TSUNAMI
YHWH's (Gud's) straff över en förtappad mänsklighet!

Återigen har Herren YHWH Gud Allsmäktig sträckt ut sin arm för att slå jordens inbyggare och världens barn med sin vrede -- och ännu en gång så ser vi hur en ovärdig och förvirrad mänsklighet i sin dårskap inte fattar att tyda den helt klara och övertydliga signal som nu med mycket god styrka drabbat dem mitt i deras falska tillvaro. Den Heliga Skrift är från dess första till dess sista blad fyllt av idel allvarliga varningar och hot över olydnaden och synden - och den talar om de konsekvenser som med lagbundenhet kommer över den som vägrar omvända sig ifrån detta.

Att tala om geografiska och geologiska specifika förhållanden i det aktuella området som en förklaring till det inträffade är en dålig undanflykt för att komma undan de stora frågeställningar och faktum som är helt uppenbara - ty inte bara fjärran asiatiska folk har drabbats denna gång - också "västerlandets" folk har i allra högsta grad drabbats - och bland dessa utmärker sig i synnerhet svenskar - särskilt sett i förhållande till vår ringa folkmängd.

Inte för inte är det måhända som Statsminister Göran Persson talar om "den mest traumatiska katastrofen i vårt lands historia" - i skrivande stund saknas 2'322 svenskar. Sammantaget för hela den drabbade regionen, dvs framför allt Indonesien - Thailand - Indien - Sri Lanka - Maldiverna, skrivs dödstalet just nu till 145'000!

Och även om fördummade idioter oavsett "livsåskådning eller trosuppfattning" inte fattar någonting av att tyda budskapet bakom den s.k. "katastrofen" - dvs Herrens vredesdom - så är vi på nyajerusalem.com för vår del inte sena med att bekräfta detta budskap, och det är exakt samma budskap som Messias - Kristus predikade i Lukas 13:1-5, det vill säga:

OMVÄND DIG IFRÅN DIN SYND - OCH LYD KRISTUS - ANNARS KOMMER HERREN ATT DÖMA OCH FÖRGÖRA DIG LIKSOM HAN FÖRGJORDE DESSA MÄNNISKOR - OCH DÄREFTER KASTA DIG I HELVETET OCH ELDSJÖN DÄR DU SKALL PLÅGAS I EVIGHETERNAS EVIGHETER DAG OCH NATT UTAN UPPEHÅLL!

Lukas 13:1 Vid samma tid kommo några och berättade för honom om de galiléer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Då svarade han och sade till dem: »Menen I att dessa galiléer voro större syndare än alla andra galiléer, eftersom de fingo lida sådant? 3 Nej, säger jag eder; men om I icke gören bättring, skolen I alla sammalunda förgås. 4 Eller de aderton som dödades, när tornet i Siloam föll på dem, menen I att de voro mer brottsliga än alla andra människor som bo i Jerusalem? 5 Nej, säger jag eder; men om I icke gören bättring, skolen I alla sammalunda förgås

Ett sådant budskap blir givetvis aldrig populärt eftersom dårarna vill ha en söt och snäll gud som älskar dem "villkorslöst" och kravlöst, vilka de än är och vad de än gör så älskar deras gud dem och han är till för att behaga dem och ge dem det de vill ha, ja det är han pliktig att göra. Så det är egentligen inte fråga om något behov av omvändelse överhuvudtaget menar man, utan det går bra att förneka och förtränga eventuella djupsinnigheter som tal eller tankar om bot och bättring och att betänka hur få livsdagarna äro för att undfå visa (och inte dåraktiga) hjärtan genom att lyssna till moralkakor från s.k. präster och pastorer som genom sitt leverne bevisar att de hatar Gud eller att be några fina ekumeniska och religionssynkretistiska böner - och sedan därefter fortsätta sina projekt och "business as usual" som om ingenting hade egentligen hänt mer än att den snälla mänskligheten berövades hundratusentals stackars "oskyldiga offer".

Men patetiska böner - ja man ber t om för de döda ej vetandes att all deras ansträngningar i världen inte kan köpa en endaste droppe vatten att svalka den ogudaktiges tunga där han plågas i helvetet (Luk.16:23-26) och att de i tron avsomnade inte behöver någon förbön där de är nu - och diverse vidskepliga ljuständningar och sorgespel behagar inte Gud - utan tvärtom! Det är så dags att samlas i "kyrkorna" för att hålla "sorgegudstjänst" som inget annat än hädar och smädar himmelens Elohim (Gud) och som upphöjer självaste satan - därför att man inte läser de enda skriftställen som nu med all kraft måste basuneras ut med alla till stående buds medel, så långt möjligt är. Och den som inte vittnar om detta är och förblir en lögnare, en falsk profet och en satans tjänare - oavsett vad denna människa menar sig ha för slags "tro" eller trossamhörighet! Men vad är då det budskap som skall predikas för folket i denna timma?

Vad säger då HERREN om saken?

Till vissas stora förvåning visar det sig att Herren inte bara är ointresserad av löjliga och värdelösa böner och ett meningslöst och fåfängt rabblande av tomma välljudande ord och krokodiltårssörjande från de hopplösa - utan det visar sig att Han även föraktar och hatar detta - ja det är just detta onda väsende som är orsaken till att Hans vrede drabbade de ogudaktiga som Han sopade bort med vågorna av Tsunami då de visste intet av:

Ordspråksboken 1:24 Eftersom I icke villen höra, när jag ropade, eftersom ingen aktade på, när jag räckte ut min hand, 25 eftersom I läten allt mitt råd fara och icke villen veta av min tillrättavisning 26 därför skall ock jag le vid eder ofärd och bespotta, när det kommer, som I frukten, 27 ja, när det I frukten kommer såsom ett oväder, när ofärden nalkas eder såsom en storm och över eder kommer nöd och ångest. 28 Då skall man ropa till mig, men jag skall icke svara, man skall söka mig, men icke finna mig. 29 Därför att de hatade kunskap och icke funno behag i HERRENS fruktan, 30 ej heller ville följa mitt råd, utan föraktade all min tillrättavisning, 31 därför skola de få äta sina gärningars frukt och varda mättade av sina egna anslag. 32 Ty av sin avfällighet skola de fåkunniga dräpas. och genom sin säkerhet skola dårarna förgås. 33 Men den som hör mig, han skall bo i trygghet och vara säker mot olyckans skräck.

Hur kommer det sig att så få frågar sig hur människorna i de drabbade länderna lever sina liv? Hur ser verkligheten och vardagen ut i dessa länder? Hur förhåller sig dessa folk till Evangelium, till Herrens Lag, till de troende på Kristus? Hur är det med deras avguderier och andra sataniska styggelser som de hårdknackat och stolt håller fast vid? Hur är det med människohandel, utsugning och statligt sanktionerade övergrepp? Ta reda på sådana ting och du finner snart att samtliga drabbade länder är övertyngda med synder och missgärnigar och det är inget annat än Guds nåd som är orsaken till att de - ännu - inte allesammans med hela sina landområden har gått under och dränkts i havet!

Men vad då om våra etniska fränder - västerlänningarna? Det är allmänt bekant att horkarlar och pedofiler från västerlandet och däribland - ja, kanske särskilt! - Sverige - är överrepresenterade bland turisthordarna - hur många pedofiler, horkarlar och homosexuella dränktes av syndafloden? Bara Herren vet exakt. Ta Thailand som exempel där små flickor ända ned till sju års ålder tvingas in i sexhandel. Men även de som reser i helt andra syften för att turista är inte mycket mindre värre än dessa satans avskum som nyss nämnts utan de gör det för att leva gott på andras elände och fattigdom och för att frossa i diverse njutningar och vansinniga förströelser och leva billigt och bekvämt i sina lustar i de s.k. "turistparadisen".

Denna laglöshet, ogudaktighet och otro manifesterad på olika vis hos människor från både väster och österland är just orsaken till denna rättvisa och underbara dom från Herren och är en ytterst fragmentarisk och mikroskopisk förvarning av vad som komma skall över hela jorden snart! Om detta profeterade Profeten Isayah (Jesaja):

Jesaja 24:4 Jorden sörjer och tvinar bort, jordkretsen försmäktar och tvinar bort, vad högt är bland jordens folk försmäktar. 5 Ty jorden har blivit ohelgad under sina inbyggare; de hava överträtt lagarna, de hava förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet. 6 Därför uppfräter förbannelse jorden, och de som bo där måste lida, vad de hava förskyllt; därför förtäras jordens inbyggare av hetta, så att ej många människor finnas kvar...17 Faror, fallgropar och fällor vänta eder, I jordens inbyggare. 18 Och om någon flyr undan farlighetsropen, så störtar han i fallgropen, och om han kommer upp ur fallgropen, så fångas han i fällan. Ty fönstren i höjden äro öppnade, och jordens grundvalar bäva. 19 Jorden brister, ja, den brister; jorden rämnar, ja, den rämnar; jorden vacklar, ja, den vacklar; 20 jorden raglar, ja, den raglar såsom en drucken; den gungar såsom vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan icke mer stå upp.

Slutdomen kommer snart!

Ja, Herren säger genom Profeten Isayah (Jesaja) klart och tydligt att orsaken till den förbannelse och straffdom som Han sänder över jorden är att dess inbyggare har överträtt Hans lagar, rätter och Hans förbund - dvs de lever i synden. Därför måste Han stoppa mänskligheten i dess ondska och säga: hit - men inte längre! Aposteln Yahchanan (Johannes) bekräftar samma definition av synd, dvs "synd är överträdelse av lagen" (1Joh.3:4).

Om alltså dessa bilder som nu setts över hela världen syns obehagliga så är det blott intet av de scener som snart skall utspela sig då ännu värre jordbävningar och katastrofer - alltsammans från Herren - skall drabba mänskligheten till straff för dess oomvändhet och uppror. Ty Skriften säger att i stort sett hela mänskligheten inte kommer att omvända sig och därför måste de möta sin rättvisa dom. Denna dom sker genom att YHWH (Gud) låter utgjuta sju vredesskålar över den förtappade mänskligheten - jämför med de sju vredesplågor Han lät drabba Egypten - vredesdomar som kommer att i stort sett föröda hela jorden.

Uppenbarelseboken 16:9 ...de gjorde icke bättring och gåvo honom icke ära. 10 Och den femte [malak - ängeln] göt ut sin skål över vilddjurets tron. Då blev dess rike förmörkat, och människorna beto sönder sina tungor i sin vånda. 11 Och de hädade himmelens Gud för sin våndas och sina sårnaders skull; de gjorde icke bättring och upphörde icke med sina gärningar...17 Och den sjunde [malak - ängeln] göt ut sin skål i luften. Då gick en stark röst ut från tronen i templet och sade »Det är gjort.» 18 Och nu kommo ljungeldar och dunder och tordön, och det blev en stor jordbävning, en jordbävning så våldsam och så stor, att dess like icke hade förekommit, alltsedan människor blevo till på jorden. 19 Och den stora staden rämnade söder i tre delar, och folkens städer störtade samman; och Gud kom ihåg det stora Babylon, så att han räckte det kalken med sin stränga vredes vin. 20 Och alla öar flydde, och inga berg funnos mer. 21 Och stora hagel, centnertunga, föllo ned från himmelen på människorna; och människorna hädade Gud för den plåga som haglen vållade, ty den plågan var mycket stor.

Men även om detta ovanstående scenario kommer att bli en katastrof utan dess like då jorden i praktiken kommer att gå under så är detta i sin tur INGENTING emot de EVIGA STRAFF som sedan väntar de ogudaktiga som genomlidit denna plågsamma död! Ja - Skriften lär att Herren kommer att låta de ogudaktiga plågas i outsägliga smärtor dag och natt i evigheternas evigheter - utan någon som helst ro eller vila. (Till detta straff går givetvis just nu även i skrivande stund varenda person som dör utan att vara i Kristus oavsett om dennes liv slutar genom att möta döden i en katastrof eller i stillhet.)

Det är mer än någonsin dags nu att predika "de gamles" lära, såsom i forna tider, då svavelpredikningarna om Guds hat över den obotfärdige och stolte syndaren osade som fabriksskorstenar över städerna. Det är dags att förkunna vad sann tro är - dvs att lyda Gud - och sluta att ge ut ett budskap där syndaren upplever falsk frid på grund av sina subjektiva känslor eller bekännelser! Det är dags att sluta erbjuda en billig nåd på syndarens villkor given såsom genom en trollformel och istället förkunna att Guds nåd frälser dig ifrån dina synder och gör dig skickliggjord till att lyda Gud - och att allt annat än detta är ingen nåd alls! Det är dags att förkunna sanningen att endast den är i Guds kärlek som lyder Honom och håller alla Hans bud samt som lever avskild från synd och värld. Det är helt enkelt dags att förkunna den EVIGA HELVETESELDEN i vilken Gud skall kasta ned de ogudaktiga just så förfärlig och plågsam och skoningslöst grym sådan den är - ty just detta - och intet annat - väntar den själ som inte gjort upp med sin synd och som inte ärat YHWH Gud med sitt liv! Skriften är mycket övertydlig i detta ärende:

Jesaja 66:24 Och man skall gå ut och se med lust, huru de människor, som avföllo från mig, nu ligga där döda; ty deras mask skall icke dö, och deras eld skall icke utsläckas, och de skola vara till vämjelse för allt kött.

Matteus 25:41 Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar...

Markus 9:42 Och den som förför en av dessa små som tro, för honom vore det bättre, om en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet. 43 Om nu din hand är dig till förförelse, så hugg av den. Det är bättre för dig att ingå i livet lytt, än att hava båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till den eld som icke utsläckes. 45 Och om din fot är dig till förförelse, så hugg av den. Det är bättre för dig att ingå i livet halt, än att hava båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. 47 Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det. Det är bättre för dig att ingå i Guds rike enögd, än att hava båda ögonen i behåll och kastas i Gehenna, 48 där 'deras mask icke dör och elden icke utsläckes'.

Uppenbarelseboken 14:10...så skall ock han få dricka av Guds vredesvin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt; och han skall bliva plågad med eld och svavel, i heliga änglars och i Lammets åsyn. 11 Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, varken dag eller natt...20:10 Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter. 11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. 14 Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden. 15 Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.

Lika självklart och visst såsom att YHWH Gud är domaren är Han även livgivaren och frälsaren, och endast på Hans villkor kan människan undkomma domen samt den fruktansvärda vrede som snart skall komma över jorden (Matt.3:7, Luk.3:7, 1Thess.1:10). Det är givetvis naturligt för världens barn att sörja och särskilt så för de anhöriga till de drabbade, men Skriften säger att de hopplösas sörjande är intet värt och att den framalstrar mera död: "Ty den bedrövelse som är efter Guds sinne kommer åstad en bättring som leder till frälsning, och som man icke ångrar; men världens bedrövelse kommer åstad död." (2Kor.7:10, se även 1Thess.4:13-14). Att söka trösta andra och inge dem hopp då man själv är hopplös inför domens dag och evigheten är fåfängt. Ty det sörjande som den ogudaktige måste ha är ett sörjande över sin egen synd - minns Kristi Ord: "gråt över eder själva och edra barn" (Luk.23:28) - en sorg som leder till omvändelse och som man alltså inte ångrar. Därför kallas du nu - du stolta egenrättfärdige och självgode svensk (eller du som är boendes i Sverige av annan nationalitet)- till att sörja över din egen synd och att inse att Herrens rättfärdiga straff väntar dig en dag i all sin skoningslöshet - även om du i ditt liv kanske inte dödas genom en katastrof - och att det är bara Hans nåd som har hållit tillbaka Hans kommande vredesdom över dig och hela världen i detta nu - därför säger vi till dig:

OMVÄND DIG IDAG OCH TRO EVANGELIUM!

I Ordspråksboken 24:33 säger Herren att "Men den som hör mig, han skall bo i trygghet och vara säker mot olyckans skräck." I Psalm 93:3-4 försäkrar Han att Han är mäktigare än havets enorma vågor. Endast i Evangelium finns frid och säkerhet undan den kommande vredesdomen, men det är inte en falsk självvald eller inbillad säkerhet grundad på syndarens subjektiva känslor eller andra människors uppfattningar. Den gestaltar sig i en särskild frukt som vittnar om ett Gud behagligt sinne och vandel - samt en besvarad kärlek - allt detta genom sann nåd - ty det heter att Han, dvs Yahshua - YHWH är frälsning- Jesus skall frälsa dem som tror på Honom från deras synder som skiljt dem ifrån Gud (Matt.1:21). Alltså har en människa inte "hört" Herren - inte hörsammat Honom - och inte heller trott Hans Evangelium - och är inte heller i Hans kärlek - förrän hon lever i lydnad inför Honom. Därför heter det:

Johannes 3:36 Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar [lyder] Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom...14:21 Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.»...23...»Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom. 24 Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord; och likväl är det ord som I hören icke mitt, utan Faderns, som har sänt mig.

2 Thessalonikerna 1:7...när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar, 8 »i lågande eld», och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga. 9 Dessa skola då bliva straffade med evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet, 10 när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som hava kommit till att tro; ty det vittnesbörd vi hava framburit till eder haven I trott. Så skall ske på den dagen.

Hebréerbrevet 5:8 Så lärde han, fastän han var »Son», lydnad genom sitt lidande; 9 och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning.

1 Johannes 2:3 Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud. 4 Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans bud, han är en lögnare och i honom är icke sanningen...15 Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom. 16 Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke av Fadern, utan av världen. 17 Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förbliver evinnerligen...5:3 Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga.

Äger du sann tro på YHWH Gud? Är du född på nytt? Är du förvissad om att du kommer att frälsas undan HERRENS vrede? Har du verkligen i sanning "hört" (dvs hörsammat) Hans varning? Om du är ett av Hans får så kommer du att ta emot detta budskap och vara i välsignelse - tillhör du getterna som förkastar varningen så är du under Hans förbannelse och Hans vrede och på väg till det eviga helvetet - även om du "känner" dig säker idag och "tror" att du har "tro".

Du är varnad...!


Gå tillbaka till Svenska sidan