Vem är Antikrist?

AV TORBJÖRN JOHANSEN EAEC, DEN 8 MARS 2008

Vissa teologer tillbringar sina liv med att isolera och identifiera den man som apostlarna kallade Antikrist. Aposteln Johannes lämnar dock inget utrymme för något annat än att "antikrist" inte är  bara en person, utan också en stor grupp människor. I 1 Joh. 2: 18-19, 22-23 läser vi följande:

"Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne. Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

Vilken är 'Lögnaren', om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern."

Johannes gav oss ett sätt på vilket vi skulle kunna skilja på andar och även på Guds Ande och Antikrists ande. I 1 Joh. 4: 3 läser vi följande:

"men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen." 

Sedan läser vi  följande i  2 Joh. vers 7:

"Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist."

Det är inte svårt att bedöma vem Antikrist är, och ordet betyder helt enkelt "den som står emot Kristus.

Inte heller är det så svårt att komma fram till vilka som var de ledande antikristerna under Jesu korta tid på jorden.

I evangelierna fördömde Jesus dem för deras löjliga frågo,r då de tänkte sätta honom i klistret, och kallade dem för djävulens söner (Joh. 8: 44) och helvetets barn (Matt. 23: 15) som de var, och ännu är. I Johannes evangelium läser vi:

"Jag talar vad jag har sett hos min Fader; så gören ock I vad I haven hört av eder fader. 'De svarade och sade till honom: 'Vår fader är ju Abraham.' Jesus svarade dem: 'Ären I Abrahams barn, så gören ock Abrahams gärningar. Men nu stån I efter att döda mig, en man som har sagt eder sanningen, såsom jag har hört den av Gud. Så handlade icke Abraham. Nej, I gören eder faders gärningar.

I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning. Vilken av eder kan överbevisa mig om någon synd? Om jag alltså talar sanning, varför tron I mig då icke?”  (Joh. 8: 38-41;44-46)

Detta är judarnas ståndpunkt än idag, de tror inte på Jesus.

Låt oss ta några exempel. När Jesus helade mannen vid Betesda försökte judarna döda Honom därför att han hade helat honom på sabbaten. Då sade Jesus till dem:

»Min Fader verkar ännu alltjämt; så verkar ock jag." (John 5:17).

Nästa vers, John 5:18, lyder som följer:

"Och därför stodo judarna ännu mer efter att döda honom, eftersom han icke allenast ville göra sabbaten om intet, utan ock kallade Gud sin Fader och gjorde sig själv lik Gud."

Judarna försökte komma åt att mörda honom, inte endast för att han brutit mot sabbaten, vilket han inte hade gjort, utan också för att han sade att Gud var hans fader, och därför hade gjort sig till Guds like. Detta var en stark tvistefråga för judarna. De ville helt enkelt inte tillåta Jesus att anta sin rätta identitet som Guds Son, utan bestrida den, och dessutom mörda honom.

Johannes var helt klart den ende författaren i Nya Testamentet som använde just ordet Antikrist.  Men alla fyra evangelierna innehåller många bevis på att judarna förnekade Kristus och öppet motsade hans undervisning.

Apostlagärningarna är fulla av förföljelser mot kristna av judar, så också kyrkohistorien och den vanliga historien. Det är träffande att bibellexikon och kommentarer till Bibeln, som skall vara en hjälp för bibelläsarna inte skiljer mellan "antikrist" och "falsk Kristus."  Inget av dessa har kopplat samman Antikrist med judarna, som är diametralt motsatta Kristus. Jag tänker inte göra samma misstag här.

Det var fariséerna och de skriftlärde, eller bara "judarna,” som evangelisten Johannes ju säger, som ständigt stod emot Jesus i hans verk, de drev till och med gäck med vilka han hade som bordsgäster "Varför äter eder mästare med publikaner och syndare?" (Matt. 9: 11)

Många kyrkohistoriker har sagt att judarna är kristendomens värsta fiende på jorden. En Andrew Miller skrev för sin del redan på 1700-talet om problemet, och hävdade följande:

"Vi har sett under långa tider men kanske särskilt hos aposteln Paulus att judendomen var den första stora fienden till kristendomen. Den fick stå ut från första början med det bittra hånet från judarna. Efter apostlarnas död fick församlingen lida mycket, för att de inte klarade trycket från judarna vilket slutade med att man modifierade kristendomen så att den skulle passa in i kyrkan. Den blev då huvudsakligen judisk till sin karaktär. De hällde "nytt vin i gamla läglar."

I protestantismens tidiga historia sade protestantiska kyrkor inte ifrån till judarna om deras otro, på den tiden var det ju vanligt att man såg dem som ättlingar till Abraham, Isak och Jakob, och därför som Guds egendomsfolk. Idag vet vi ju att både judar och andra folk finns med i det som Gud kallar egendomsfolk. Kriteriet är om man tror på Kristus eller inte. (se 1 Petr. 2: 9-10)

Nära sin död i Eisleben 1546, predikade Martin Luther:

"Ni har många judar som lever i landet, som gör stor skada. Ni skall veta att judarna hädar och drar Frälsarens namn i smutsen varje dag. Av det skälet borde ni ämbetsmän inte tolerera dem utan driva dem ur landet. De är vårt folks fiender och hädar oavbrutet Vår Herre Jesus Kristus, de kallar jungfru Maria en sköka och hennes Helige Son en oäkta bastard, och oss har de givit epiteten bortbytingar och missfoster. Behandla dem därför hårt eftersom de inte upphör att häda Vår Herre Jesus Kristus, alltmedan de försöker frånta oss våra liv, vår hälsa, vår heder och våra ägodelar."

Varhelst judar har fått tillstånd att slå sig ner i den kristna världen har resultatet blivit detsamma:  judarna går genast  till häftig attack mot Kristus och kristendomen. Sverige är inget undantag –  judarna har kommit och gått som de har velat, styrt förlagsverksamhet (Bonniers, Wahlströms, Expressen) och på senare tid TV. Före detta sades det aldrig att Sverige inte var ett kristet land. Judarna i Sverige har dragit upp allt lumpet och lågt och förstört svenskens moral, allt enligt sitt kabbalistiska och gudsfrånvända tänkande.

Det är inte länge sedan som politikern N.N. åtminstone temporärt avlägsnades från sitt ämbete. Man åtalade henne för att förstöra hennes rykte. De respektabla nyhetsmedia, pressen och TV, som styrs av judarna, sade att brottet var politiskt oförsvarbart, men hade bara indicier att gå på och hon dömdes också för detta brott som hon inte begått. Tidningen A. som släppt ut skvallret var judestyrd. Två andra "brott" som har begåtts i år är att kalla Sverige ett kristet land som inte vill att småpojkar skall behöva undergå den judiska ritualen "omskärelsen" som förorsakade judarna att skrika "Religionsförföljelse!” osv. Och att kalla Sverige "ett kristet land," var givetvis "en förolämpning" och "sårade judarnas känslor," och att ha morgonbön i en skola på samma gång som en jude var på besök var ytterst förolämpande då "skolan skall vara ett forum för alla där allas livsåskådningar måste få plats.”

Utifrån det vi har studerat är det uppenbart att dagens judar kräver att de kristna skall ge upp sin tro och bli något slags universellt brödraskap som aldrig tillåts nämna namnet Jesus. Bevisen är sålunda ganska talande och det är därför som judarna är, och alltid har varit, Antikrist.

På senare tid har det dock blivit så, att vi alltid får höra av "opinionsbildare" inom "kristenheten" i vårt land att vi numera skall kalla oss jude-kristna, vilket ger mig intryck av att judendomen och kristendomen kan länkas samman, därför att vi skulle ha samma uppsättning principer.

Denna upptagenhet med att placera judendomen i jämnhöjd med kristendomen är en tillgång för judarna i det systematiska pågående försöket att erövra världen; men en förolämpning mot Vår Herre Jesus Messias och det folk som är hans församling på jorden. De värsta gycklarna i den judekristna bluffen är prästerna i de förmenta, självutnämnda "judekristna" kyrkorna. En del av dem har miljoner medlemmar, som stöder dessa falska ledare ekonomiskt och även moraliskt.  Dessa medlemmar är lurade av sina religiösa ledare till att tro att judarna i Israel och den övriga världen är de enda israeliter som finns, och därför är Guds utvalda folk. Hur kan någon inbilla sig det, när man ser hur det står till i Israel idag?

Vi kristna borde ställa oss upp som en man och försvara Kristus när hans namn dras i smutsen, särskilt i den politiska världen, men även i samhället i övrigt, där ondskefulla "konstutställningar" duggar tätt och Jesus Kristus dras i smutsen som aldrig förr. Allt sådant älskar juden, ty det är helt i överensstämmelse med hans kabbalistiska världssyn. Han älskar att göra "det onda gott och göra det goda ont.”

Antikrist, juden, har haft en skördetid i över hundra år i västvärlden, endast för att de kristna inte har haft kurage nog att stå för  Herren Jesus. Låt oss få se ett slut på denna modlöshet. Vad är din ståndpunkt i denna fråga?

*

Jag avslutar med några tänkvärda citat

"Religiöst har judarna sedan länge haft en totalentreprenad som 'Guds utvalda folk' med 'biblisk rätt' till minst Palestina. Det land mellan Nilen och Eufrat som Gud skänker Abraham i deras förbund, finns symboliserat i Israels flagga.

Politiskt har sionismen lyckats reducera nazisternas krigsförbrytelser till ett Holocaust enbart för judar. Genom att framställa sig som mänsklighetens största (och enda?) offer, förutsätts man ha särskilda moraliska rättigheter. Det är den framgångsrika metod som används för att rättfärdiga och dölja folkmordspolitiken gentemot palestinierna."

(Lasse Wilhelmsson: Med antisemitismen som politiskt vapen, den 31 oktober 2007)

"Det var varken i Iran eller i Saudi-Arabien som förintelsen ägde rum, utan det var i det kristna Europa bland människor som gick i kyrkan på söndagen och som på måndagen kom tillbaka till gaskamrarna och utplånade det judiska folket. Vi behöver en stark rörelse av omvändelse på den här punkten . . . Det Nya Testamentet kan inte stå på egna ben, så vi måste omfamna judendomens rötter." (Lars Enarsson ger de kristna skulden för förintelsen, den 1 mars 2008 i TV-programmet På Jerusalems Murar, Visjon Norge)

"Härefter kommer världen att styras av de anglosaxiska folken, som i sin tur domineras av sina judiska grupper." ( Dr. E. J. Dillon: The Inside Story of the Peace Conference, Harpers,  s. 497 ).

"Summan av vår utlandsskuld är måttet på hur förslavade vi är i den Judiska Världs Ekonomin. Vi lever i en demokrati, och ändå är räntan mycket dyrare än summan av lånet, och ingen har sagt ett ord om detta. Vi amerikaner [eller svenskar] vet knappt vad vi betalar som ränta varje år och de flesta vet inte till vem vi betalar det."

Sveriges statsskuld var år 2003 inte mindre än 1 200 miljarder SEK.

Finansjuden George Soros hade köpt upp stora mängder av den svenska valutan.

"Stycket var skrivet av Moishe Rosen, grundare av Judar för Jesus. Fastän organisationen drivs av "judiska kristna" är många antagligen sionister. Rosen gjorde ett bra jobb när han avrådde de evangeliska kyrkorna att de inte skulle be rabbiner undervisa dem. Som svar till en kvinna, vars kyrka hade inviterat en rabbin att förkunna, skrev han:  . . . 'Först vill jag säga att jag är mycket glad över att er kyrka bryr sig om det judiska folket. Jag är imponerad över att er pastor har blivit vän med den närmaste rabbinen.

Som alltid uppskattar jag varje vänlighet mot det judiska folket, jag vet hur mycket judar behöver demonstrationer av kristen godhet. Men ärligt talat är jag förargad över att rabbinen fick kallelse att tala i kyrkan. Han är en lärare som vill lära er varför han inte tror på Jesus. Han kommer att säga: 'Om ni verkligen respekterar det judiska folket, får ni inte försöka att konvertera dem eller tro att vi judar behöver er religion.' Hur kunde jag bli glad av att min kyrka fick nöja sig med ett sådant budskap?'”


Gå tillbaka till Svenska sidan