Björnen Sover Icke!
Varför Kristendomen är oförenlig med marxismen

av Jim Gustavson

Det är av vikt att betona att denna artikel behandlar den s.k. "vetenskapliga" el. politiska socialismen, och icke den underbara gemenskapsform vi möter i Apg.2:44-45 samt 4:32-35. Där hade Lärjungarna allt "gemensamt" (grek."koinos", lat."communis") dvs. inget egendomsvälde. Det är ochså betydelsefullt att förstå att denna gemenskapsform i Apg. uppstod bl a som en följd av de förestående förföljelser från Judarna som väntade Församlingen då de senare skulle bli kringspridda. Men att denna typ av gemenskap fortsatte i någon form även efter uppbrottet från Jerusalem finner vi t ex i 1Tim.6:18 där de som är "rika" och troende uppmanas att "gärna giva", el dela med sig, (grek. "koinonikos"). Att detta var, och är, ett Andens verk förstår ju varenda människa. Men då människor som förnekar, och står emot, Gud skall försöka upprätta någon slags "rättvisa" på jorden, om än med föresatser bl a från Bibeln, så har alltid resultatet blivit, och KOMMER att bli förödande för både tid och evighet för skaror av människor. Den björn som visade sig i t ex det Sovjetiska systemet har ingalunda avsomnat, utan fortsätter att leva och frodas, om detta må jag nu berätta...

Efter den omfattande kampanj vi nu har sett i Sverige mot nazismen (egentl. "Nationalsocialismen" -ochså en form av socialism)och dess moderna medlöpare, utlovades en dito uppföljare om kommunismens brott mot mänskligheten - boken "Aldrig Mer" utlovades till vida spridning med åtföljande "informationskampanj", men det hela verkar ha kommit av sig, ja uteblivit helt, sånär som på isolerade, i stort sett ouppmärksammade, undantag.

Och är det inte märkligt att de som gapar mest och högst mot den människofientliga nazismen själva företräder en ideologi som har upp till 25 gånger fler mordoffer på sina samveten än nazisterna? Det enda man lyckats åstadkomma med sina s.k. "kampanjer" är att yttrandefriheten kraftigt har reducerats, till skada för hela vårt folk.

Men kanske är det så att det hela är ytterst känsligt med tanke på att "Sveriges största parti" faktiskt har ateisten Marx som sin huvudideolog, och att det just nu så framgångsrika s.k. "Vänsterpartiet" har sitt ursprung i den Sovjetiska "Kominternrörelsen".

Som om inte detta skulle räcka så är det ju ett faktum att Svensk kristenhet i både olika stats och frikyrkliga, ja t o m "fria" sammanhang har inspirerats av denna ideologi. Det är således inte bara "befrielseteologer" och "folkets tempel" som låtit sig duperas av mörkret, utan även vår Svenska präktiga frikyrklighet har skelett i garderoben att städa ut. Jag tänker inte namnge några exempel, men nöjer mig med att se på frukten i befintliga sammanhang: den vrånga Gudsbilden, världsbilden, kvinnosynen, "jämlikhetsivrandet" m m för att kunna konstatera en tydlig påverkan.

Uttalanden såsom: "Kristus var den förste socialisten/kommunisten" eller "Marx var influerad av Herren Jesus Kristus" vittnar endast om dess uttalares oomvändhet och inneboende mörker.Låt det vara sagt: Man kan inte vara Kristen och Marxist (socialist/kommunist)samtidigt, eller för att citera Pastor Wurmbrand "man kan inte vara an Marxistisk Kristen lika litet som man kan vara en djävulsdyrkande Kristen". Nej "hur förlikar sig Kristus och Belial? Eller vad del har den trogne med den otrogne" (2Kor.6:15).

Skulle någon predika "Kristen nazism" bleve det (med rätta) ett ramaskri, men att predika s.k. "socialradikal kristendom", ja se det går utmärkt, ty detta är i linje med den "politiskt korrekta" dagordningen och tidsandan. De finns de som nästan verkar mena att detta med Marxism, i någon av dess olika former, är någon slags "väckelsefas", förvirringen kunde inte vara större! Jesu egna ord "den som inte är med mig, han är emot mig" och "den som inte tror han är redan dömd" verkar för dem inte betyda någonting i sammanhanget. Eller varför inte citera Marx själv i hans dikt "Fiolspelaren":

'De djävulska ångorna stiger och fyller min hjärna till dess jag blir galen och mitt hjärta i grunden förändrats. Ser du detta svärd? Mörkrets furste sålde det till mig'.

Juden Marx, som övergav sin kyrkliga ungdomstro, gick sedan i skola hos den s.k. "kommunistrabbinen" Kabbalisten Moses Hess (som även drog ned Engels i samma mörker) i och genom detta slöts ochså Marx in i ett Illuminatiskt (frimureri) sammanhang. Jag saxar ur en samtida frimurersk fransk publikation:

'Men Marx, som gav sitt namn åt rörelsen, var endast lärans nominelle upphovsman. Verkliga initiativet togs av FRIMURARLOGEN 'Le Socialiste' i Bryssel, inför vilken Grand Orient de France's representant, franske statsämbetsmannen stortalaren Jean-Baptiste Ragon, vid ett logemöte 5 Juli 1843 framlade utkastet till det revolutionära aktionsprogram, som skulle utgöra 'grundvalen för en ANARKISTISK världspropaganda och med våldets och terrorns alla medel allestädes genomföras'. 'Le Socialiste' gjorde förslaget till sitt och Belgiens högsta frimureriska myndighet, Supréme Conseil de Belgique, beslöt enhälligt 'att godtaga Ragons ANARKISTISKA program såsom motsvarande den FRIMURERISKA LÄRAN ÖVER DEN SOCIALA FRÅGAN(!)samt att påfodra den i Stororienten förenade frimureriska världen med alla tänkbara medel måtte inrikta sig på dess förverkligande'(Källor:Bulletin du Grand Orient, Juli 1843).

Dessa djupt tragiska händelser ledde Marx till hans utveckling av sin gravt ateistiska filosofi "den dialektiska materialismen". Att denna ideologi, i dess olika gestaltningar, har lett fram till uppror och konspirationer inte bara mot hela folk utan ochså mot Gud själv kan man kanske förstå genom att läsa Marx dikt "En förtvivlads vädjan":

'Jag skall bygga min tron mot himmelen kall – skrämmande skall dess spira resa sig till bålverk - vidskeplig fruktan – till marskalk svartaste lidande' (Jämför med Jes. 14:13).

Som synes fanns det även ockulta-sataniska inslag mitt i all den "ateism" som Marx förespråkade, inte bara genom det faktum att många av Marxismens "pionjärer" var frimurare, utan ochså genom Marx´s eget tankegods, eller vad sägs om följande citat från hans dikt "Oulanem"?

'Ännu har jag tillräcklig kraft i mina användbara armar för att gripa tag och krossa dig med våldsam styrka, avgrundens mörker omsluter oss båda då du sjunker ned och jag följer skrattande efter, viskande i dina öron "Följ mig nedåt, min vän"'.

Ett annat inslag influerat av hedendom hos Marxismen är högtidlighållandet av Första Maj,som följer på Valpurgisnatten, och som är en "hälsning" till "våren". Att som Kristen "fira" Valborg och Första Maj (som firades, och firas, av både kommunister och nazister)är ingenting annat än SYND! Det är att ha delaktighet i "onda andars bord", Paulus tillsäger ju de troende att inte "ha gemenskap med de onda andarna"(1Kor.10:20).

Enligt Nobelpristagaren Solzhenitzyn mördades enbart i f.d. Sovjetunionen ca 60 miljoner människor - i Marxismens namn! Denne Marx, som en del som kallar sig "kristna" inte kan upphöra att fascineras av, uttalade ochså följande:

'Snart skall jag sluta evighten till mitt bröst, och snart skall jag utslunga väldiga förbannelser över människosläktet' (från "Oulanem").

Vem kan förneka att inte detta har besannats?

Den som tar intryck av socialism, kommunism, anarkism, autonoma, SYNDikalism eller någon annan art, eller avart, av Marxism och vill "kristna" detta begår synd, och leder folket på villovägar.

Men, lösningen på dilemmat för dem som "sitter fast" ligger inte i att "omskola" dessa människor till "goda demokrater", nej, fastmer att de befrias i Jesu Namn och kraft genom Ordet (Joh.8:32,2Kor.10:5)! Avslutar med att säga att Gud aldrig kallar någon enda till att bli "opinionsbildare" vare sig i progressiv eller moderat anda i det mångkulturella Sodom, nej, Han kallar sitt folk att DRAGA UT ifrån ALLT skökoväsen (Upp.18:4-6)!

A M E N.


Gå tillbaka till Svenska sidan