EU: Ny lag mot religiöst hat

Av Torbjörn Johansen 2005

David Blunkett

Att uppmuntra till religiöst hat skall bli straffbart i Storbritannien. Det föreslår inrikesminister David Blunkett. Alla religiösa extremister ”från högervridna väckelsekristna till islamiska extremister” är ett gissel för det moderna samhället, anser han. (KT 04-07-15) "De som tycker att förändringar är disorienterande vänder sig ofta till fundamentalistiska åskådningar och gemenskap av religiös natur," säger Blunkett i Politics And Progress.

Naturligtvis arbetar Labourmannen David Blunkett för ett enat Europa. Men det gjorde ju även Hitler. Gud får emellertid inget omnämnande i EU:s nya konstitution. Det står klart efter att framtidskonventet presenterat sitt förslag till nya artiklar i grundlagen. I artiklarna nämns värden, mål, grundrättigheter och mandatfördelningen mellan det nationella planet och unionen. Bland de värden som är viktiga för unionen nämns människovärde, frihet, demokrati och respekten för lag och mänskliga rättigheter. Målet är en fredens gemenskap, som skapas med tolerans, rättvisa och solidaritet. Men man kan fråga sig om där kommer att finnas yttrandefrihet, mötesfrihet och religionsfrihet. Speciellt i det samhälle som blir mer orwellianskt och kafka-artat för varje år som går.

Någon hänvisning finns i varje fall inte till vare sig till Gud eller kristna värden i denna konstitution.

Andra politiker tror inte att en antidiskrimineringslag grundad på religiös tillhörighet behövs i England. Redan för två år sedan efter 11:e septemberattackerna försökte Blunkett få igenom en sådan lag, men överhuset sade nej, med motiveringen att Storbritannien kommer att få problem om man räknar religion som en anledning till förföljelser.

Vid Europeiska kyrkokonferensen (KEK) i Trondheim 2003 följde man dennna tidsanda och fattade beslut om att "fundamentalism ska ses som stridande mot kristna värden." Då avsågs kristen bibeltrohet.

Pingströrelsens förskjutning åt en katolsk EU-kyrka märktes tydligt på rörelsens storsamling i Nyhem den här sommaren. "Konferensplatsens bokhandel dominerades av flertalet katolska författare, kurser i Taizéutövande, inre och yttre själavandringar, Vatikanens bildskatter etc." (Maranata.se)

I Frankrike har man en kommitté på gång som skall avgöra vilket som är en samfund eller en sekt, "sekten" skall så fall skall förbjudas. – Vad säger att de kan avgöra vad som är en samfund eller en sekt!

Man har rätt att vara kristen! Och att inte böja sig för påven eller kejsaren istället för Gud!.


En kristen måste säga nej ibland

Den höge kristdemokraten Mats Odell skriver i HV Debatt 7/8 -03: "Det var just kristdemokrater som efter 2:a världskriget hade visionen om fred och försoning genom ett allt fastare samarbete i Europa". De som "hade visionen" var emellertid icke kristdemokrater, varken Jean Monnet eller Robert Schumann. De ingick båda i Charles de Gaulles regering och var folkrepublikaner, ingenting annat. Monnet kom från en släkt som berikat sig på konjakshandel och hade genom detta uppnått sin position. Schumann var "en energisk förespråkare för Europas enande" och "Belgien blev en av de viktigaste pådrivarna" (Världshistoria Band 14, Bra Böcker 1983; Kunskapens Bok, Natur och Kultur 1955).

Får "kristna" politiker ljuga hur som helst? Både f.d. partiordföranden Alf Svensson och Mats Odell påstår sig vara kristna. Hur djupt sitter det? Det verkar vara bara en ytlig fernissa. Kristdemokraternas Alf Svensson har nämnt Adenauer som EU-visionär, trots att denne fick gå från sin post just på grund av sitt motstånd mot ett Europas Förenta Stater. Alf Svensson tycks själv inte vara särskilt demokratisk:

"Tillsättande eller avsättande (av ÖB) skall inte ske av media, utan efter resonemang bakom den stängda dörren." (Alf Svensson, Nyheterna TV4, 5/8-2003).

Är man kristen skall man hålla sig till Sanningen, Jesus, och inte till lögnen. Djävulen är lögnens fader! (Joh. 8:44)

EU är inte en sammansmältning av nationalstater i en ny, internationalistisk gemenskap. Unionen är en allians mellan stormakter med ett antal svagare stater i följe. Valery Giscard d'Estaing, som ledde konventet om EU:s konstitution, anger riktningen. Det gäller, säger han, att begränsa småstaternas inflytande. Med de nya röstreglerna i ministerrådet, den nye EU-presidenten och andra nyordningar kommer stormakterna att stärka sina positioner.

Förändringarna hastas fram utan demokratiska hänsyn. Göran Persson har redan godtagit att den svenske riksbankschefen i framtiden, hur mycket svenska folket än bejakar euron, kommer att sakna rösträtt vid fyra möten av tio i Europeiska centralbankens styrande råd. ECB:s nya statuter tar vid fördelningen av inflytande mellan centralbankscheferna hänsyn till omfattningen av varje lands finansmarknad. Om Rumänien med över 22 miljoner invånare tar sig in i valutaunionen får landet därför finna sig i att vara en småtting i ECB-rådet jämfört med Luxemburg med 441.000 invånare. Men diktaten från de slutna sammanträdesrummen ska andra- och tredjesorteringens nationer efterkomma till sista paragrafen." (Mikael Nyberg)

Paul-Henri Spaak

Belgaren Paul-Henri Spaak (vänster) EU-grundare och generalsekreterare i NATO, har uttalat följande kusliga ord:

"Vi vill inte ha fler kommittéer, det har vi fått nog av. Det vi vill ha, är en man med sådan resning, att han är kapabel att ta ansvar nog för freden och politiken, för att kunna dra ut oss ur det ekonomiska kaos som vi håller på att sjunka ner i. Ge oss en sådan man, må han vara gud eller demon, vi ska välkomna honom."

EU är ett ganska slutet sällskap där frimureriet frodas med många höggradiga frimurare: d'Estaing, Berlusconi, Prodi (Italien har varit ordförandeland) Chirac, Delors, Kohl [Grand Orient], Mitterand, etc., alltså i slutna sällskap som Frimurarorden, Grand Orient och Bilderberggruppen, etc (J. Lina, Publicistklubben).

I ett sådant frimurarvälde kommer besluten från pyramidens topp och lojaliteterna är inbördes.

"I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord." 1 Kor 10:21.

EU-kommissionens Romano Prodi har uttalat: "Vi kan inte tillåta att de olika medlemsländerna själva bestämmer vilka partier som får bilda deras regeringar. Dessa måste hysa de värderingar vi representerar."

Ville vi inte att allt skall vara grundat på Guds Ord, avhandlas öppet och att vanligt folk skall få säga sitt?
Det kan komma en dag då EU politiskt bestämmer vilka kyrkor och samfund som får finnas; kanske döms en del av de svenska samfunden ut som sekter. Vem styr "Europas Förenta Stater" längre fram?

Människan har ignorerat Gud och grundat åt sig alla sorts organisationer: FN, WHO, Världsbanken/IMF och WTO – människans redskap för att försöka forma en god tillvaro redan här på jorden.

Men handelsrestriktioner drabbar u-länderna. EU reser murar runt Europa. Vad tycker Vår Herre?

"Skaffen edert onda väsende bort ifrån mina ögon. Hören upp att göra vad ont är. Lären att göra vad gott är, faren efter det rätt är, visen förtryckaren på bättre vägar, skaffen den faderlöse rätt, utfören änkans sak. Kom låt oss gå till rätta med varandra säger HERREN. Om än edra synder äro blodröda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull." Jesaja 1: 17-18.

Torbjörn Johansen 2003
Vän av Sanningen


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA