Dags att gå ur Svenska Kyrkan…

…och Missionsförbundet?

 Av Toby Johansen EAEC den 17 november 2009

Äktenskapet är enligt Bibeln skapat för man och kvinna. Detta har man nu definierat om så att samkönade också enligt lag skall kunna vigas. I vårt land får numera alltså homosexuella gifta sig med varandra, skaffa barn, förstöra dem sexuellt och uppfostra dem till att bli ett stöd för ännu fler homosexuella. Alla länder / kulturer som har haft fri homosexualitet har gått under hittills. Helén Lindbäck, präst i Svenska Kyrkan, har skrivit så bra om detta, och hon citerar Luthers lilla katekes:

”Äktenskapet är instiftat av Gud som vid människans skapelse förordnade att en man och en kvinna skulle såsom äkta makar leva tillsammans till inbördes bistånd samt släktets förökelse och uppfostran.”

I Föräldrabalkens första paragraf knyter lagstiftningen samman människans biologiska och sociala ursprung:

”Är vid barnets födelse modern gift, skall mannen i äktenskapet anses som fader.”

Detta fungerar inte för samkönade par. Det förutsätter i så fall att den nya definitionen av äktenskap innefattar tre parter och att en av dessa tre samtidigt kan vara vigd i ett annat äktenskap!

Barn har rätt att få veta sitt ursprung, och detta skapar i ett samkönat förhållande en situation där barn blir tvungna att räkna med tre föräldrar, och då kommer blodprov eller medgivande under sanningsförsäkran av en utpekad fader bli obligatorisk vid varje födsel.

Man skall när stora reformer genomförs vara uppmärksam på vilka konsekvenser de kan få i framtiden. Frågan om äktenskapet splittrar nu hela Svenska Kyrkan med dess inomkyrkliga rörelser; laestadianismen och EFS.” Så långt Helén Lindbäck.

Sprickan går faktiskt genom hela Svenska Kyrkan, så väl som genom de flesta frikyrkor här i landet, men det är ärkebiskopen Anders Wejryd som har det övergripande ansvaret för Svenska Kyrkans röra av giftermål för homosexuella.

Ett massutträde ur Svenska Kyrkan är på gång

Många medlemmar har redan gått ur Svenska Kyrkan efter beslutet att viga samkönade par i veckan, och en ett massutträde är på gång.

Jan-Egon Leo lämnade sina kyrkliga uppdrag efter Svenska Kyrkans beslut att viga homosexuella. Leo, som är ordförande i Jönköpings socialnämnd, säger:

”Jag blev väldigt påhoppad av massmedia i början, och det har kommit uttalanden om att jag borde entledigas även från mina uppdrag i den allmänna politiken.”

Han fick även kritik från andra politiker:

”Andre vice orförande i nämnden uttalade sig om att jag hade en konstig människosyn. Då blir man konfunderad, för det är verkligen att blanda ihop rollerna. Vi har inga vigslar i socialnämnden, och dessutom har jag inget med individärenden att göra.”

Jan-Egon Leo understryker att han inte har några problem med homosexuella personer i övrigt, men att hans tro och uppfattning måste få finnas likaväl som Svenska Kyrkans.

Valdes in i stiftsfullmäktige

Emanuel Sennerstrand, en bibellärare från Göteborg, valdes i höstas in som stiftsfullmäktige i staden, som representant för en grupp inom Svenska Kyrkan, ”Frimodig Kyrka.” Efter sitt utträde ur Svenska Kyrkan säger han:

”Det blev ohållbart att med mitt namn och mina pengar bidra till en kyrka som tror sig kunna hävda demokratin som grund för att montera ner skapelseordningen.”

Nils Olof Nilsson skriver i en insändare:

”Det är otroligt hur en luthersk kyrka kan hamna så långt bort från sina bekännelseskrifter och förståelsen av Guds Ord i ett så fundamentalt ämne som äktenskapet. Själv lämnade jag och min hustru Svenska Kyrkan dagen efter kyrkomötets beslut.”

De officiella siffrorna på antal utträden ur statskyrkan kommer enligt uppgift den sista veckan i november.

Svenska Missionsförbundets avfall

Idag, den 25 november 2009, fick jag veta att även en majoritet av Svenska Missionskyrkans styrelse, ledd av Ulf Hållmarker, har sagt ja till homovigslar inom samfundet. Det finns även en homosexuell pastor i samfundet sedan lång tid tillbaka. Ett stort antal missionsarbetare och medlemmar reserverar sig dock mot beslutet. Kommer det att bli en massflykt ut ur detta samfund också?

EU-beslut

Kyrkorna i England skall inte kunna neka någon en anställning på grund av sexuell läggning. Det fastslår EU-kommissionen i ett beslut. Man hänvisar till gällande EU-direktiv och menar att detta väger tyngre än de undantagsregler som kyrkan i England hittills tillämpat.

Kanske vi är på väg mot ett samhälle där de sanna bibeltroende utkristalliseras och förföljs.


Gå tillbaka till Svenska sidan