Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk?

AV TORBJÖRN JOHANSEN, EAEC, DEN 24 JANUARI 2008

Denna artikel bygger på en artikel med namnet ”Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk” i Världen Idag 23 januari på sidan 4, Kultur med underrubriken: Ett uttalande från Östanbäck, Antoniusdagen 2008. 

INGRESS AV VÄRLDEN IDAG:

"Klosterliv har varit frånvarande i Sverige under många hundra år men har återkommit under de senaste decennierna. Nu vinner denna form av kristet liv acceptans och stöd i hela den svenska kristenheten. I ett unikt uttalande betonar sexton företrädare för kyrkor och frikyrkor det moderna klosterlivets ekumeniska och profetiska karaktär."

Jag skall här citera några smakbitar ur denna avfallna bedrägliga alfabetssoppa.

(Jag har markerat särskilt för mig svåra avsnitt med fetstil, och kommenterar dem i kursiv):

"Samlade omkring visionen att få bygga Enhetens kyrka vid Östanbäcks kloster vill vi ta tillfället att uttrycka vårt gemensamma ja till det monastiska livets nådegåva. -- --

I glädje anknyter vi till det officiella erkännande av klostrens betydelse som Svenska Kyrkans biskopar  gjorde denna dag för 18 år sedan.--

Den monastiska kallelsen är profetisk -- Kloster och kommuniteter är ett allmänkyrkligt alternativ till sekterism och separatism. [Vad är separatism? Livets ord är en sekt som "plockar ned välsignelser" och i Anden "halar och drar" de ned Guds nådegåvor" enligt en av deras pastorer. Detta är gnosticism – man kan inte "tvinga Gud" att genom den Helige Andes verk göra tecken och helbrägdagörelser.] Till skillnad från många andra väckelserörelser och reformationssträvanden har de monastiska [eg. munkar och nunnor i kloster] avstått från att bilda nya församlingar och kyrkor.

Lärjungaskap i en kommunitet [vad är en kommunitet?] måste vara förenat med en stark medvetenhet om att alla döpta tillhör kyrkan [betyder det den Katolska Kyrkan, Svenska Kyrkan, eller Kristi församling på jorden? Ganska tvetydigt] -- I alla tider har kommuniteter kallat de etablerade kyrkorna till omvändelse, inte genom förakt eller fördömelse utan genom sitt profetiska exempel[vad syftar man här på för någonting?].

Arvet från den odelade kyrkan utgör en rik källa för tron, bönen och det liturgiska livet - med eukaristin [nådegåvorna exempelvis nattvarden och den katolska mässan] i centrum och den karismatiska friheten. [Vilka karismatiker syftar man på här?]  --  Klosterlivet är inte till för alla, men det välsignar alla. [Vilka grupper välsignas av katolska, ortodoxa och lutheranska präster?]

Vi som undertecknat detta uttalande kommer från olika kristna samfund [och Katolska Kyrkan] -- -- i  gemensam bekännelse av Jesus Kristus, sann Gud som blivit människa utan mans medverkan genom den rena jungfrun Maria [det låter katolskt] och som blivit korsfäst för våra synder -- Vi bekänner honom med Fadern och Anden i Treenighetens outgrundliga mysterium, och som lärjungar vill vi i allt [i klostren??] lyssna till och lyda Herrens bud genom profeter och apostlar [vilkas profeter och apostlar?]. -- --

I vår längtan efter Kristi Kyrkas förnyelse genom den Helige Ande ber vi med Svenska Kyrkans biskopar 1990 för dem Anden kallar till kloster -- -- [En retroaktiv bön i klostren? Ja, det är ju sant att den Katolska Kyrkan ber för de döda.] --

Östanbäcks kloster, den helige Antonius dag, inför den hundrade böneveckan för kristen enhet 2008." 

Här nedan några av de som undertecknat det fullständiga dokumentet vid namn "Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk" publicerad i Världen Idags pappersupplaga. Världen Idag har till dags dato ej publicerat denna på sin hemsida  arldenidag.se/ Varför?

Anders Arborelius OCD, biskop i Stockholms katolska stift

Mar Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, patriarkalvikarie, Södertälje

Ulf Ekman, pastor, församlingen [sekten] Livets ord, Uppsala

Per Englund, präst, ordförande i Förbundet för kristen enhet, Knivsta

Sune Fahlgren, teol dr  Evangeliska Frikyrkan, Örebro

Rune Ferngren, direktör, Haninge

Roald Flemestad, dr theol, biskop electus i Nordiska katolska kyrkan, Oslo

Biörn Fjärstedt, biskop em., Uppsala

Bertil E Gärtner, biskop för Östanbäcks kloster

Peter Halldorf, pastor, Bjärka –Säby

Bengt Holmberg, professor emeritus, Lund

Sture Holmberg, kyrkoherde, Kila, Västmanland

Carl – Olov Hultby, riksevangelist, Svenska Missionskyrkan, Sala

Berit Simonsson, inspiratör OAS – rörelsen, Henån

Gunnar Weman, ärkebiskop emeritus, Svenska Kyrkan, Sigtuna  

Per Åkerlund, präst, bokförläggare, Skellefteå

Leif W. Östborg, prost, Västerfärnebo, Västervåla

Anders Arborelius Ulf Ekman  Bertil E Gärtner Peter Haldorf  Berit Simonsson Carl-Olov Hultby Gunnar Weman
Katolska kyrkan    Livets ord  Klosterbiskop Pingströrelsen OAS-rörelsen Missionsförbundet Svenska Kyrkan

Denna apóstasis är massiv. Ett avfall från den sanna kristna tron. Också det samfund som jag alltid tillhört – Alliansmissionen – diskuterar Sveriges kristna framtid med ex. den katolske biskopen i Stockholms stift, Arborelius. Detta sker på sessioner i Sveriges Kristna Råd, som är en "ekumenisk sammanslutning" där de flesta kristna samfund i Sverige är medlemmar, så också företrädare för den Katolska Kyrkan och även Ortodoxa Kyrkan som dyrkar ikoner.

Det vill jag inte delta i.

Ortodoxa kyrkans medlemmar tillber ikoner.
Dessa två män är okända för mig

 

Bakre raden från vänster 1. Arborelius 2. oidentifierad ortodox, 3.Sten-Gunnar Hedin, Pingströrelsen. På bilden finns bl. a. representanter för Svenska Missionsförbundet och  Baptistkyrkan. Anders Bengtsson, som är SAM:s missionsföreståndare är nr 7 från vänster i bakre raden. Jag känner inte till alla ledarnas identitet. Därför kan jag inte  säkert räkna upp vad alla heter, men jag känner igen många till utseendet.

Avfallet framgår även av denna lilla artikel:

New Age i Kristi församling

Verksamheten är startad av Lena Nilsson. Metoderna jag använder är främst taktil massage, stödsamtal, avslappningsträning, meditationsövningar, Dr Bachs blomsterterapi, kinesiologi och Reikihealing.

Lena Nilsson är utbildad själavårdare av Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, diplomerad taktilmassör av Taktipro, diplomerad kinesiolog av Göteborgs Gymnastiska Institut och initierad reiki master (Usui Shiki Ryoho) av Rosa Andersson. Se hemsidan: rekreationsrummet.se

Från ett E-mail:

"Här Torbjörn, ser du ett samfund som också erbjuder den ockulta metoden taktil massage, precis som samfundet jag var med i, Evangeliska Frikyrkan. Det finns en själavårdare inom Metodistkyrkan som också använder denna New Age-metod.

Det blir tydligare och tydligare vart dessa samfund går..." 

Signaturen Kristina, den 24 januari 2008. 

Här en liten historia som visar  på en sann enhet mellan kristna fyllda av Helige Ande

Den norske evangelisten Emanuel Minos, som trots sina 88 år fortfarande håller predikningar i olika länder, var jämte ett antal andra predikanter från olika länder en gång inbjuden till att besöka en mycket känd predikant i USA. Denne hade betalt allas flygbiljetter så man åkte nu gratis dit.

På platsen jämte Emanuel Minos i flygplanet satt en lutheransk biskop från Preussen. Denne var kort till växten. De båda började samtala om tron och det visade sig då att den lille tysken inte visste vad andedopet är för något.

När de kommit fram, möttes de inbjudna av den amerikanske predikanten, som glatt hälsade dem välkomna. När den lille tyske biskopen hälsade på sin värd slog han ihop klackarna och anmälde sig med titel och namn, precis som en gammal preussisk officer!

"Du kan inte hålla på med vapen ifrån 1600-talet, du måste ha en atombomb från Himlen!", sade den amerikanske förkunnaren (han syftade på reformationen och den Helige Ande).

Den tyske biskopen lyfte genast sina armar mot himlen, och i samma ögonblick forsade ett nytt språk ur honom. Han blev härligt andedöpt i samma stund, och prisade Gud på ett nytt språk. Någon tid senare sade den lille biskopen till Minos:

"Jag tänker ta atombomben med mig hem till Tyskland! "(från Smålandsveckan 2007)

Så ska det se ut! SMF evangeliserar

"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig." Joh. 14:6.


Andlig maktelit i Sverige?

Av John-Erik Hennersson, icketeolog

2008-01-28 08:40

Håller det på att växa fram en andlig maktelit och vart leder den i så fall?

Frågan kan tyckas irrelevant och en aning provocerande, men den måste få ställas. Detta efter det ”profetiska” uttalande från Östanbäcks kloster, som återges i Världen idag, 23 januari 2008, undertecknad av 17 personer, alla med ledarfunktioner.

Det första som möter i ingressen är anspråket på att uttalandet är av ”profetisk karaktär” och ett ”unikt” sådant. Det profetiska ordet ska prövas, i första hand mot Guds ord. Jesu uppmaning och bön om enhet gällde en organisk enhet mellan pånyttfödda lärjungar och inte en organisatorisk enhet. Men hur ”prövar” man detta uttalande?

Den andra frågan gäller om det monastiska livet är en ”nådegåva”? Exempel på nådegåvor finns uppräknad på flera ställen i Skriften, men var finns detta med? Monastik, är en sammanfattande benämning på sådant som rör eremit- och klosterrörelsen.

Den tredje frågan som kommer gäller ”det liturgiska livet – med eukaristin i centrum.” Här vet alla som studerat eukaristin, den katolska nattvarden och som är något av hjärtat i den katolska tron, att uppfattningarna går vitt isär mellan den katolska kyrkans syn och exempelvis väckelserörelsen. Hur förenas detta ” i den karismatiska frihetens” namn?

Den fjärde frågan gäller hur vi ska ”be om och sträva efter den fulla sakramentala enheten i gemensam bekännelse av Jesus Kristus, sann Gud som blivit människa”? Vad avser man med den ”fulla sakramentala enheten”? Vilka sakrament gäller det – alla de sju som den katolska kyrkan förvaltar, eller bara några? För det är ju dessa sju som här måste avses.

Det finns mycket att förundras över idag, i världen i dag och i kristenheten. När nu 17 ledande personer gör anspråk på att tala ut en profetisk hälsning till kristenheten, måste de vara beredda på att ge oss svar, vi som undrar. Frågan blir aktuell: håller det på att växa fram en andlig maktelit – och vart leder den eliten fåren?


Gå tillbaka till Svenska sidan