ANTICHRIST SUPERSTAR

Av Torbjörn Johansen EAEC 2007

 

VEM ÄR ANTIKRIST?

Begreppet Antikrist omtalades först av aposteln Johannes i Bibeln (Joh. 2: 22-23), men han omtalas också som en falsk messias av Jesus i Mark. 13: 21. Han förekommer också i hela Bibeln med andra namn, som Laglöshetens människa, Syndens man och Fördärvaren, etc. Att det inte i första hand är fråga om en stat eller system som åsyftas, utan en verklig person som skall leva på jorden och vara en fiende till Jesus och de kristna förstår vi av 2 Tess. 2: 8.

Antikrist är satanist och gör djävulska mirakel. Han är en populär person och "allt skall lyckas honom väl." Satanismens grundare Aleister Crowley som hatade Gud, sade: "Gör vad du vill, det är hela lagen"."Underhållaren" och rockstjärnan Marilyn Manson, som har gjort ett album med titeln Antichrist Superstar sade en gång att Crowley var en av hans favoritförfattare.

Det är högst troligt att Antikrist kommer att lyckas stifta fred i Mellanöstern, med ett fördrag som han så småningom tänker bryta.

"Och konungen skall göra vad han vill och skall förhäva sig och uppträda stormodigt mot allt vad gud heter; ja, mot gudars Gud skall han tala sådant att man måste förundra sig. Och allt skall lyckas honom väl, till dess att vredens tid är ute, då när det har skett, som är oryggligt beslutet."  – Daniel 11: 36.

KOMMER ANTIKRIST ATT VARA MUSLIM?

En muslimsk ledare skulle inte vilja sitta i judarnas tempel och säga sig vara Gud. Rättrogna muslimer skulle aldrig acceptera krav från Antikrist att han ska dyrkas som Gud. Islam är en strikt monoteistisk religion med en enda gud, Allah.

Därför kan en rättrogen muslim inte vara Antikrist, utan måste vara jude, som vi läser i Daniel kapitel 11: ”På sina fäders gudar skall han inte akta. . .” (v. 37).

Vi vet att begreppet "fädernas gudar" (Elohim) används genom hela Gamla Testamentet om Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Antikrist är alltså en ättling till Abraham, Isak och Jakob, och därmed jude.

VILKA ÄR DET SOM FÖRNEKAR ATT JESUS ÄR MESSIAS?

Genom tiderna har det bara funnits ett folk med sådant inflytande, politiskt och ekonomiskt, att de kunnat iscensätta maktskiften och revolutioner, och vi vet att detta folk, judarna, idag mer eller mindre styr politiken i världens ledande nation, Amerikas Förenta Stater.

Överrabbinen Morton H. Narrowe i Stora Synagogan i Stockholm har sagt:

"Vi judar kan bara inte tro att Jesus är Messias."

(Morton Narrowe: "Judar om Jesus" http://www.sokaren.se/INDEX88.HTML )

Rabbinen Michael Melchior i Oslo har sagt: "Kristendomen är för en jude avgudadyrkan."

GUDS FIENDER

Helt klart är att judarna aldrig i livet skulle acceptera en ickejude som sin Messias. Och absolut inte Jesus. Däremot vet vi från Bibeln att Antikrist kommer att försöka efterapa vår Kristus för att vinna de kristnas förtroende. Vi läser att Kristus skall "så den ädla säden" (Matt. 13: 24), vi vet att fienden kommer att så sitt “ogräs", en imitation av "vete." Matt.13: 25) 

Vi läser om "Guds barn," men också om den ondes barn "ondskans barn" (Matt. 13:38)

Om Gud låter sina barn "vandra i förutberedda gärningar" (Fil. 2:13), så sägs det också att den så kallade "fursten av luftens härsmakt" (Satan), är den andemakt som "nu är verksam i de ohörsamma." (Ef. 2:2).

SATAN GÖR EFTERAPNINGAR

Vi har ett Guds evangelium, och kan läsa i Bibeln att Djävulen har ett annat evangelium,  "annat evangelium" (Gal. 6-7)

Kristus utnämnde "apostlar," Satan har också sina apostlar (2 Kor. 11:13).

"Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja, ock Guds djuphet." (1 Kor. 2:10).

Det står i Bibeln att Gud genom sin ängel tecknar de sina med "ett insegel" (Upp. 7:4), så läser vi också att Satan genom sina änglar skall förse jordens inbyggare med sitt märke på handen eller i pannan, Vilddjurets märke (Upp. 13:16).

VEM TILLBEDER DU?

Vill Gud ha tillbedjare (Joh. 4:23) så vill Satan också ha det (Upp. 13:4). Kristus citerade Bibeln, så även Satan (Matt. 4:6) Kristus är världens ljus. Satan förvandlar sig ibland till en "ljusets ängel" (2 Kor. 11:14)

Om Kristus kallas "lejonet av Juda stam (Upp. 5: 5), så kallas Djävulen för "ett rytande lejon" (1 Petr. 5:6).

Vi läser om Kristus och "hans änglar" (Matt. 24:31), men vi läser också om djävulen och hans änglar (Matt. 25:41).

ORMENS SÄD

Kristus gjorde under och det kommer också Satan att göra (2 Tess. 2:9).

Sitter Jesus Kristus på tronen, så kommer Satan att göra det (Upp. 2:13).

Om Kristus har en kyrka, så har också Satan sin synagoga (Upp. 2:9)

Kristus har sin brud (kyrkan på jorden) och Satan sin sköka (Upp. 17:16)

Har Gud sitt vin så har Satan det (Upp. 14:19). Om Gud har en stad, det nya Jerusalem, så har Satan en stad, Babylon (Upp. 17:5; 18:2).

Kristus är "kvinnans säd," och Antikrist kommer att vara av “ormens säd": "Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen." (1 Mos. 3: 15).

VILDDJURET

Medan Jesus omnämns som "han som var och som är och som skall komma" (Upp. 4: 8), nämns Antikrist som "Vilddjuret, som du har sett, det har varit och är icke mer; men det skall stiga upp ur avgrunden, och det går sedan i fördärvet." (Upp. 17: 8)

Jämför detta med judendomens kabbalah och läran om "den heliga ormen" som stiger upp ur avgrunden. (Läs mer om detta i Hur världsregeringen styr nationerna, eaec.org)

DE ÄLDSTES STADGAR

Jesus gör det klart i exempelvis Johannes kapitel 8, Matteus kapitel 23 m.fl. ställen, vad han anser om judendomen. Men det starkaste vederläggandet av judendomen kommer från den uppståndne Kristus, när han gör följande uttalanden i Uppenbarelseboken:

"Jag känner din bedrövelse och din fattigdom — dock, du är rik! — och jag vet, vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga." (Upp. 2: 9, jämför 3: 9)

 
BIBELN TALAR

Antikrist kommer att vara av judisk börd, hans förbindelser, regeringsställning, makt och sfär av dominans kommer dock inte på något sätt att begränsa honom till israeliterna. Det bör dock påpekas att Skriften inte med just dessa ord säger "Antikrist är jude," och att denne upprorsman kommer att vara en jude. Men tecknen på att så är fallet är synliga, och de slutsatser vi måste dra av vissa avsnitt i Bibeln så uppenbara, bevisen så oundvikliga, att vi nästan måste anse oss tvingade att tro att han är en jude. Det är sådana tecken, slutsatser och bevis som här redovisas.

I Hesekiels bok läser vi följande: "Och du, dödsdömde, ogudaktige furste över Israel, du vilkens dag kommer, när din missgärning har nått sin gräns, så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Det som nu är skall icke förbliva vad det är; vad lågt är skall upphöjas, och vad högt är skall förödmjukas. Omstörtas, omstörtas, omstörtas skall delta av mig; också detta skall vara utan bestånd, till dess han kommer, som har rätt därtill, den som jag har givit det åt." Hes. 21: 25-27.

TIDPUNKTEN

Platsen och tidpunkten är inte svår att fastställa. Tidpunkten finns angiven i vers 25; det här inträffar när människans "missgärning har nått sin gräns". Det är Ändens tid som här avses, den yttersta tiden, när "överträdarna hava fyllt sitt mått" (Dan. 8: 23), "till dess att vredens tid är ute" (Dan. 11: 36).

EN ÄTTLING

Vid denna tid kommer Israel att ha en furste – en furste som är krönt (v. 26), en vars dag sägs komma när "människans missgärning nått sin gräns."

Den världslige och ondskefulle fursten i Israel kan inte vara någon annan än Antikrist, ty vi läser här att hans dag kommer när "människans missgärning nått sin gräns."

OMSKUREN

I Hes. 28: 2-10 beskrivs han som "fursten av Tyrus" och "så som de oomskurna dö, så skall du dö". Varför då? Därför att han redan tillhör de omskurna! Han måste därför vara från Abrahams ätt, en jude.


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2007 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2007 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA