Göran Larsson, Jerusalem, Nya Dagen 9/2 2001)

***

"Kabbalisten Michael Drosnins bok Bibelkoden är samma bedrägeri som horoskop och annan ockultism, som bara fungerar om man tror på den [som Stanley Sjöberg gör, enligt Hemmets Vän].  Genom att i datorn ordna versar i Toran så att varje rad innehåller 4772 bokstäver kan namnet "Yitzhak Rabin" fås att lodrätt korsa orden "dråpare som dödade". Det avsnitt Drosnin avbildar visar bara en liten sektion av denna "sida". Drosnin: "När mina kritiker kan hitta en uppgift om mordet på en premiärminister krypterat i [romanen] Moby Dick skall jag tro dem." En israelisk matematiker och Talmudexpert, Shlomo Sternberg, tog utmaningen och bad Brendan McKay, matematiker vid Australian National University, att söka igenom Moby Dick efter sådana krypterade budskap. Han hittade inte bara 1, utan många 'förutsagda' mord på kända politiker, däribland flera premiärministrar, presidenter eller motsvarande, inklusive mordet på Indiens premiärminister Indira Gandhi." (Bible Review, augusti 1997, sid. 25).

***

"Det är viktigt att kristna tar parti när det gäller staten Israel og det judiska folket."

(Ulf Ekman uttalar sig på "Levende Ords" Israelsdag i Bergen, Norge).  Vi håller inte med.

Gud har inte anseende till personen. Han älskar alla människor. Vi kan inte ta parti för de människor som vandrar som fiender till Kristi Kors, vare sig jude, grek eller svensk. Därför kan vi inte heller stödja den nuvarande regeringen i den (felbenämnda) sioniststaten Israel, som huvudsakligen leds av judiska kazarer och banditer (se även Upp. 2: 9). 

***

"På Livets Ords väckelsemöten predikar man att medlemmarna skall vara beredda att dö för den judiska staten Israel… Att dessa muslimhetsande judaiserade "kristna" organiserar evenemang till stöd för sionistisk invasion av fördrivna Palestiniernas hemland ihop med de främsta sionistiska organisationerna i vårt land är föga förvånande."

(Achmed Rami: "Livets ord bedriver hatkampanjer mot Islam").

***

PS. Är det en tillfällighet att pastorn i Knutbyfallet hade Ekman som förebild? I församlingen fanns dessutom många före detta medlemmar från Livets ord! "Jo, det fanns mycket av det här att Ekman hade favoriter… Det är ju för övrigt intressant att se att flickorna i lovsången [runt Ulf Ekman] ofta är unga och påfallande attraktiva..."

(Anja Ljuslin, före detta livetsordare, "I ett vägskäl: Avhoppade livetsordare berättar").

***

"Israel måste bli ett nytt Ghetto, ett hundraprocentigt judiskt samhälle, lika Gojim-Rein, som det Nationalistiska Tyskland var Juden-Rein." (William Zukermann, sionistisk aktivist, Jewish Newsletter, 28 juli 1959).

***

"Bolsjevismen sedd ur dess rätta perspektiv är den senaste utvecklingen av det judiska folkets kamp under tidernas gång mot—Kristus." (Dennis Fahey: Rysslands Härskare, s. 48)

***

Rysslands härskare är judiska politiker och försöker tillämpa Karl Marx (Moses Mordecai Levi) lära på världen. Marx var helt klart en djävulsk talmudist—full av den gamla hebreiska materialism, som alltid drömmer om ett paradis på jorden och alltid motsätter sig det hopp som erbjuds om möjligheten till en Edens Lustgård efter döden." (Ibid, s. 47)

***

"Det ligger mycket i själva det faktum att bolsjevismen är judisk och att så många judar är bolsjeviker, nämligen i det faktum att bolsjevismens ideal i så många avseenden överensstämmer med judendomens ädlaste ideal." (Jewish Chronicle, London, Dec. 1919).

***

"De beslöt att utföra det marxistiska experimentet just på oss – istället för något land i Afrika --

och vi fick inte fortsätta den väg som de andra civiliserade länderna i världen gick. De knuffade ned oss i diket." (Boris Jeltsin, Intelligence Digest, 6-20 augusti 1999).

***

"Vi hatar de kristna.  Även de bästa av dem måste bli betraktade såsom våra värsta fiender.

De predikar kärlek till sin nästa och medlidande, vilket är tvärt emot våra principer.

Kristen kärlek är ett hinder för revolutionens utveckling. Ned med kärleken till nästan! Vad vi önskar är hat. Vi måste kunna hata, för endast till detta pris kan vi erövra universum. Vi har gjort oss av med jordens konungar, låt oss nu kämpa mot himlarnas konungar."

(Anatolij Lunatjarskij, alias Balich-Mandelstam, som var den judiske folkkommissarien för utbildningsärenden i den första bolsjevikregeringen – en utbildning enligt regler från Talmud. Ur boken "Rysslands apostel", av Oswald J Smith, Oswald A. Blumit m. fl., utgiven av Örebromissionens förlag Evangelipress i Örebro 1955).

***

De ryska kristnas lidanden pågick så sent som vid Sovjetunionens kollaps 1991. Man påstår ibland att det judiska inflytandet var mindre under Stalin och de senare sovjetregeringarna.

Det är inte sant. Det judiska inslaget, särskilt inom KGB, var markant under hela sovjettiden.

Den draksådd som Lunatjarskij sådde, gav skördar långt senare. Här följer några exempel:

"I fängelse för vittnesbörd om Jesus Kristus, har under 1960-talet c:a 550 baptister varit, därav ett 50-tal kvinnor (andra grupper oräknade, men de utgör tusenden). 8 bröder gav upp andan under tortyr och umbärande i fängelse eller läger, flertalet i sina bästa år. Andra har återvänt hem som krymplingar och fysiska vrak, för att omedelbart förföljas igen."

 (Ur ett dokument daterat 12-13 december 1970, från "2:a Allunionskongressens Råd för de Fångnas Släktingar". Från Ingmar Martinsons bok: "Måste Man Lyda Gud" sidan 116, Slaviska Missionen, tryckt av Örebromissionen 1973.)                                      

***

"Efterlysning: Gennadij Konstantinovitj Krutjkov, född år 1926 i Volgograd (Tsaritsyn), dömd tidigare. Efterlyses av Inrikesministeriets efterlysningsavdelning genom exekutivkommitén i Tulaområdet för att ha varit ledare för olagliga grupper av troende evangeliska kristna och baptister och för spridning av litteratur [t.ex. Bibeln] med smädande innehåll." (Ibid., s. 112)

***

"Svårt torterad, sårig och bränd med glödheta järn, men ännu vid liv, dränktes han i Svarta Havet, på 156 centimeters djup.. Hans egen längd var 185 centimeter."

(Anhöriga beskriver mordet på Ivan Vasiljevitj som marterades till döds 1972. Ibid., s. 105)

Allt detta för närmast tankarna till George Orwells roman "1984"!

***

"Det är här fråga om ett religionssamfund med ett enhetligt biologiskt befolkningsunderlag. Enligt judisk uppfattning är och förblir en jude, som inte längre följer lagen, likafullt en jude.

(Världens stora religioner - judendomen av idag, Bra Böcker AB, 1966 s. 120).

***

"Judarna är de verkliga blodhundarna och lögnarna, som inte bara har perverterat och förfalskat Den Heliga Skrift från början till slut, utan dessutom fortsatt med sina eländigt falska tolkningar därav. I sina talmudskolor lär de sig bara att hata de kristna och alla andra folk.”

(Martin Luther, "Om judarna och deras lögner").

***

"Nya Testamentet talar otvetydigt om Jesus som den enda vägen till Gud. Jesus svarade:

Jag är vägen, sanningen och livet; Ingen kommer till Fadern utom genom mig.' Joh. 14: 6.

'Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta. Apg. 4: 12. Om vi inte berättar för människor av annan tro om Jesus, som den ende som kan rädda oss, sviker vi både dem och vår Herre." (Missionföreståndare Anders Bengtsson, Svenska Allians Missionen; från missionstidningen SAMband, Nr 4 2003).

***

"Det existerar inte något sådant som en jude-kristen religion. Vi betraktar de två religionerna som så olika, att den ena utesluter den andra." (Rabbi Moshe Maggal i Nationell Judisk Informations-Service 1961).

***

"Hela världen hatar araberna / det viktigaste är att döda dem en och en / vi åker till Hebron för att kasta en till granat / Med dessa fötter har jag trampat min fiende / Med dessa tänder har jag bitit hans kött/Med dessa läppar har jag sugit hans blod/Än är jag inte mätt på hämnd/när blir jag det?"

(Judisk barnvisa sjungen av judiska barn i en dokumentär visad i Dokument Utifrån, TV2, och den franska kanalen, TV5, den 1 maj 1994).

***

USA måste vidta någon åtgärd någonstans i världen som visar att vi har  beslutat oss för att utöva fortsatt världsmakt. (…) Olja är en alldeles för viktig vara för att lämnas i arabernas händer." (Henry Kissinger, alias Heinz Alfred Kissinger; alias Avraham Ben Elazar, april 1975).

***

"En jude tillhör sin ras och följaktligen tillhör han också judendomen, trots det faktum att han eller hans förfäder har blivit avfällingar." (Karl Marx’ lärofader Moses Hess i boken "Rom und Jerusalem," s. 97-98).

***

"Jude är var och en som är född av judisk mor." (Hans W. Levy, judisk församlingsledare i Göteborg, SvD, 22/7, 1990).

"Den är icke jude som är det i utvärtes motto". (Rom. 2: 28).

***

"Talmuds lära skall breda ut sig över hela världen. Israeliter! vart ödet leder Er, hur utspridda ni än är över jorden, måste ni alltid betrakta er som en del av det utvalda folket. Vår sak är stor och helig och dess seger är säker. Kristendomen, vår urgamla fiende, ligger i dammet, slagen till döds. Vår makt låter sig icke mätas, låt oss lära oss att bruka denna makt i tjänst för vår sak. Vad har ni att frukta? Den dagen är icke så långt borta, då all världens rikedomar, alla världens skatter skall vara Israels egendom." (f.d. försvarsminister Aron Cremieux tal vid grundadet av frimurarlogen för judar, Allianse Israelite Universelle, i Paris 1860; från Morning Post, 6/9 1920).

***

"Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade." –sionismens grundare Theodor Herzl, Dagbok, band I, s. 84.

"Vem som är antisemit, det bestämmer vi!" (Hans W. Levy, judisk församlingsledare i Göteborg, GT, 22/1, 1989).

***

"Sionismen måste understödjas kraftfullt, så ett visst antal judar årligen transporteras till Palestina eller åtminstone kan förmås att lämna Tyskland." (Alfred Rosenberg, nazisternas parti-ideolog, själv jude).

***

"Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl. Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse." (Karl Marx, son till rabbiner, Om Judefrågan, Judisk Krönika, september 1987.)

***

"Ju rikare vi blir desto fler offentliga tjänster efterfrågar vi. – Diskutera inte bara rättigheter, utan även skyldigheter." (Peter Wolodarski uppmanar politikerna, i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), vid en konferens den 14 maj 2002).

***

"Vårt undre skikt proletariseras till omstörtare och bildar alla revolutionära partiers underofficerare och samtidigt växer vårt övre skikts fruktansvärda penningmakt."

(Theodore Herzl, sionismens grundare, Der Judenstaat (den judiska staten), 1896).

***

"När [judarnas] Messias kommer, skall han bära de drag som den Jesus gjorde som redan har framträtt i mänsklig gestalt.'' -påstående från påvliga bibelkommissionen under ledning av påvens närmaste man, kardinal Ratzinger. (Tord Fornberg, "Judekristen dialog", 1/8 2002).

***

"Det är omöjligt för oss judar att betrakta Jesus som mer än en människa. – Schabbetai Zewi  hade betydligt större inflytande över judarna än vad Jesus någonsin hade, eftersom hela den judiska världen då var beredd att resa tillbaka till Israel." (Morton Narrowe, "Judar om Jesus" http://www.sokaren.se/INDEX88.HTML)

***

"Talmud inskärper att en man måste akta sin lärare högre än sin fader »Om någons fader och lärare förlorat något, så har lärarens förlust företrädet (d. ä. måste först ersättas). Ty hans fader har blott bragt honom till denna världen. Men hans lärare, som lär honom visheten, bringar honom till livet i den tillkommande världen. I allmänhet tillhörde de skriftlärde fariseernas parti eller utgjorde just detta partiets kärna och ledare. Därav Frälsarens ofta återkommande verop över de skriftlärde och fariseerna. Luk. 11:42; Matt. 23.

Rab, mästare, Rabbi, min mästare, Rabban, vår mästare. Smith jämför de nu brukliga titlarna: Vördige, Ärevördige, Högärevördige. Judiske lärde hava uppdragit jämförelser mellan Jesus av Nazaret och Hillel och försökt visa att det var från den senare som Jesus lånade sina bästa grundsatser och sina skönaste ord. [utan framgång.] I vissa frågor var alltså Hillels lagtolkning vida strängare än Schammais; så t.ex. även i fråga om det var rätt eller orätt att äta ett ägg som var värpt på sabbaten? Fariseismen sticker väl bjärt fram i detta Hillels ord, att »den obildade undviker icke synden lätt»; jämför Joh. 7:49. Hillel tillät även äktenskapsskilnad för bara en så ringa orsak som den att hustrun brände maten för sin man." (från Erik Nyström: Biblisk Ordbok).

***

"Jesus fyllde Messiasbegreppet med helt annan innebörd än den traditionella judendomen avsåg. Det är judiska grupperingar som avvisat Jesusförkunnelsen som fängslar, förföljer och stenar den jerusalemitiska församlingens medlemmar, enligt Apostlagärningarna. Det har inte ett dugg med kristnas antijudiska synsätt hundratals år senare att göra. Det hat mot Jesus som evangelierna skildrar fördes vidare på den kristna församlingen." (Nils-Eje Stävare, 25/9 2001)

***

Det finns många olika sorters Jesus i dag: livetsords Jesus; newage's Jesus; mormonernas och jehovas vittnens Jesus. Eller judendomens brist på Jesus.

***

"Vilken är 'Lögnaren', om icke den som förnekar, att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, den som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern. "  (1 Joh. 2: 22-23. Kristus betyder Messias.)

***

När Jesus talar om den yttersta tiden i Matteus kapitel 24 säger han:

"Sen till, att ingen förvillar eder. Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många. Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många." (Matt. 24: 4,5,11) Trefaldigt varnar Jesus oss i detta kapitel för villolärare.
                                                                               ***

"Redan i öknen avföll israeliterna till att dyrka avgudar. Då uppstod en tradition som inte kom från Mose. Denna tradition utökades under tiden i Egypten och Babel och blev rabbinernas Talmud.

Linjen är klar: Satans infiltration av de som tror på Gud, han som skapat världen genom sin Son, Jesus Kristus, kom till stånd när en del av israeliterna avföll i öknen. Enligt rabbinerna uppstod en muntlig tradition vid sidan av Mose lag, Talmud, "de äldstes stadgar," vilka var de "människobud och människomeningar" som Jesus angrep, läs Matt. 23: 1, där Jesus säger att de har satt sig på Moses stol. Dessa läror är det som idag kallas Talmud. Dessutom används den ockulta Kabbalah som också tillhör judarnas jättelika samling av hädiska böcker.

I förskingringen överfördes sedan avfallet till hedningarna. Judarna bildade frimurarsällskap för sig själva och för hedningar, där de läror som de fört med sig från Egypten och Babylon lärdes ut, särskilt talmudism och Zohar (Kabbalism). Teosofi är en ockult kabbalistisk lära som gick ut i offentligheten 1974 och blev New Age. Satan försöker nu infiltrera kristna genom de judiska rabbinernas läror." (Torbjörn Johansen, från "Brev till livetsordare").

***

JESUS UTTALAR SIG OM JUDARNA

"Därefter talade Jesus till folket och till sina lärjungar och sade:

'På Moses' stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig.
Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke.
De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem.
Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora.
De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas 'rabbi'.
Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder.
Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som är i himmelen. Ej heller skolen I låta kalla eder 'läromästare', ty en är eder läromästare, Kristus.
Den som är störst bland eder, han vare de andras tjänare. Men den som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som faren omkring över vatten och land för att göra en proselyt, och när någon har blivit det, gören I honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än I själva ären!
Ve eder, I blinde ledare, som sägen: 'Om någon svär vid templet, så betyder det intet; men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden av sin ed'!
I dåraktige och blinde, vilket är då förmer, guldet eller templet, som har helgat guldet?
Så ock: 'Om någon svär vid altaret, så betyder det intet; men om någon svär vid offergåvan som ligger därpå, då är han bunden av sin ed.'
I blinde, vilket är då förmer, offergåvan eller altaret, som helgar offergåvan?
Den som svär vid altaret, han svär alltså både vid detta och vid allt som ligger därpå.
Och den som svär vid templet, han svär både vid detta och vid honom som bor däri.
Och den som svär vid himmelen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter därpå.
Ve eder, I skriftlärde och fariséer. I skrymtare, som given tionde av mynta och dill och kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra.

I blinde ledare, som silen bort myggan och sväljen kamelen!
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som gören det yttre av bägaren och fatet rent, medan de inuti äro fulla av vad I haven förvärvat genom rofferi och omättlig ondska!
Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, för att sedan också dess utsida må bliva ren.
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet!

Så synens ock I utvärtes för människorna rättfärdiga, men invärtes ären I fulla av skrymteri och orättfärdighet.
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter och sägen: 'Om vi hade levat på våra fäders tid, så skulle vi icke hava varit delaktiga med dem i profeternas blod'!
Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna.
Nåväl, uppfyllen då I edra fäders mått.
I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna? [Gehenna är det samma som helvetet]
Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra.
Och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sakarias', Barakias' sons blod, hans som I dräpten mellan templet och altaret. Sannerligen säger jag eder: Allt detta skall komma över detta släkte.
Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men I haven icke velat. Se, edert hus skall komma att stå övergivet och öde.
Ty jag säger eder: Härefter skolen I icke få se mig, intill den tid då I sägen: 'Välsignad vare han som kommer*, i Herrens namn.' " (Jesus Kristus Messias, Matteus 23: 1-39).

"Men han svarade dem: "I ären härnedifrån, jag är ovanifrån; I ären av denna världen, jag är icke av denna världen.

Därför sade jag till eder att I skullen dö i edra synder; ty om I icke tron att jag är den jag är, så skolen I dö i edra synder." (Joh. 8: 23-24)

"I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.
Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning. (Joh. 8:44-45)

Jesus sade till dem: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag."
Då togo de upp stenar för att kasta på honom…" (Joh. 8:58-59)

APOSTELN PAULUS UTTALAR SIG OM JUDARNA

"Det var nämligen så, att några falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den som vi hava i Kristus Jesus, varefter de ville trälbinda oss.

Dock gåvo vi icke ens ett ögonblick vika för dem genom en sådan underkastelse; ty vi ville att evangelii sanning skulle bliva bevarad hos eder.

Och vad angår dem som ansågos något vara  —  hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen  —  så sökte icke dessa män, de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Tvärtom; de sågo att jag hade blivit betrodd med att förkunna evangelium för de oomskurna, likasom Petrus [Cefas] hade fått de omskurna på sin del  —  ty densamme som hade stått Petrus bi vid hans apostlaverksamhet bland de omskurna, han hade ock stått mig bi bland hedningarna  —  och när de nu förnummo, vilken nåd som hade blivit mig given, räckte de mig och Barnabas handen till samarbete, både Jakob och Cefas  och Johannes, de män som räknades för själva stödjepelarna; vi skulle verka bland hedningarna, och de bland de omskurna.
Allenast skulle vi tänka på de fattiga; och just detta har jag också vinnlagt mig om att göra.
Men när Cefas kom till Antiokia, trädde jag öppet upp mot honom, ty han hade befunnits skyldig till en försyndelse. Förut hade han nämligen ätit tillsammans med hedningarna; men så kommo några män dit från Jakob, och efter deras ankomst drog han sig tillbaka och höll sig undan, av fruktan för de omskurna.
Till samma skrymteri gjorde sig också de andra judarna skyldiga, och så blev till och med Barnabas indragen i deras skrymteri.

Men när jag såg att de icke vandrade med fasta steg, enligt evangelii sanning, sade jag till Cefas i allas närvaro: 'Om du, som är en jude, kan leva efter hednisk sed i stället för efter judisk, varför vill du då nödga hedningarna att leva efter judiskt sätt?'
Vi för vår del äro väl på grund av vår härkomst judar och icke 'hedniska syndare'; men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus,
hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar.

Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.
Men om nu jämväl vi, i det vi sökte att bliva rättfärdiga i Kristus, hava befunnits vara syndare, då är ju Kristus en syndatjänare? Bort det! Om så vore att jag byggde upp igen detta samma som jag redan har brutit ned, då bevisade jag därmed, att jag var en överträdare.
Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud.

Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

Jag förkastar icke Guds nåd.

Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden." (Paulus brev till galaterna 2: 4-21 min betoning). 


Materialet får inte användas för hets mot folkgrupp.


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2004 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2004 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA