Är Språkvetare och Judiska Rabbiner Bättre Bibeltolkare Än Teologer och Lekmän?

 Av Toby Johansen EAEC den 27 oktober 2009 kl. 12:34

Många pastorer och präster använder numera Bibel 2000. Denna bibel är behäftad med många teologiska fel, och vem som helst kan se skillnaden mellan texter i denna, och texter i 1917 års översättning av Bibeln.

Hade det endast varit frågan om språkliga förändringar och inte i innehållet så kunde det gått an, men till vår stora grämelse har även överrabbin emeritus Morton Narrowe i Stockholms synagoga varit med och bearbetat texterna mellan åren 1971-2000. Även s.k. ”kristna” sionister har deltagit i detta arbete. Ytterligare förvanskningar av grundtexten har som sagt gjorts av språkvetare och avfallna teologer. Jag tänker här ta en del exempel, där jag jämför 1917 års bibelöversättning med Bibel 2000. Jag vill särskilt tacka Leif Johansson som gjort detta projekt möjligt.


Guds ande eller ”gudsvind”

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.” (1 Mosebok 1:1-2, Bibeln 1917)

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.” (1 Mosebok 1:1-2, Bibel 2000)

Här använder man begreppet gudsvind i stället för Guds Ande. En grov förfalskning.


Evinnerligen eller så länge jag lever

”Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen. (Psaltaren 23:6, 1917 års Bibel)

“Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.” (Psaltaren 23:6, Bibel 2000)

Här använde man ett tidsbestämt begrepp, så länge jag lever, istället för evinnerligen som Bibel 1917 säger. Ännu en grov förfalskning.


Skall ett folk fråga sina gudar?

”Och när man säger till eder: ’Frågen andebesvärjare och spåmän, dem som viska och mumla’, så svaren: ’Skall icke ett folk fråga sin Gud?  Skall man fråga de döda för de levande?”  (Jes. 8:19, 1917)

Enligt Bibel 2000 skall ett folk fråga sina gudar och inte Gud.

”Man säger till er: ’Fråga de dödas andar och spådomsandarna, de som väser och stönar!’

Ja, skall inte ett folk fråga sina gudar, be de döda om budskap  och undervisning för de levandes skull?” (Jes. 8:19, Bibel 2000)


Jesus vår Herre

I Bibel 2000 har ”Herre” med stor bokstav på flera ställen bytts ut med ”herre” med liten bokstav, t ex i Rom. 10:9; 1 Kor. 8:6; 12:3.

När man t ex i Rom. 10:9, Bibel 2000 skriver ”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre,” så menar man att det endast är ett uttryck för normal hövlighet och inte en överjordisk Gud med makt.


Har Jesus utgått från evigheten?

”Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig

utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.” (Mika 5:2, 1917)

”Från evighet är jag insatt, från begynnelsen, ända ifrån jordens urtidsdagar.” (Ord. 8:23, 1917)

”I urtiden formades jag, i begynnelsen, innan jorden fanns.” (Bibel 2000)


Kvinnans avkomma

”Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd.  Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.” (1 Mos.3:15,1917)

”Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hälen.” (Bibel 2000)

Abrahams avkomma och välsignelse

Det är i 1 Moseboken vi finner löften om Abrahams välsignelse.

”….i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.” (1 Mos. 12:3, 1917)

”Och alla människor på jorden skall önska sig den välsignelse du fått.” (Bibel 2000)


Isaks avkomma

”... Lyssna till Sara i allt vad hon säger dig; ty genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig.” (1 Mos. 21:12, 1917)

”…Gör som Sara säger, ty det är Isaks ättlingar som skall föra ditt namn vidare.” Bibel 2000)


Jakobs avkomma

Genom Jakobs avkomma som är Jesus skall alla folkslag på jorden bli välsignade.

”… alla släkter på jorden skola varda välsignade i dig och i din säd”. (1 Mos. 28:14, 1917)

Bibel 2000 har ändrat texten så det inte går att syfta på Jesus längre.

”Och alla människor på jorden skall önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar fått.” (1 Mos. 28:14, Bibel 2000)


Davids avkomma

Jesus skulle komma från Davids släkt.

”Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han skall regera såsom konung och hava framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.”

Bibel 2000 har ändrat texten i Ps. 132:11 så att det inte går att syfta på Jesus längre.

”Herren gav David sin ed, ett ord han aldrig skall svika: Ättlingar till dig skall jag sätta på min tron.”  (Ps. 132:11, 1917)


Jungfrufödseln 

Jesus skulle enligt Jesaja födas av en jungfru.

”Så skall då Herren själv giva eder ett tecken: Se, den unga kvinnan skall varda havande och föda en son, och hon skall giva honom namnet Immanuel.”(Jesaja 7:14, 1917)

Bibel 2000 har förändrat texten i Jesaja så att inte ordet ”jungfru” kommer med.

”Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss.’” Jesaja 7:14, Bibel 2000)

Blev Jesus bevisad vara Guds Son?


Enligt Rom. 1:4, Bibeln 1917, blev Jesus med kraft bevisad vara Guds son. Det finns inte med i Bibel 2000.

”…och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre,” (Rom. 1:4, 1917)

”…och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse ifrån de döda: Jesus Kristus, vår herre.” (Rom. 1:4, Bibel 2000)


Dog Jesus på en träpåle eller ett kors?

Och ’våra synder bar han’ i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och ’genom hans sår haven I blivit helade.’” (1 Petr. 2:24 1917)

”Våra synder bar han i sin egen kropp på träpålen”. (1 Petr. 2:24, Bibel 2000)


Jesu händer och fötter skulle genomborras

”…mina händer och fötter hava de genomborrat.” (Ps. 23:17, 1917)

”…Händer och fötter äro skrumpnade.”  (Ps. 23:17, Bibel 2000)


Vem hade de genomborrat?

I Sakarja står det följande profetia om Jesus:

”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande,så att de se upp till mig,och se vem de hava stungit. Och de skola hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen,och skola bittert sörja honom,såsom man sörjer sin förstfödde.” (Sak. 12 :10, 1917)

Trots att det framkommer i Johannes 19:37 att denna vers gällde Jesus, så ifrågasätter Bibelkommissionen det:

”Det citerade stället (Sak. 12:10) handlar kanske om en judisk martyr, ovisst vilken. …”(Noten till Joh. 19:37, NT 81)


Jesu klädnad

Soldaterna kastade lott om Jesu klädnad.

”Då nu krigsmännen hade korsfäst Jesus, togo de hans kläder och delade dem i fyra delar, en del åt var krigsman. Också livklädnaden togo de.  Men livklädnaden hade inga sömmar, utan var vävd i ett stycke, uppifrån och alltigenom. Därför sade de till varandra: ’Låt oss icke skära sönder den, utan kasta lott om vilken den skall tillhöra.’  Ty skriftens ord skulle fullbordas: ’De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.’  Så gjorde nu krigsmännen.” (Joh 19:23-24, 1917)

Lottkastningen var förutsagd i Ps. 22:19:

”De dela mina kläder mellan sig och kasta lott om min klädnad.” (Ps.22:19,1917)

Här har Bibel 2000 ändrat texten så att det inte framgår något om Jesu klädnad, utan endast om hans kläder.

”de delar mina plagg emellan sig, de kastar lott om mina kläder.” (Ps.22:19, Bibel 2000)


Skulle Jesus få sin grav hos en rik man eller bland ogärningsmän?

”Och bland de ogudaktiga fick hans sin grav bland de rika kom han först, när han var död fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun.” (Jesaja 53:9, 1917)

”Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän…” (Jesaja 53:9,Bibel 2000)


Skulle Jesus försvinna efter korsfästelsen?

” Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras, utan att någon efterföljer honom.” (Daniel 9:26, 1917)

”efter de sextiotvå veckorna, kommer han som är smord att förgöras och försvinna. …” (Dan. 9:26, Bibel 2000)


Jesu blod

I Apostlagärningarna 20:28 kallas Jesu blod för Guds eget blod om man håller sig till grundtexten. Jesus är ju både Gud och människa. ”Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod.” (Apg. 20:28,1917)

”…för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod.” (Apg. 20: 28, Bibel 2000)


Människosonen

En viktig titel på Jesus i evangelierna är ”Människosonen”. I Dan. 7:13-14 finns en profetia om Jesus där han beskrivs som en som liknade en människoson. 

Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade en människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom.  Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras.” (Dan. 7:13-14, 1917)

I Upp. 1:13 och Upp. 14:14 beskrivs Jesus med denna titel: ”en som liknade Människosonen”.

Bibel 2000 har översatt till ”en som liknade en människa” istället för ”människoson”.

”Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom.” (Dan. 7:13, Bibel 2000)

Bibelkommissionen tror inte att denna bibelvers gällde Jesus. I uppslagsdelen av NT 81, kan vi läsa under ordet ”Människosonen” följande:

”I Dan. 7:13f är människosonen, dvs. ”Människan”, symbolen för ett fritt och människovärdigt judiskt rike som tack vare Guds ingripande skall avlösa förtrycket från främmande stormakter. …”


Han som den tillhör, Fridsfursten

”Spiran skall icke vika ifrån Juda,icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo och folken bliva honom hörsamma.” (1 Mos.49:10, 1917)

Bibel 2000 har ändrat på texten, så det blir svårt att syfta på Jesus längre.

”Spiran skall förbli hos Juda, härskarstaven i hans hand. En gång skall han motta tribut och folken tvingas till lydnad.”  (1 Mos.49:10, Bibel 2000)


Hörnstenen Jesus

Det sägs i bland annat 1 Petr. 2:6 att Jesus är den dyrbara hörnstenen.

”Det heter nämligen på ett ställe i skriften: »Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall icke komma på skam.” (1 Petr. 2:6, 1917; se även Jes. 28:16)

I Bibel 2000 är texten ändrad så det inte längre framkommer att man måste tro på hörnstenen Jesus.

”Därför säger Herren Gud, Se, jag lägger en grundsten på Sion, en sten som håller provet, en utvald hörnsten som säker grund. Den som har tro förhastar sig inte.” Jes. 28:16, Bibel 2000)


Är Jesus en käpp på våldsmännens rygg?

”…han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga. (Jes. 11:4, 1917)

”…hans ord är en käpp på våldsmännens rygg, de ondas liv blåses ut av hans tal.” (Jes. 11:4, Bibel 2000)


Skall en präst dela tronen med Jesus?

”Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva majestät och sitta på sin tron och regera; och en präst skall han vara på sin tron; och fridens rådslag skola vara mellan båda.” (Sak. 6:13, 1917)

Bibel 2000 har ändrat texten till att en präst skall dela tronen med Jesus.

”Ja, han skall bygga Herrens tempel, få kungavärdighet och sitta där som härskare på sin tron. En präst skall dela tronen med honom, och mellan dem skall full enighet råda.” (Sak. 6:13, Bibel 2000)


”Se, jag kommer”

I Hebr. 10:5-7 citeras Ps. 40:7-9, där det framgår att dessa verser handlar om Jesus.

”Därför säger jag: ’Se, jag kommer i bokrullen är skrivet vad jag skall göra.” (Ps. 40:8, 1917)

I Bibel 2000 har man ändrat texten till ”jag är här.”

”…därför säger jag: Jag är här. I bokrullen står vad jag skall göra.” (Ps. 40:8, Bibel 2000

Uttrycket är typiskt messianskt. Därför bör man inte ändra ”Se, jag kommer” till ”Jag är här.”


Visste inte Jesus vem som skrev Daniels bok?

I Matteus 24:15 vittnar Jesus själv att det är profeten Daniel som talade om ”förödelsens styggelse” som skall uppstå i ändens tid.

Ändå ifrågasätter Bibel 2000 att boken skrevs av Daniel på 500-talet f. Kr. I förordet till Daniels bok står det i Bibel 2000:

”Danielsbokens datering och författarskap är omdiskuterade. …” ”…Vanligt är dock att datera boken till 160-talet f. Kr.”


Är Jesus en ovärdig ledare?

”Då sade Jesus till dem: »I denna natt skolen I alla komma på fall för min skull, ty det är skrivet: 'Jag skall slå herden, och fåren i hjorden skola förskingras.'” (Matt. 26:31, 1917)

Enligt Bibelkommissionen misstog sig Jesus även här på tolkningen av Sak. 13:7, och skriver i noten till Matt. 26:31:

”Det citerade stället Sak. 13:7, är dunkelt men var sannolikt i sitt ursprungliga sammanhang ett domsord över en ovärdig ledare.”


Den Helige Ande som Gudomsperson

Bibelkommissionen går inte med på att Den Helige Ande jämställs med Fadern och Sonen mer än två gånger, och skriver därför i uppslagsdelen av NT 81:

”Två gånger nämns den (Obs. ”den,” det vill säga kraften från Gud) som jämställd med Gud och Kristus. ” (Matt. 28:18; 2 Kor. 13:13).

Den Helige Ande som Hjälparen avpersonifieras i Bibel 2000. Istället för ”han” och ”honom” skriver Bibel 2000 ”den”, dvs. ”kraften.”

”…och jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder: sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke.  Men I kännen honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder.” (Joh. 14:16-17, 1917)

”Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.” (Joh. 14:16-17, Bibel 2000)

Den Helige Ande har i Bibel 2000 översatts 46 gånger till ”den heliga anden” med liten bokstav och ”sanningens Ande” har översatts till ”sanningens ande”, också med liten bokstav.


Min ande blir min livsande

I den första Moseboken står det:

”Då sade HERREN: ’Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år.” (1 Mos. 6:3, 1917)

Bibel 2000 har översatt ”Min ande” till ”Min livsande”.

Då sade Herren: ’min livsande skall inte bli kvar i människan för alltid…’” (1 Mos. 6:3)


Min Ande blir ”min önskan”

I Jesaja 30:1 står det:

”Ve eder, I vanartiga barn, säger HERREN, I som gören upp rådslag som icke komma från mig, och sluten förbund, utan att min Ande är med, så att I därigenom hopen synd på synd”. (Jes. 30:1, 1917)

Bibel 2000 har översatt ”min Ande till ”min önskan”.

”Ve er, trotsiga söner, säger Herren. Ni genomför planer mot min vilja, ni sluter fördrag mot min önskan. Så hopar ni synd på synd”. (Jes. 30:1, Bibel 2000)


Din Ande blir din närhet

I Psalm 139:7 står det:

”Vart skall jag gå för din Ande, och vart skall jag fly för ditt ansikte?” (Psalm 139:7, 1917)

Bibel 2000 skriver inte ”Ande” utan ”närhet”.

”Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick?” (Ps. 139:7, Bibel 2000)


HERRENS Ande blir ”Herrens tankar”

I Jesaja 40:13 står det:

”Vem kan utrannsaka HERRENS Ande, och vem kan giva honom råd och undervisa honom?”
(Jes. 40:13, 1917)

Bibel 2000 har översatt ”HERRENS Ande” till ”Herrens tankar”.

”Vem kan styra Herrens tankar, vem ger honom råd och kunskap?” (Jes. 40:13, Bibel 2000)


Skall inte Guds Ande flöda över er?

”Vänden om och akten på min tillrättavisning; se, då skall jag låta min ande flöda för eder jag skall låta eder förnimma mina ord.” (Ord. 1:23, 1917)

”Vänd om och lyd mina tillrättavisningar! Jag skall visa er min vilja och låta er höra mina ord.”
(Ord. 1:23, Bibel 2000)


Profetisk hänryckning av Guds Ande eller komma i exstas?

”När de kommo till Gibea, mötte honom där en skara profeter; då kom Guds Ande över honom, så att han, mitt ibland dem, själv fattades av profetisk hänryckning.” (1 Sam. 10:10, 1917)

I Bibel 2000 har man ändrat ”profetisk hänryckning” till ”extas”.

”I Giva kom en skara profeter mot honom, Guds ande föll över Saul, och han greps av extas liksom de.” (1 Sam. 10:10, Bibel 2000)

I nedanstående exempel nämns inte ens Guds Ande, bara ”extas”.

”När man berättade detta för Saul sände han iväg nytt folk, men också de råkade i extas. Saul skickade en tredje grupp, men det gick likadant för dem.” (1 Sam. 19:20-21, Bibel 2000)


Frimodig ande blir stadigt sinne

”Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.” (Ps. 51:12, 1917)

Bibel 2000 säger:

”Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne.” (Ps. 51:12, Bibel 2000)


Vill Gud att alla människor skall bli frälsta?

Det står klart i Bibeln att Gud vill att alla människor skall bli frälsta.

”Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.” (1 Tim. 2:3-4 1917)

Gud har till och med stort tålamod och fördrag med människor som själva har gjort sig färdiga till förtappelse.

”Men om nu Gud, när han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, likväl i stor långmodighet hade fördrag med ’vredens kärl’, som voro färdiga till fördärv, vad har du då att säga?” (Rom. 9: 22, 1917)

Enligt Bibel 2000 har Gud skapat dessa människor till att i förväg vara bestämda till fördömelse, vilket inte stämmer med att Gud vill att alla människor skall bli frälsta.

”Kanske har Gud, för att visa sin vrede och göra sin makt känd, länge sparat de kärl som han har gjort för att förstöra i sin vrede?” (Rom. 9:22, Bibel 2000)


Striden mellan köttet och Anden

”Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen. Men om I drivens av ande, så stån I icke under lagen.” (Gal. 5:16-18, 1917)

När det här talas om Anden, åsyftas den Helige Ande. I Bibel 2000 handlar det istället om människans ande. Därför har Bibel 2000 till och med skrivit som överskrift ”Låt er ande leda er”.

”Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för kroppens begär. Köttet är fiende till anden, och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.” (Gal. 5:16-18, Bibel 2000)


En ond drift och en god drift

”Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig.” (Rom. 7:21, 1917)

”Jag har allså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda.” (Rom. 7:21, Bibel 2000)


Två män i samma säng

I Lukas 17:34 står det att två skall ligga i samma säng.

”Jag säger eder: Den natten skola två ligga i samma säng; den ene skall bliva upptagen, den andre skall lämnas kvar.” (Luk. 17:34, 1917)

I Bibel 2000 är det ”två män” som ligger på samma bädd.

”Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar.” (Luk. 17:34, Bibel 2000)


Skall jorden ge igen de avsomnade och skall alla människor uppstå?

I Jesaja 26:19 står det att ”jorden skall ge igen de avsomnade”.

”… och jorden skall giva igen de avsomnade.” (Jes. 26:19, 1917)

I denna del  av versen har Bibel 2000 ändrat texten:

Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över skuggornas land.” (Jes. 26:19, Bibel 2000)


Kan vi hoppas på uppståndelsen?

”Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom en död sådan som hans, om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda.” (Jes. 21:19, 1917)

Bibel 2000 har översatt till ”kanske” jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. På en sådan översättning skulle man kunna svara: ”kanske inte.”

”Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans – kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda.” (Jes. 21:19, Bibel 2000)


Är evigheten lagd i människornas hjärtan?

I Predikaren 3:11 står det att evigheten är lagd i människornas hjärtan.

”Allt har han gjort skönt för sin tid, ja, han har ock lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så, att de icke förmå att till fullo, ifrån begynnelsen intill änden, fatta det verk som Gud har gjort.” (Pred. 3:11, 1917)

I Bibel 2000 framkommer det inte att evigheten är lagd i människornas hjärtan.

”Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut.”  (Pred. 3:11, Bibel 2000)


Skall de gudlösa förintas?

I Petri andra brev står det att de ogudaktiga människorna skall dömas och förgås.

”Men de himlar och den jord som nu finnas, de hava i kraft av samma ord blivit sparade åt eld, och de förvaras nu till domens dag, då de ogudaktiga människorna skola förgås.” (2 Petr. 3:7, 1917)

Att de ogudaktiga blir dömda, betyder att de går evigt förlorade och inte att de förintas som Bibel 2000 har översatt det till.

”Men de himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden; de bevaras till domens dag då de gudlösa skall förintas.”  (2 Petr. 3:7, Bibel 2000)

I Bibel 2000 används liten bokstav på ”fadern, sonen och den heliga anden” och när det handlat om Jesus har man skrivit ”gud, hans smorde och och herre” med liten bokstav, medan man skrivit den Onde med stor bokstav. Det borde ha varit tvärt om – den Helige Ande, Sonen och Herren, hans Smorde.


Oheliga apokryfer

I Bibel 2000 sitter GT:s apokryfer som ett stoppblock mellan GT och NT, vilket betyder att om man slår upp Bibeln på måfå så hamnar man så gott som alltid i dessa apokryfiska böcker. Deras autencitet måste också ifrågasättas. Här ett exempel:

”Tobit svarade honom: ’Jag vill ha klart besked om vems son du är och vad du heter.’ Då sade ängeln: ’Jag är Asarja, son till den gamle Hananja, en broder till dig.” (Tobit 5:12-13, Bibel 2000)

Längre fram säger ängeln: ”Nu vill jag avslöja sanningen…”

”Jag är Rafael, en av de sju änglar som står beredda hos Herren och har företräde hos honom i hans härlighet.”

Om Apokryferna tillhör Gud Ord, innebär det att högt uppsatta änglar kan ljuga.


Att lägga till eller ta bort texter ur Bibeln

De som tolkar Bibeln på ovanstående sätt har en särskild dom hängande över sitt huvud.

Bibeln varnar oss för att lägga till eller ta bort texter ur Guds Ord.

”I skolen icke lägga något till det som jag bjuder eder, och I skolen icke taga något därifrån; I skolen hålla HERRENS, eder Guds, bud, som jag giver eder.”  (5 Mos. 4:2, 1917)

”Lägg icke något till hans ord, på det att han icke må beslå dig med lögn.” (Ord. 30:6, 1917)

”För var och en som hör de profetians ord, som står i denna bok betygar jag detta: ’Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.”

Han som betygar detta säger: ’Ja, jag kommer snart.’

Amen. Kom Herre Jesus!

Herren Jesu nåd vare med alla.”

(Upp. 22: 18- 21, 1917)


Jag är en förutvarande Bibel 2000 läsare. Men jag läser bara ordboken i slutet numera. När jag såg att GT:s Apokryfer fanns med som ett stoppblock mellan GT och NT anade jag oråd. Ja, både jag och min fru sågade faktiskt bort dem med en kniv. Jag läser numera bara Bibeln 1917.
(Toby Johansen)

”Läser man Bibel 2000 frågar man sig förskräckt: Vad har de egentligen gjort med Guds heliga ord?”

”Jag anser att Bibel 2000 och NT 81 kan skapa djupa tvivel hos bibelläsaren.”

”Vi önskar att så många som möjligt skall få upp ögonen för hur fel Bibel 2000 är och istället använda sig av en översättning som utgår ifrån den rätta grundtexten. Till sist vill vi uppmana alla kristna: Lämna det ekumeniska tåget! Det bär till Rom och Bibeln varnar oss för detta religiösa system, den babyloniska skökan, genom att ropa till oss: ’Ni, mitt folk, gå ut från henne, så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och för att ni inte skall få del av hennes plågor.’ ” (Upp. 18:4)
(Leif Johansson)


Gå tillbaka till Svenska sidan