Herrens "Särskilda Plan för Judarna"

av Jim Gustavson

Tanken att Herren skulle ha en särskild plan för Judafolket som i praktiken ligger helt utanför deras egen Messias Evangelium är en farlig lära som är i stort sett en produkt, eller avkomma, av dispensationalismen. Denna lära har särskilt i vår tid haft en väldig "framgång" hos många troende, mycket på grund av den sentimentalitet som uppstått kring de ytterst "känsliga" frågor som rör detta folks samtida historia och den prestige som den är laddad med.

Så på grund av den mycket känsliga karaktär som gäller denna fråga så har "de många" inte vågat ifrågasätta, eller ännu mindre forskat och därmed avslöjat, denna läras uppkomst och målsättningar. Sedan så görs ju påståenden i vissa sammanhang att den som ställer frågor kring dessa uttalanden som detta med en "särskild plan" eller att "hjälpa Judarna hem till staten Israel" är "anti-semit", så skrämmer man effektivt bort alla dem som anar oråd då läran skall prövas inför Ordet, för vem vill bli stämplad som "anti-semit"? Bättre då att visa förståelse menar man, för en lära som ändå inte är uttalat ond, ty vad ligger det för ont i att hjälpa en Jude till staten Israel?

Nu behöver vi dock återigen påminna om och konstatera med Skrifternas hjälp att det är först och främst ett stort misstag att människor i allmännhet blandar ihop Juda hus (Judarna) med Israel, icke förståendes att detta är två helt skilda ting. Benämningen "Jude" kommer från en av de tolv stammarna i Israel, Juda stam, denna stam blev senare mer eller mindre synonym med Juda Rike, Sydriket, där även Benjamins stam ingick, de övriga 10 stammarna (Nordriket) kom att kallas just Israel (samt även Efraim och Samaria), de är även kända som de tio förlorade stammarna. Efter att de tio stammarna bortförts i fångenskap av Assyrierna och till deras land ca. 721-723 f.v.t så kom de sedan att spridas ut över olika riktningar över jordklotet, och det finns ganska många källor som hävdar att de framför allt kom att bosätta sig i det som vi idag kallar för Nordvästra Europa, men vi finner ingenstans i Skrifterna att de som helhet, eller i stora skaror någonsin återvände till Eretz (landet Israel).

Därför måste vi komma ihåg att termen "Jude" inte skall appliceras på att utgöra "hela Israel". Eller med andra ord, "hela Israel" består inte alls bara av Judar. Precis som "hela Sverige" inte bara består av Blekingar. Alla Blekingar är Svenskar, men inte alla Svenskar är Blekingar. Utan beteckningen "Jude" står alltså just för det som namnet anger - en medlem av Juda stam, eller Juda hus. Egentligen vore det därför bättre att kalla den moderna "staten Israel" för "Juda" eftersom dess övervägande majoritet utgöres utav ättlingar till Juda hus samt stam och därtill många som konverterade till "Judendomen" på 900-talet, dvs Khazarerna. Varken tid eller plats tillåter mig att gå in i detalj i just den här frågan just nu, men dessa sanningar skall i varje fall understrykas.

Sedan passar det Zionisternas intressen att hävda att dagens Judar är "hela Israel", så har dispensationalisternas läror och verk, kommit att främja dessa påståenden, dessutom med den falska föreställningen att detta skulle vara ett "Guds verk" och att man därmed uppfyller profetiorna. Ett av dess moderna avläggares mål är att "hjälpa Judarna hem till staten Israel", men INTE att vittna om Yahshua Messias (Jesus Kristus) och så vinna dem för evigheten! En avläggare av den s.k. "Faith movement", känd som det i vårt land så välbekanta "Livets Ord" under ledning av Ulf Ekman är en av de största kända internationella påtryckarna för denna kampanj inom "kristenheten".

Denna idag enorma organisation, som förfogar över icke ringa resurser, har nära samt öppna band till de icke-Messianska Judarna och till staten Israels regering samt till flertalet Zionistiska organisationer, för inte länge sedan var t ex Israels f d premiärminister Benyamin Nethanyahu och talade hos Livets Ord i Uppsala i deras ombyggda kongresshall, vilket även har skett tidigare. Livets Ord har byggt upp ett starkt pro-staten Israel fäste inom det Kristna lägret i Sverige sedan mitten på 1980-talet då man helt plötsligt började taktfast gå från en föraktad "sekt" till att bli en alltmer ansedd och utav samhället erkänd "kyrka" med en ständigt ökande materiell rikedom samt "framgång". Detta kanske hade att göra med dess öppna stöd åt Zionismen och staten Israel?

En av denna rörelses organisationer, Operation Jabotinsky, äger ett stort passagerarfartyg i vilket de transporterar dem som kan hävda någon form av Judiskt ursprung, från framförallt f d Sovjetunionen, och hjälper dem att emigrera till staten Israel. Dess besättning är beordrad att INTE vittna för dessa Judar! Orsaken sägs bl a vara att deras rörelse innehar en tro på att dessa Judar dock skall till sist vinna frälsning i samband med Kristi närsomhelst förestående återkomst. Ty då Han kommer tillbaka skall ju "hela Israel bliva frälst" (Rom.11:26)är deras nyckelvers.

Även om det finns Bibelstöd för att hela Israel skall församlas till landet (Eretz), så finns det INGET Skriftligt stöd för att Församlingen skall "hjälpa Judarna att emigrera till staten Israel". Men, JA, det kommer att bli en migration till detta löftets land av de samtliga tolv stammarna av Israels hus (inte bara Juda och Benjamin, dvs Juda hus), men detta sker INTE i vår tid såsom helhet. Vad som sker idag då Judar emigrerar till sitt hemland, nu kallat staten Israel, är endast en pytteliten förberedelse av vad som komma skall. Läs vad som Profeten Ezekiel säger om detta inspirerad av Herrens Ande:

"Och du skall tala till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta Israels barn ut ifrån de folk till vilka de hava måst vandra bort; jag skall samla dem tillhopa från alla håll och föra dem in i deras land. Och jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg; en och samma konung skola de alla hava; de skola icke mer vara två folk och icke mer vara delade i två riken. Sedan skola de icke mer orena sig med sina eländiga avgudar och styggelser och med alla slags överträdelser. Och jag skall frälsa dem och hämta dem från alla orter där de hava syndat, och skall rena dem, så att de bliva mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Och min tjänare David skall vara konung över dem, och de skola så alla hava en och samma herde; och de skola vandra efter mina rätter och hålla mina stadgar och göra efter dem. Så skola de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det vari edra fäder bodde. De skola själva få bo där, så ock deras barn och deras barnbarn till evig tid; och min tjänare David skall vara deras hövding evinnerligen. Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund; ett evigt förbund med dem skall det vara. Jag skall insätta dem och föröka dem och låta min helgedom stå bland dem evinnerligen. Ja, min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. Så skola folken förnimma att jag är HERREN, som helgar Israel, då nu min helgedom förbliver ibland dem evinnerligen" (Eze.37:21-28).

Från dessa verser måste det stå klart för alla att dessa händelser skall inte äga rum FÖRE Tusenårsriket då Messias (Kristus) själv skall regera från Jerusalem! Sedan refererar Skriften till "EN KUNG" och "EN HERDE", som skall göra ett "evigt" "fridsförbund", då borde det inte vara en gissningslek att påstå att denna "tjänare David" är Yahshua (Jesus) själv, och att Riket är det Rike som Han skulle återupprätta åt Israel (Apg.1:6-7). I dessa verser ser vi ochså att de sammantaget tolv stammarna är "två folk", eller "två riken", och skall så förbli ända tills det att Kristus till slut förenar dem till "ETT folk". Att hävda att "staten Israel" till någon del är uppfyllelsen av denna profetia är ett gravt felsteg som i praktiken underminerar Herrens verk och Hans profetiska tidtabell! Israels Rike är ännu inte upprättat! Och detta upprättande skall inte ske genom otrogna, vare sig dessa är Judar eller icke, därför heter det hos Profeten Zakarja: "icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande" (Zak.4:6).

Så profetian i Ezekiel 37 handlar om ättlingarna till de tolv stammarna som har överlevt ändetidens vedermöda och som lever under Tusenårsrikets regering där Yahshua (Jesus) och Hans trogna styr.

Vad som man ytterligare påstår i de kretsar som förespråkar "den särskilda planen" är att Paulus uttalande i Rom.11:26 skulle betyda att alla de Judar som befinner sig i sitt land skulle bli frälsta (på grund av att de är Judar) då Yahshua (Jesus) kommer åter efter att ha (enligt dessa lärare) hållit bröllop med den uppryckta Församlingen samtidigt som vedermödan har rasat på jorden. Denna saga är nästan alldeles för dumdristig för att ens bemöta vore det inte för att så många troende och riktiga syskon tyvärr tror på den. Grundfelet, som vi redan tidigare har sett, som dispensationalisterna gör är att de inte lyckas identifiera det Israel som Paulus omtalar, och inte i övrigt heller för den delen. Israel kan betyda alla de tolv stammarna, men det kan även betyda de tio "förlorade" stammarna, även kallade Efraim. Men det andliga "Guds Israel" (Gal.6:16)är idag faktiskt Församlingen. Ja, Israel är Församlingen, och Församlingen är Israel! Men detta betyder INTE att Församlingen har "ersatt" Israel på något vis utan att det "sanna olivträdet" har brutit av de grenar som inte trodde, och inympat de som trodde genom den nya födelsen (Rom.11:17) som även till sin natur var vilda träd, dvs hedningarna. Det betyder att i och genom Kristus så har de som inte till sitt ursprung härstammade ifrån de tolv stammarna av Israels hus "adopterats" in i detta hus, vilket idag är Församlingen, och därmed räknas alla dessa som "Israels hus". Det finns således endast ETT förbundsfolk på denna jorden idag, endast ETT Israel, och det är det Förbundsrike där Kristus är konung, inget annat gäller för Fadern. Dispensationalisterna vill ha oss att tro att Gud har TVÅ folk på jorden, Församlingen OCH det ICKE-Messianska, icke-troende, Israel, och vad VÄRRE är: att Församlingen bara är en "parantes" i frälsningshistorien, det är det icke-Troende Israel (som återigen skall utväljas under vedermödan, då församlingen firar bröllop i himlen för att sedan komma ned igen till jorden med Kristus för att upprätta Tusenårsriket) som är Kristi verkliga brud enligt dessa lärare. Förvirringen (Babyloniseringen) kunde inte vara större.

Låt oss ytterligare se vad Juden Paulus sade i detta ämne innan vi går vidare:

"Ty den är icke jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller är det omskärelse, som sker utvärtes på köttet. Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud" (Rom.2:28-29). "Detta säger jag icke som om Guds löftesord skulle hava blivit om intet. Ty »Israel», det är icke detsamma som alla de som härstamma från Israel. Ej heller äro de alla »barn», därför att de äro Abrahams säd. Nej, det heter: »Genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig.» Detta vill säga: Icke de äro Guds barn, som äro barn efter köttet, men de som äro barn efter löftet, de räknas för säd" (Rom.9:6-8).

Yahshua (Jesus) varnade för dem som "säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga" (Upp.3:9).

Så när Paulus sade att "hela Israel skall bliva frälst", så måste vi se de två sidorna av myntet, först att profetian genom Ezekiel 37:21-28 om ett nytt "fridsförbund" är initierat genom Yahshua (Jesus) återkomst och Hans tron upprättad, sedan måste man se hela det kontextuella sammanhanget och förståelsen utav uttrycket "det goda olivträdet" i relation till Församlingen! Men ingenstans, ingenstans, innehåller Rom.11:26, eller något annat Skriftställe, ett enda löfte om att icke-troende Judar skall bli frälsta!

"Guds särskilda plan för Judarna" heter Yahshua Messias, Jesus Kristus, deras Messias! Utan att de har blivit rentvagna i Hans blod och inlemmade i Honom (som är det Sanna Olivträdet) så kommer de var och en att tillbringa evigheten först i Scheol (helvetet) och efter den yttersta domen i Eldsjön likaväl som vilken icketroende hedning som helst. Att underlåta att förkunna Evangelium för Judar då tillfälle bjuds är INTE att "älska Judarna", utan snarare tvärtom i praktiken, det är att indirekt gå dens ärenden som hatar Judarna (liksom alla andra folk f ö) - själafiendens. De som är troende i Messias (Kristus) är pliktiga att predika samma Evangelium som den Herre som sade till sitt eget folk: "om I icke tron att Jag Är den Jag Är, så skolen I dö i edra synder" (Joh.8:24). Låt oss bedja och verka för Judafolkets frälsning!

Amen.


Gå tillbaka till Svenska sidan