Stolthet (Pride)
Vägen till Helvetet

av Jim Gustavson

Så lägrar sig mörkret ännu en gång över Stockholm och Sverige då sodomiterna ånyo avser ha en "Pride-festival" för att stolt propagera för sina skamliga lustar och styggelser. I vanlig ordning är det inga som helst problem för sodomiterna att ordna tillstånd för mötesverksamhet, seminarier och andra arrangemang, hyra en kommunal park, samt få marschera med poliseskort genom stadens gator för att sprida sitt människofientliga och kärleksfientliga budskap från avgrunden.

Stolthetsfestivalen pågår mellan 31/7 - 4/8 2002, och dessa dagar får betecknas som "skammens dagar", ett skriande vittnesbörd mot det samhälle och det land som tillåter detta ske, och t o m uppmuntrar och upphöjer styggelsen. Ett vittnesbörd om att det Svenska samhället alltmer är oskiljaktigt från sodomiternas synder - de är i själva verket sedan länge "integrerade" i varandra! Detta bevisas väl ganska tydligt genom följande utklipp ur gratistidningen Metro:

"Nytt i år är att gaypoliserna ska paradera i uniform...Gaypoliserna är en förening för homosexuella inom poliskåren, och de har tidigare år inte fått ha uniformer på sig när de gått i tåget". (Metro, 30/7/02).

Kanske är det enligt somliga att betrakta som "anstötligt" för icke-troende, och även för vissa kristna, att ta fram dessa fakta. Men vilka motargument du än kommer med så skall du veta det att YHWH, HERREN, har redan sagt sitt i saken, har redan fällt domen över synden, och har befallt oss att beakta detta. Det må vara nog. Det får aldrig någonsin ens föras upp till "diskussion" vad Ordet klart och tydligt säger om denna styggelse, homosexualitet, även om vårt perversa sekulariserade, materialistiska, humanistiska, socialistiska, mammonistiska och "upplysta" välfärdssamhälle anser det vara förlegat, extremt, eller t om "sjukt", ja man har ju t om faktiskt anklagat HERREN själv och gjort det till brottsligt enligt Svensk lag att tala om för människor vad HERRENS Lag säger om homosexualitet! För att påminna om vad Hans Lag säger om detta så skall vi återigen visa att hela Skriften entydigt fördömer all homosexualitet:

"Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse" (Lev.18:22).

"Om en man ligger hos en annan man såsom man ligger hos en kvinna, så göra de båda en styggelse; de skola straffas med döden, blodskuld låder vid dem" (Lev.20:13).

Även om det offentliga samhället försöker måla upp en idyllisk, normaliserad och t o m romantisk bild av de homosexuella så är den bild HERREN själv ger genom den Heliga Skrift klart annorlunda och diametralt motsatt. Pöbelhoparna av sodomiter som drog fram genom Sodoms stad och skändade och lemlästade för att tillfredställa sina onaturliga och demoniska begär har inte alls ändrat karaktär bara för att vi lever i ett högteknologiskt I-land. Det finns otaliga vittnesbörd från de som trätt upp mot de moderna sodomiternas manifestationer i tex Sverige, Norge, USA, Canada, Storbrittanien, Östeuropa och Israel (!) etc och som fått erfara att samma synder florerar än idag hos dess moderna motsvarigheter likväl som hos forntidens sodomiter: sodomi, våld, hädelse, smädelse, äktenskapsbrott, stolthet, hot och våld mot HERRENS vittnen och mot andra motdemonstranter etc. Bildbevis finns redan på denna sida. Berättelsen ur Genesis 19 berättar mycket talande om den avgrundsondska som när den fritt får välla fram skapar en sådan dom från HERREN att Han måste totalt förgöra, utplåna, hela den plats, ort, stad, och alla utrota alla de människor som bor där i sin heliga vrede, som inte hatar något sådant:

"Och de två änglarna kommo om aftonen till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se dem, stod han upp och gick emot dem och föll ned till jorden på sitt ansikte och sade: »I herrar, tagen härbärge i eder tjänares hus och stannen där över natten, och tvån edra fötter; sedan kunnen I i morgon bittida fortsätta eder färd.» De svarade: »Nej, vi vilja stanna på gatan över natten.» Men han bad dem så enträget, att de togo härbärge hos honom och kommo in i hans hus. Och han tillredde en måltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åto. Men innan de hade lagt sig, omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket, så många de voro. Dessa kallade på Lot och sade till honom: »Var äro de män som hava kommit till dig i natt? För dem ut till oss, så att vi få känna dem.» Då gick Lot ut till dem i porten och stängde dörren efter dig och sade »Mina bröder, gören icke så illa.» Se, jag har två döttrar, som ännu icke veta av någon man. Dem vill jag föra ut till eder, så kunnen I göra med dem vad I finnen för gott. Gören allenast icke något mot dessa män, eftersom de nu hava gått in under skuggan av mitt tak.» Men de svarade: »Bort med dig!» Och de sade ytterligare: »Denne, en ensam man, har kommit hit och bor här såsom främling, och han vill dock ständigt upphäva sig som domare. Men nu skola vi göra dig mer ont än dem.» Och de trängde med våld in på mannen Lot och stormade fram för att spränga dörren. Då räckte männen ut sina händer och togo Lot in till sig i huset och stängde dörren. Och de män som stodo utanför husets port slogo de med blindhet, både små och stora, så att de förgäves sökte finna porten. Och männen sade till Lot: »Har du någon mer här, någon måg, eller några söner eller döttrar, eller någon annan som tillhör dig i staden, så för dem bort ifrån detta ställe. Ty vi skola fördärva detta ställe; ropet från dem har blivit så stort inför HERREN, att HERREN har utsänt oss till att fördärva dem.» Då gick Lot ut och talade till sina mågar, som skulle få hans döttrar, och sade: »Stån upp och gån bort ifrån detta ställe; ty HERREN skall fördärva staden.» Men hans mågar menade att han skämtade. När nu morgonrodnaden gick upp, manade änglarna på Lot och sade: »Stå upp och tag med dig din hustru och dina båda döttrar, som du har hos dig, på det att du icke må förgås genom stadens missgärning.» Och då han ännu dröjde, togo männen honom vid handen jämte hans hustru hans båda döttrar, ty HERREN ville skona honom; och de förde honom ut, och när de voro utanför staden, släppte de honom. Och medan de förde dem ut, sade den ene: »Fly för ditt livs skull; se dig icke tillbaka, och dröj ingenstädes på Slätten. Fly undan till bergen, så att du icke förgås.» Men Lot sade till dem: »Ack nej, Herre. Se, din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon, och stor är den barmhärtighet som du för med mig, då du vill rädda mitt liv; men jag förmår icke fly undan till bergen; jag rädes att olyckan hinner mig, så att jag omkommer. Se, staden därborta ligger helt nära, och det är lätt att fly dit, och den är liten; låt mig fly undan dit -- den är ju så liten -- på det att jag må bliva vid liv.» Då svarade han honom: »Välan, jag skall ock häri göra dig till viljes; jag skall icke omstörta den stad som du talar om. Men skynda att fly undan dit; ty jag kan intet göra, förrän du har kommit dit.» Därav fick staden namnet Soar. Då nu solen hade gått upp över jorden och Lot hade kommit till Soar, lät HERREN svavel och eld regna från himmelen, från HERREN, över Sodom och Gomorra; och han omstörtade dessa städer med hela Slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Och Lots hustru, som följde efter honom, såg sig tillbaka; då blev hon en saltstod". (Gen.19:1-26).

Någon kanske vill mena att detta var det Gamla Testamentets religion, med den "stränge Guden" och nu i det Nya Testamentets tidsålder skulle HERREN se med andra ögon på denna företeelse. Inget kunde vara mera lögnaktigt än en sådan tanke. Det finns ingen som helst skillnad i synen på denna styggelse i det Nya Förbundet mot det Gamla Förbundet, de harmonierar totalt med varandra, och samma straff är utmätt för den. Vilka karaktärsdrag prisgivna sodomiter verkligen har får vi i sanning veta i Romarbrevet 1:

"Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt. Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting. Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet; de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra. Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså". (Rom.1:18-32).

Detta visar klart och tydligt, trots många kristnas förnekande av det, att den homosexualitet som Paulus här omtalar egentligen är ett straff som Herren sänt p g a synd och olydnad, en dom redan fälld i tiden vilken då den drabbat en människa betyder att hon aldrig någonsin kan komma ur den! Det är därför det är så allvarligt med denna typ av företeelse. Vad som är grunden till denna synd, detta uppror mot hela skapelseordningen, är STOLTHET. Då sodomiterna är ute och demonstrerar under parollen "Pride" så är det alltså ingen falsk varudeklaration de gör, tvärtom är det faktiskt sanning. Ordet "övermodiga" (Grek. "huperephanos" [5244] uperhfanouV) i vers 30 kan även översättas "stolta". Även Nya Testamentet är alltså klar på att homosexualitet skall straffas med döden (Rom.1:32) samt att ingen som lever i homosexualitet kommer att bli frälst, och få ärva himmelriket (1Kor.6:9-10, 1Tim.1:10). Skriften säger att Sodom och Gomorra är satta som ett varnande exempel på Herrens straffdom över synden:

"Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som de förra bedrevo otukt och stodo efter annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida straff i evig eld". (Jud.v.7).

"Se detta var laglösheten hos din syster Sodom, STOLTHET, överflöd av bröd och lättjefullhet var hos henne, och hennes döttrar, men likväl styrkte hon inte den fattige och arme". (Hes.16:49,KJV).

Orsaken till ett förhärdat och förbannat tillstånd är i roten till stor del alltså STOLTHET (Eng. "Pride"). Stolthet är ingen välsignelse, det är en förbannelse. Stoltheten omtalas som förhatlig, ja det heter faktiskt att HERREN hatar stolthet, och att Han står emot stolta människor:

"»Gud står emot de högmodiga (STOLTA), men de ödmjuka giver han nåd:»" (1Petr.5:5). "Att frukta HERREN är att hata det onda; ja, högfärd, högmod (STOLTHET), en ond vandel och en ränkfull mun, det hatar jag" (Ords.8:13). "De övermodiga (STOLTA) bestå icke inför dina ögon; du hatar alla ogärningsmän" (Psalm 5:6). "...eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting" (Rom.1:28).

Ja, HERREN hatar stolthet, stolthet är en styggelse för Honom, HERREN "står emot" de stolta, ja Han hatar alla stolta ogärningsmän.

"Sex ting är det som HERREN hatar, ja, sju äro styggelser för hans själ STOLTA ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuta oskyldigt blod, ett hjärta som hopsmider fördärvliga anslag, fötter som äro snara till att löpa efter vad ont är, den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd, och den som vållar trätor mellan bröder". (Ords.6:13).

"Endast genom STOLTHET kommer trätlystnad". (Ords.13:10,KJV).

"HERREN skall förgöra de STOLTAS hus" (Ords.15:25,KJV)

"Varenda en som är STOLT i sitt hjärta är en styggelse för HERREN" (Ords.16:5, KJV).

"STOLTHET går före undergång, och högmod går före fall" (Ords.16:18).

"Jakobs STOLTHET är mig en styggelse" (Amos 6:8).

"Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön...Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet; de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra". (Rom.1:26-27,29-31).

Huruvida samtliga som deltager i stolthetsmanifestationerna verkligen är prisgivna, eller huruvida de som av en eller annan orsak dragits in i det sodomtiska levernet är detta är en fråga som är omöjlig att besvara. Men vi måste vara helt på det klara med att många, om inte en överväldigande majoritet av dem, verkligen är detta. Det är Skriftens entydiga och klara lära. Hur det än må förhålla sig med de som fastnat i sodomsträsket av den ena eller andra orsaken - "räddas den som räddas kan" - så är det alla troendes plikt att fördöma denna synd, predika HERRENS hat och vredesdom över den, och ropa ut ett sant omvändelsebudskap - Evangelium - för att, om möjligt är, "rycka dem ur elden" i det att vi "avskyn till och med deras livklädnad, den av köttet befläckade" (Jud.v.23). Ty den enda vägen till frihet för de människor som hamnat i en sådan situation är att få höra den entydiga Sanningen i kraft av Kristi Ord, och kanske skall HERREN så ödmjuka dem och ge dem nåd till omvändelse och att överge sin synd och åkalla Messias (Kristi) Namn.

Dessa apeller är alltså heller inte endast avsedda att påminna om homosexualitetens sanna karaktär, utan ochså för att varna för syndens konsekvenser. Trots allt är sodomin bara följden av stolthetssynden, ett av flera symptom på det prisgivande över den mänsklighet som förkastat HERREN och valt åt sig (av)gudar och lögn i stället för sanningen som kunde frälsa deras själar. Må vi vara på vår vakt och alltid vara redo att döma synden. Ty rakt igenom hela Skriften varnas varenda människa för stoltheten. Ty stoltheten leder till fördärvet! Därför heter det:

"För allt som är i världen, köttets begär, ögonens begär, STOLTHET över detta livets goda, är inte av Fadern, utan av världen". Ty världen förgås, och dess begär, men den som gör HERRENS vilja består för evigt" (1Joh.2:16-17,KJV).

Info för dig som tycker att denna artikel är "hatisk"!


Gå tillbaka till Svenska sidan