CITAT FRÅN Ulf EKMAN & KOMPANI

Thorbjörn Johansen © 2002

Det trosrörelsen lär ut är inget annat än det Bibeln kallar "ett annat slags evangelium" om "en annan Jesus" (2 Kor. 11: 4). Du får absolut inte ta till dig dessa citat som andlig, biblisk förkunnelse. Många före detta medlemmar i Livets Ord blev psykiskt skadade av denna sekt som numera kallar sig ett samfund med "klassiskt kristen tro." Somliga lider fortfarande av sviterna, och särskilt de som inte vet av att det finns en glad och härlig kristendom som grundar sig på hela Bibeln, utan krav på något särskilt beteende. Jag gratulerar de som har lyckats lämna Livets Ord och alla andra sekter som gör anspråk på att vara "mer kristna än andra". Ni gjorde inte fel, nedanstående citat av de falska profeterna är bevis på detta. Den som läser Bibeln vet det.

Det som är med besvärligt med att definiera just Livets Ords läror är att de är ofta är inlindade i många verkliga bibliska sanningar. Den gren av trosrörelsen man tagit dem från har dock en teologi som innefattar både villolära och ofta hädelse, förnekar många av Bibelns sanningar och förvränger andra. Dessutom betonar man inom trosrörelsen vissa texter in absurdum. Detta vet den som känner Jesus som sin personlige Frälsare och läser Bibeln utan att förbildliga alla texter. Jag citerar här både villolärans upphovsmän och efterföljare och svenska såväl som utländska evangelister.

Märk väl, orden man här talar är inspirerade av Djävulen, för att försöka förvilla även redan kristna människor. Av andlig okunskap och ibland också psykiska defekter söker sig många blivande evangelister till den sortens "teologiska utbildningar" som Livets Ord tillhandahåller, som i själva verket förmedlar gnostiska och i övrigt bibelstridiga läror mest från trosrörelsens Rhemainstitut i Tulsa, som lär att egna uppenbarelser står över Bibeln. Resultatet blir därefter.

Jesus säger:

"Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig. Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand." Joh. 10: 27-28.

Aposteln Paulus säger:

"Ty i vad vi skriva till eder ligger icke något annat, än just vad I läsen och väl kunnen förstå. Och jag hoppas, att I skolen komma att till fullo förstå" 2 Kor. 6: 13.

Han säger också:

"Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad." Gal. 1: 8.

Detta är sanning och direkt citerat ur Bibeln. Nedan följer citat från Trosrörelsen om en annan Jesus, grundad på ledarnas egna uppenbarelser, som inte alls visar på den Jesus som framträder i Den Heliga Skrift. Kursiveringarna och kommentarerna är mina.

ESSEK WILLIAM KENYON:
Jesus blev avlad utan synd. Hade en odödlig kropp. Hans kropp blev inte döden underlagd förrän Fadern lade vår syndanatur på honom i den stund Han hängde på korset. I det ögonblick Han blev gjord till synd förvandlades Hans kropp och blev dödlig; först därefter kunde Han alltså dö. När detta hände blev Hans ande besatt av den andliga döden – alltså av Satans natur. Han var tvungen att bli ingjuten med dödens ande, fiendens egen natur. Jesus visste att stunden hade kommit och att Han skulle bli gjord till synd. Han måste ikläda sig och taga in i sig fiendens fasansfulla natur. Då skulle även Hans kropp bli döden underlagd, och Satan bli Hans Herre. Han, Jesus, blev ju upphöjd såsom en orm upphöjs. Ormen är ju det samma som Satan. Jesus visste att Han måste bli upplyft, förenad med fienden."

"Om det skulle bli så att den kristne inte får det han ber om, skall han hålla fast vid bekännelsen tills han har fått det han bett om. På så sätt kan han få det uträttat som han bett om, vare sig det gäller helande, ekonomi eller omständigheter överhuvudtaget."

"Sjukdomens orsak är synden. För en kristen är det onormalt att gå till läkare för att bli frisk. Då sjukdom har en andlig orsak bör den endast botas genom gudomligt helande. I blodet finns livet, anden."

"Människan [dvs Adam] blev faktiskt född på nytt när hon syndade. Hon blev med andra ord född av djävulen. Hon blev bärare av satanisk natur.

E. W. Kenyon:

What Happened from the Cross to the Throne 1969,
Jesus the Healer 1968
The Father and His Family 1964

        Kommentar: Ekman har aldrig tagit avstånd från dessa otäcka hädelser.

KENNETH E. HAGIN:
"Försoningen innebar att Kristus tog på sig andlig död för att därigenom bli som vi. När han dog, lades kroppen i graven, medan hans ande och själ gick ned i helvetet. Då han varit där i tre dagar, sade Gud att det ställföreträdande lidandet var tillräckligt, och Gud födde honom på nytt i anden. Då han stod upp ur helvetet, gick han via graven och tog på sig kroppen och for upp till himlen för att där bära fram sitt eget blod som ett evigt offer för människorna. Därefter återvände han till jorden och visade sig för lärjungarna."

Hagin får en syn:

"Sedan sade Jesus till mig (Hagin): ’Här är dina fyra vittnen: Jag är det första, Jakob är det andra, Petrus är det tredje och Paulus är det fjärde. Dessa är mina fyra vittnen, som jag lovade att ge dig istället för bara två eller tre. Därmed bevisas det faktum, att den troende har auktoritet på jorden, ty jag har delegerat min auktoritet över djävulen på jorden till er. Om ni inte utövar den auktoriteten, blir ingenting gjort. Och många gånger är detta skälet till att ingenting blir gjort. Då sade jag: ’Herre. Du har bara talat om tre kategorier av onda andar: världshärskarna, som råder här i mörkret, väldigheterna och furstarna. Hur är det med ondskans andemakter i himlarymderna?’ Han svarade: ’Tag du hand om dem, som finns på jorden. Jag ansvarar för dem som finns i himlarymderna.’ Sedan uppmanade Jesus mig att vara trogen genom att säga: ’Fullfölj din tjänst, var trogen, ty tiden är kort,’ varefter han försvann."

Kenneth E. Hagin: Syner och visioner 1984, Livets Ords Förlag 1986

"Den kristne lever i ett bättre förbund än det gamla, och får därför allt gott från både det Gamla och Nya Testamentet. Därför har han rätt att få del av förbundets alla välsignelser."Som en ytterligare följd av pånyttfödelsen (i kraft av "blodsförbundet") har den kristne rättighet att vara fysiskt frisk, och att leva tills han är mätt på livet."

"Tron är en metod, vilket framgår av Mark. 11:22, pistei theou, vilket översätts med ’Guds tro’ och inte med ’tro på Gud.’ Gud skapade världen genom sina ord. Genom att han trodde sina egna ord blev världen till. Denna typ av tro kan även icke-kristna ha, och kan därför nå stora resultat. Därför ska den kristne säga och uttala det han vill ha och han får det. Resultatet sker genom ordets makt."

Kenneth E. Hagin: Helandet tillhör oss 1982, Bönens hemligheter 1981, A Better Covenant             1980, The Ministry of A Prophet 1979, Having Faith in Your Faith 1980.

KENNETH COPELAND:
Vad Jesus skulle ha sagt till Copeland:

"De korsfäste Mig för att jag gjorde anspråk på att vara Gud. Men jag påstod inte att jag var Gud; Jag påstod bara att Jag vandrade med Honom och att Han var i Mig."

(Här talar Antikrists ande. 1 Joh. 2: 22-23; 1 Joh. 4: 2-3 Jesus är Guds Son, Joh. 3: 16)

TV-program, TBN (Trinity Broadcasting Network) 1987

"Det finns människor som just idag försöker sitta till doms över den tjänst jag ansvarar för, och den tjänst Kenneth E. Hagin ansvarar för. Flera personer som jag vet, hade kritiserat och kallat det där trosgänget från Tulsa en sekt. Och några av dom är döda idag, i en tidig grav på grund av det, och det är flera av dom som har fått cancer." ( ! )

"Himlen har både norr, söder, öster och väster – alltså måste himlen vara en planet."

"I egenskap av troende har du rätt att tala ut befallningar i Jesu namn. Varje gång du står på Ordet befaller du Gud i viss mån, eftersom det är Hans Ord."

Our Covenant with God 1987

"Gud är inte någon underlig varelse på åtta och en halv meter, med händer stora som basketbollar, han är inte såå’n! Han är ganska mycket lik dig och mig. En individ som är runt en-å-nittio lång, väger ungefär nittio kilo och med en handsbredd på knappt två och en halv centimeter - mellan tummen och pekfingret." Spirit, Soul and Body 1 1985

"Han skapade Eva från Adam. Ja, Gud gav henne faktiskt inte namnet Eva, Adam gav henne namnet Eva senare. Det hette hon inte, hon hette Adam…Adam. När Gud sa ’Adam!’ Så kom båda två. Deras auktoritet var en och densamma. De gjorde allting tillsammans. De hade alltid varit tillsammans. Till och med medan hon ännu var en del av honom, var han lika mycket kvinna som han var man, SOM GUD ÄR."

(Gud är Ande och varken kvinna eller man. Att Gud är kvinnlig och manlig förkunnas dock av både Trosrörelsen, New Age och bland feminist-präster i Svenska Kyrkan).

BENNY HINN:

"Mina damer och herrar, ormen är en symbol för Satan. Jesus Kristus visste att det enda sätt som han skulle kunna stoppa Satan, var att bli av samma natur som Satan själv. ’Vad sa du? Vad är detta för hädelse?—Nej, hör här! Han tog inte på sig min synd. Han blev min synd. – Jesus sa: ’Jag ska bli till synd. Jag ska gå dit varifrån synden kommer. Jag ska inte bara ta del av det, jag ska bli summan av det’. När Jesus blev till synd, mina herrar, tog han allt från A-Ö och sa inget mer.—Han blev ett med Satans natur, så att alla de som har Satans natur kan bli delaktiga av Guds natur."

Benny Hinn TBN

(Kommentar: Försoningen är Guds eget verk, Joh. 3: 16; Ef. 2: 16. Försoningen blev färdig på korset, Joh. 19: 30. Han var utan synd, Hebr. 4: 15.

"Gud skapade Adam till en supervarelse. Det är nog inte så många som känner till det, men han var den förste Superman i historien. För det första säger Skriften att han var satt att råda över fåglarna under himlen och över fiskarna i havet; det betyder att han kunde flyga. Det är ju självklart, för hur ska man kunna råda över någon om man inte äger exakt samma förmåga som den man råder över. Ordet för ’råda’ i hebreiskan innebär i klartext att om man råder över någon har man också förmågan att göra allt som den individen kan. För om objektet man ska regera över behärskar något som man själv inte kan, har man heller inte fullt herravälde över objektet ifråga. Jag ska göra det hela mer tydligt och konkret: Adam kunde inte bara flyga; han flög dessutom kring i rymden. Genom blott en tanke kunde han ta sig till månen om han ville."

Benny Hinn i TBN-progammet Praise the Lord 26/12 1991

"I dag kommer jag att vara ledd av den Helige Ande – är det okay för er? –Gud kom ner från himlen, blev människa, gjorde människan till en liten gud, för att se’n återvända till himlen så som en människa. Jag står inför de onda andarna i egenskap av Guds son – Hörde ni vad jag sa? En del av er hörde inte alls vad jag sa! Ni tänkte bara: ’Det där är ju hädelse!’ Nej, det är bara din virriga hjärna som säger så."

Ljudkassett med Benny Hinn 1991

STEN NILSSON (Ulf Ekmans svärfar):

"Jesus blev människa för att Gud skulle kunna lösa människor från Satans band på ett legalt sätt. Jesus identifierade sig med människorna genom johannesdopet, och ingick slutligen ett blodsförbund med dem för att därigenom få rätten och plikten att handla å deras vägnar som ställföreträdare. Jesus tog på sig människornas synd och måste därför dö andligen och skiljas från Fadern. Korset var inte lidandets höjdpunkt, eftersom fysiskt lidande inte kan sona ett andligt brott. Efter döden, i helvetet betalade Jesus det verkliga priset för människornas återlösning. Efter tre dagar i helvetet kunde Gud föda honom på nytt i anden, och därigenom bröt han Satans makt över människorna. Då Jesus stigit upp ur helvetet, for han till Fadern och bar där fram sitt blod som ett tillräckligt offer för människornas synder."

"Den makten som Adam förlorade till Satan hade nu den andre Adam återtagit. Han överlämnade därefter makten och rätten till den nya skapelsen. Då lärjungarna blev födda på nytt vid den Helige Andes utgjutande, fick de Jesu auktoritet, vilken utövas i hans namn."

"Människan är ande, skapad i klass med Gud, och genom den nya födelsen delaktig i gudomlig natur. Gud behöver de pånyttfödda människorna för att kunna råda, han är begränsad till deras tro och lydnad, och till och med hjälplös utan dem."

Sten Nilsson: Befria mitt folk 1981

ULF EKMAN:

"Diskussionen om huruvida Jesus dog andligen eller inte är ofta förvirrande. Men om vi människor på grund av synden är andligen döda, så måste den som återlöser oss rimligtvis på ett eller annat sätt få del av denna andliga död."

Ulf Ekman, artikel 1986

"När du blir född på nytt dör den gamla människan, dvs syndanaturen, i din ande…ditt gamla hjärta byttes ut mot ett nytt. Du får en ny natur, en ny ande."

"När Gud skapade Adam och Eva så levde de utan brist på något område i sitt liv."

Adam kände inte till någon begränsning! Ingen brist, inget misslyckande, ingen synd, ingen sjukdom, ingen död. Var och en som tror på Jesus har åter fått rätt ställning inför Gud. Gud blir återigen tillgänglig för oss precis som han var för Adam."

"När Gud planerade universum så hade han inom sig en bild av hur han ville ha det. Han hade en plan och ett rådslut. Det rådslutet, den bilden, fanns i hans hjärta. Han trodde på den, var övertygad om den, men ännu var planen inte förverkligad. Universum, jorden, människan, fanns ännu inte. Ingenting var ännu synligt, utom för hans inre syn; hans tro såg det som  skulle komma." (Kommentar: Måste Gud tro? Och hur kan Ekman veta saker som inte står i Bibeln?)

"Ett förbund innebär att den som ingår förbundet [dvs Gud], ställer sig totalt till den andres förfogande med allt vad han är, äger, kan och har.-- Han har själv valt att göra sig skyldig att ställa upp och hjälpa oss." (Kommentar: Om Gud är tvungen att göra som vi vill, blir bönen i så fall en magisk besvärjelse, istället för ett förlitande på Guds nåd).

"Det är ett absolut säkert löfte att vi ska få det vi ber om, om vi ber i tro. Därför skjuter naturligtvis djävulen på tron mer än på något annat." (Min kommentar: dvs, om jag ber Gud ta ner månen åt mig, så måste han göra det? Men djävulen kan hindra det?)

"Herrens Ande sade vid ett tillfälle till mig: ’Det är inget fel på 90 % av de troende i Sverige. De älskar mig och vill följa mig. Det är informationen det är fel på—Gud vill att ditt sinne skall programmeras om med hans Ord." Tro som övervinner världen, 1992.

"Det är djävulen som försöker stoppa det som Gud gör. Det är demonerna i dig som får dig att ifrågasätta förkunnelsen. Om du lämnar det här (Livets Ord) kommer du att få höra djävulen gapskratta åt dig resten av livet."

"Det kommer inte att gå lika bra nästa gång!" (till en ifrågasättande medlem som varit med om en trafikolycka).

En uppmaning till lögn

"Skydda den tjänst du står under! För att folk med orena motiv, kanske aggressiva, kanske smickrande - de har orena motiv helt enkelt, de frågar en massa. Du kan svara så här: ’Jag är mötesvärd här. Jag vet inte så mycket. Gå in och lyssna på undervisningen!’ -Ja men vad säger ni om pengar (säger de då)? Vad gör de av alla pengar? (då säger du) -Jag vet inte. Jag är mötesvärd här. Du kan gå in och lyssna på undervisningen. Gud välsigne dig! – Och bara uppmuntra dom istället! Och så svarar man generellt, istället för att svara vad kollekten blev, fast man vet det. Du har inte rätt att säga det alltid då, till människor som undrar. Utan du ska hålla TYST. Guds Ord säger att den som är trofast döljer vad han får veta. Så att, skydda tjänsten!" (Kommentar:Varför vill Ekman inte ut med hur mycket pengar han får in?)

"Absaloms ande är inte en andemakt som en dag bara plötsligt finns där i en människas liv. Absaloms ande verkar steg för steg, små steg som till en början kan se mycket oskyldiga ut. Vi kan ta ett exempel: (medlemmen) ’Du, jag gillar vår pastor. Han har ett verkligt herdehjärta. Men jag har tänkt på en sak på sistone. -Tycker du inte att han överbetonar det här med andlig krigföring och undervisning om auktoritet? Jag upplever att vår församling skulle behöva mer betoning på kärlek istället. Vad säger du? Man bedömer ledarskapets beslut och handlade helt utifrån sina egna idéer. Gud talar i första hand till ledarskapet." (Medlemmens uttalande är här enligt Ekman upproriskt och demoniskt).

Barnsnödsbön (skrik och vrål "i anden").

"En del av er slåss kanske med tankar om: ’Måste man be så här? Gud vill lära dig det här. Och kom inte med det där att du har en annan personlighet. ’Ja men jag är så här!’

"Neej, det är djävulen som har gjort dig så här. Du är så här: (förkunnaren vrålar)!! Såå’n är du, det är din invärtes människa som är så’n."

Senare: "Vad jag ville nu, vad den Helige Ande ville nu, var att ge dig en större förståelse av den här typen av barnsnödsbön och suckan, vånda med strid och brottning i anden och krig. Och det är så, att Herren ryter genom oss."

Från Livets Ords möten

Göran Skytte visar inspelning från Livets Ord för Ekman i TV 1991:

Ekman: "Ja, det där är från ett av våra möten för 2-3 år sedan ungefär.."

Skytte: "Hon, damen här (Jane Whaley) säger: -Om det är någon som har demoner att driva ut så gör det nu. Och då vänder sig hela församlingen framåt och.."

(Skytte visar hur deltagarna håller sig för magen och lutar överkroppen framåt)

Ekman: "Ja, man tror att alla sitter där och har demoner i sig… Det här är kanske ett sätt att undervisa som jag inte direkt tillämpar själv. Men jag håller fast väldigt klart vid, att ska du predika det bibliska budskapet, så måste du predika alltsammans."

(Ett dubbelbottnat uttalande, tycker jag)

Ekman i samma program:

"Jag upplevde väldigt starkt i flera år att vi skulle ha den här undervisningen om befrielse, att den var väldigt nödvändig. Jag tror att kristna kan ha demoner! Du får säga vad du vill. Det tror jag i alla fall! – Så då i alla fall, då hade jag predikanter som ringde, och de ringde över hela Atlanten, alltså – Och då kom jag till en punkt, så sa Guds Ande så här: ’Om du backar nu, så är du oärlig. Om du backar nu, så går du ner på en lägre nivå i Anden. Och det vill inte jag!"

Dödsstraff för kritik

"Jag hörde om en man som slogs väldigt emot oss och dog sedan. Och det har hänt flera. En del har dött knall och fall. Ja, det är säkert! En del som har predikat mot oss har bara kolavippat alltså! Och det är inte roligt. Det är bättre att predika för Gud än mot honom, vet du."

Från Livets Ords möten

"Cellgruppen är inte ett alternativ till församlingen, utan en del av församlingens naturliga liv under veckan. När troende drar sig undan den gemenskapen, blir de isolerade och får problem på allvar. – I cellgruppen bör den grundläggande undervisningen om tro nötas in om och om igen. –

På det sättet går alla åt samma håll, inte åt tusen olika." (Lägg märke till de kursiverade orden. Sådant visar att Livets Ord är en manipulativ sekt som utövar tankekontroll)

Ulf Ekman: Den Levande Gudens Församling 1993

DAVID YONGGI CHO:

"En cellgrupp är inte en umgängesform, även om människor umgås i cellgrupperna. Den har begränsad storlek, bestämda mål, satta av mina medarbetare och mig. Den har en bestämd plan som varje cell fått skriftligt. Den har ett bestämt ledarskap som tränats i vår skola. Den har ett homogent medlemskap, dvs människorna som ingår i gruppen har en liknande bakgrund." (dvs manipulativ tankekontroll)

"I alla år jag undervisat om cellsystemet, har jag funnit att mina kvinnliga medarbetare har varit lojala och pålitliga. De har inte varit upproriska och gjort sina egna saker, utan de har arbetat hårt. – Jag lade också märke till att kvinnorna var mer lojala och trofasta än männen, när det gällde att tjäna Jesus." (och att tjäna Yonggi Cho!)

"Gud har alltid haft herraväldet, men på denna människans arena, kallad jorden, har Gud emellertid tillåtit sig att vara begränsad."

Yonggi Cho: Räkna med tillväxt! 1987

"Den materiella värld vi lever i är tredimensionell. Guds Ande ruvade (inkuberade) över vattnet. Den öde och tomma världen tillhörde den tredje dimensionen, men den Helige Ande, som här framställs [i Mos. 1] som ruvande över den tredje dimensionen, är den fjärde dimensionen. Den andliga världen, trons värld, är den fjärde dimensionen. – Varje människa har en ande såväl som en kropp. Alla har en fjärde dimension likaväl som en tredje. Därför kan människan genom att utforska den andliga sidan av sitt väsen och genom att bringa visioner och drömmar till mognad i sin tankevärld ruva över den tredje dimensionen och på det sättet påverka och förändra den."

(Kommentar: Där hängde inte jag med!) Yonggi Cho: Den fjärde dimensionen 1980

JOHANNES AMRITZER:

"I ett förbund finns det rättigheter och skyldigheter. Man har rätt att begära av den andre (Gud) allt som han äger, även om han inte skulle vilja ge det. I ett förbund kan man faktiskt gå in och både begära och ha rättigheter." Dagen/Petrus 21 sept 2001

JERRY SAVELLE:

"Den substans Gud använde för att forma denna värld bestod i Hans tro och Hans Ord. När Han skapade världen föreställde Han sig först någonting inom sig själv. Han gjorde sig en föreställning, en vision, eller en inre bild. Gud kastar inte bara ut saker i den fysiska verkligheten utan att först ha fött fram dem inom sig." Kassett: Framing Your World with the Word of God

FREDERICK K.C. PRICE:

"Jesus gick rakt ner i helvetet och avtjänade en tid därnere skild från Gud. Satan och alla avgrundens demoner inbillade sig att de hade honom fast. De kastade sitt nät över honom och drog honom ner mot helvetets innersta, för att han på det sättet skulle avtjäna vårt straff." Price: Ever Increasing Faith Messenger 1980.

"Som jag sa, gav Adam bort den [jorden] till ormen, till djävulen. Konsekvensen av detta blev att han [Adam] sparkades ut ur lustgården; han drevs ut ur Edens lustgård. Därefter började han irra runt och hade väldiga problem från första dagen. Från den stunden var även Gud ute ur leken; Gud var förpassad ifrån jordesfären och hade därmed inga tillgångar kvar här. Ingenting alls. Det fanns ingenting Han kunde göra; inget i hela världen förmådde Han göra… Gud hade bara en enda möjlighet att få komma tillbaka hit igen – Han måste få en inbjudan. Ha ha! Han måste bli inbjuden. Därför började Han se sig omkring, leta efter folk. Han fick syn på Noa och många andra. Människor som Han sedan gav olika instruktioner. Och de gjorde som Han sa till dem – på än det ena och än det andra sättet. Men så till sist nådde han en punkt då den stora planen var redo att sättas igång. Gud fick syn på en man som hette Abram." TBN kassett, Ever Increasing Faith 1992.

JOHN AVANZINI:

"Jesus förfogade över stora summor pengar. Det förstår man av att Hans förvaltare var en tjuv. Kom inte och säg att en tjänst som lockar en kassör att stjäla rör sig med enbart några ören! Det krävdes stora pengar för att hålla igång den tjänsten, eftersom Judas hela tiden stal ur kassan." TBN, tvprogrammet Praise the Lord 

"Vi kan se utifrån Johannes 19 att Jesus bar märkeskläder. Ja, vad ska man annars kalla dem? ’Märkeskläder’ – vilken hädelse! Nej, det var precis vad vi skulle kalla dem idag. Det Han hade på sig var inte direkt dussinvara från fabriken; det var inte kläder av typen ’en storlek passar alla’. Nej, det här var skräddarsydda saker; kungar och rika handelsmän bar den sortens kläder." TBN, tvprogrammet Believer´s Voice of Victory

Dessa män drar sig inte ens för att bespotta Gud och Jesu korsdöd. Kom ihåg, många av dem är Ulf Ekmans förtrogna, och har även varit i Sverige på inbjudan av honom.

PHIL MUNSEY:

"Det kommer ett paradigmskifte (en ny syn på världen) i människans filosofier.

Moder Jord stönar i möda, födslovånda, redo att ge liv åt något stort och något mäktigt och underbart…Gud är på gång, anslut dig till honom.

Ni som är buddister, jag älskar er så, det är en ära för mig att ni är villiga att komma ut och ta en risk och ta för er av något som folk brukade skratta åt. Det ärar mig att ni glöder tillräckligt för Gud för att försöka ansluta er till något.

Folk lär sig att använda de principer som gäller inför Gud; hör upp vad anden säger nu:

’Jag säger eder att Guds rike redan är ute och försenat. Jag säger eder att Moder Natur och jag inget har emot att använda det ordet (försenat) Nu är det dags för det Nya Jerusalem att komma ner från himlen och kyssa jorden, tills allt som gud är ska bli känt…Jag ska tala om vad Gud kommer att göra, måste göra. Han kommer antingen att täppa till en del munnar som stör Guds plan och ta fram en del bröllop…om du är oskuld och talar om för folk att du är gravid, kan du bli stenad…

Gud söker en livmoder som kan bära fram hans "Rhenna" på jorden." TBN

Vi vet nu att Trosrörelsen förkunnar det mesta. Att Jesus bara var en människa och inte Guds Son; den troende är som Adam före syndafallet (och kan flyga?), att en kristen människa är en gud, och att en buddist kan ha samma kontakt med Gud som en kristen. Fadern (som är Ande) har blivit lika mycket "moder gud" som "fader gud" (feminism).

Munsey talar om "Moder Jord", Moder Natur" och om ett "byte av världssyn" som redan har börjat. Allt tycks bli möjligt i Trosrörelsens talarstolar. Denna förkunnelse kommer efterhand att smugglas in också i de etablerade samfundens församlingar. Detta kommer att ske mycket försiktigt till att börja med, för att vid den rätta tidpunkten presenteras som sanningar, som bör accepteras för ekumenikens skull.

Detta är vad som har hänt: Trosförkunnarna har tagit till alla tricks och nyheter de har kunnat komma på, inom ramen för att anses som något så när anständiga kristna förkunnare, enbart för att behålla sin publik, vara "stora" och tjäna pengar. När de nu har prövat det mesta i den vägen och idéerna sinar, återstår bara för dem att ta steget fullt ut och helt samvetslöst börja blanda upp budskapen med läror från New Age och katolicismen. Samarbetet mellan Karisma Center och Dream Center, LA är ingen tillfällighet, inte heller att både Ulf Ekman och Benny Hinn predikar på samma TV-kanal. Är det evangelium de predikar?

I framtiden kommer myndigheterna sätta upp kriterier på vad som är en kyrka och en sekt. De som har denna världen och sig själva till gud kommer att klara sig utmärkt, eftersom de inte har något emot att gå upp i världens antikristliga organisationer. Den som då fortfarande hävdar att Jesus är Guds Son och gudomlig, kommer först att förlöjligas, och sedan förföljas. Den nya världssynens förespråkare ser religion som "konfliktskapande" och "alla konflikter måste lösas genom internationell dialog." Detta innebär att kristenheten måste underordna sig de regler för religion som politiska ledare föreskriver. När denna världssyn blir global, gäller det att hålla fast vid sin tro.


Gå tillbaka till Svenska sidan