JANE BÜRGERMEISTER: Om fågelinfluensan

Brottsanmälan angående fågelinfluensan i Österrike

Brottsanmälan mot
 
BAXTER AG
 
BAXTER INTERNATIONAL OCH
 
AVIR GREEN HILL BIOTECHNOLOGYAG
 
För att ha utvecklat, tillverkat, spridit och släppt ut ett biologiskt massförstörelsevapen på österrikiskt territorium från december 2008 fram till februari 2009, i avsikt att framkalla en fågelinfluensapandemi samt med avsikt att profitera på denna pandemi, ett agerande som strider mot lagstiftningen angående internationell organiserad brottslighet och folkmord.

Tisdag, 8 april 2009
 
Wiens åklagarmyndighet, Landesgerichtstrasse 11, 1080 Wien

INNEHÅLL
 
  A. Sammanfattning av de brott som anmälts och om grunden för anmälan
 
  B. Redogörelse för fakta:
Tidsförlopp och bakgrundsinformation
 
  C. Lagrum

A.    Sammanfattning av de brott som anmälts och om grunden för anmälan.

Jag, JANE BÜRGERMEISTER, är österrikisk medborgare och bor i Wien, och anmäler härmed de nedan nämnda företagen Avir Green Hills Biotechnology, med huvudkontor i Währing, Wien, och Baxter AG, med huvudkontor i Wien, dotterbolag till läkemedelsföretaget Baxter International, med huvudkontor i Deerfield, Illinois, USA, för att ha satt mitt liv och hälsa i fara och invånarna i Wien, Österrike, och i omgivande länder.

Avir och Baxter har avsiktligt och medvetet mellan december 2008 och februari 2009 genom manipulation och bedrägeri samt agerande i strid med nationella och internationella lagar om tillverkning, innehav och spridning av biologiska massförstörelsevapen, organiserad brottslighet och tillverkat och distribuerat en substans som klassats som ett biologiskt vapen.

Först tillverkade Baxter råmaterial för influensa som var besmittat med ett fågelinfluensavirus i sitt biomedicinska forskningslaboratorium i Orth am Donau i december 2008.

Baxter använder säkerhetsföreskrifter BSL 3 (Biosafety Level 3) på sina laboratorier, ett system för säker hantering av giftiga ämnen, vilket gör oavsiktlig förorening av vanligt influensaråmaterial med det farliga fågelinfluensaviruset i praktiken till en omöjlighet.

Det besmittade vaccinet innehöll en blandning av säsongsbundet H3N2 humant (mänskligt) influensavirus och det dödliga H5N1-viruset. Genom att tillsätta ett virus av typ H5N1 till ett vanligt influensavirus av typ H3N2, tillverkade Baxter ett mycket farligt biologiskt vapen med 63 procents dödlighet.

H5N1-viruset har begränsad spridning från människa till människa, främst därigenom att det i så ringa grad är luftburet.

Men när det kombineras med säsongsbundet influensavirus, som är luftburet och lätt sprider sig, skapas ett nytt influensavirus som är okänt för människans immunförsvar och som får allvarliga konsekvenser för en oskyddad befolkning. Ett dödligt virus av denna typ kan sprida sig runt hela världen på kort tid och infektera miljoner eller miljarder människor.

För det andra har Baxter och Avir i slutet av januari och början av februari försett detta besmittade vaccin med falska etiketter och distribuerat det till 16 laboratorier i Österrike och andra länder, där man utsatte minst 36-37 anställda för smittorisk. De behandlades i förebyggande syfte för fågelinfluensa och vanlig influensa på sjukhus.

Den 9 februari – samma dag som 18 anställda från Avir gavs förebyggande behandling mot

fågelinfluensa på Otto Wagner-sjukhuset i Wien – rapporterade AFP att Panasonic i Japan skickade hem familjerna till merparten av sin personal världen över på grund av hotet om en fågelinfluensapandemi.

"Panasonic flyger hem anställdas familjer p g a rädsla för fågelinfluensan den 9 februari 2009

TOKYO (AFP) – Panasonic Corp har beordrat japanska anställda i vissa länder att skicka hem sina familjer som förberedelse för en eventuell fågelinfluensapandemi, sade en talesman på tisdagen.
Företaget har beslutat att vidta den ovanliga åtgärden ’långt i förväg av ett eventuellt kaos vid

utbrottet av en pandemi’, sade han.

Åtta människor har smittats av fågelinfluensavirus H5N1 i Kina i år – fem av dem avled.

’De fågelinfluensafall som rapporterats hittills är överförda från fågel till människa, men 

så snart som smitta mellan människor har rapporterats, kan det ta en kaotisk vändning med många andra företag som försöker få hem sina anställda,’ sade Kadota.  ’Vi ville handla tidigt, innan det blir svårt att boka flygbiljetter,’ sade han."

Jag framhåller att Avir och Baxter planerade att göra sig en god vinst på att utlösa en fågelinfluensapandemi genom att sluta ett avtal år 2006 med det österrikiska hälsoministeriet, som leddes av dåvarande hälsoministern Maria Rauch-Kallat, att leverera 16 miljoner vaccindoser i händelse av att en fågelinfluensapandemi utlyses.

Jag vidhåller att denna "laboratorieincident" visar att nationella och internationella myndigheter inte klarar att fullgöra sina förpliktelser att garantera österrikiska folkets säkerhet. Tvärtom, hävdar jag att myndigheterna är involverade i ett försök att dölja denna händelse.

Om ett läkemedelsföretag kan bryta mot lagen – och nästan utlösa en pandemi, som kunnat skada 99 procent av världens befolkning – utan att ställas till svars för det på minsta sätt, så finns det de facto ingen rättssäkerhet i Österrike.

Som en följd av myndigheternas misslyckande att agera, sitter de personer som var ansvariga för att sprida ut dödligt virus fortfarande på samma poster i Baxter och Avir och ytterligare en sådan incident skulle kunna inträffa när som helst.

Dessutom vidhåller jag att det speciella produktionsförfarande som Baxter har utvecklat med hjälp av amerikanska myndigheter för framställning av humant vaccin mot fågelinfluensan – nämligen användning av en 1200 liters biotank och Vero cell (levande cell)-teknik – skulle kunna uppfylla de tekniska kriterierna för att klassificeras som en hemlig produktionsanläggning för ett storskaligt biovapen, eftersom tillverkningsprocessen skulle möjliggöra snabb produktion av besmittat vaccin.

Om besmittat ämne tillsattes till en 1200 liters biotank skulle det infektera hela innehållet.

Nedsmittat vaccin skulle kunna distribueras till grupper av befolkningen med användande av falska etiketter och hemligt markerade partier och på så sätt smitta miljontals människor. Det finns bevis för att spanska sjukan 1918-1919 inleddes efter att amerikanska soldater fick kontaminerade vacciner.

Jag vidhåller att ett sådant produktions- och leveranssystem för ett biovapen med dubbla syften endast kunnat upprättas med kännedom om och med stöd av personer på högsta nivå inom österrikiska hälsoministeriet och andra ministerier och myndigheter som utfärdade licenser, tillstånd och avtal utan tillräckliga kontroller.

Jag hävdar också att upprättandet av en anläggning för produktion av biovapen i Österrike bara kunnat ske med stöd av nyckelpersoner i medierna.

Allmänheten har rätt att bli informerad om denna händelse.

Emellertid har många österrikare inte hört något om detta, eftersom det omnämnts i ringa omfattning i medierna.

De vet inte att en vaccinering, som regeringen kommer att rekommendera alla att ta i händelse av en fågelinfluensapandemi och som har förbeställts i väldiga mängder med österrikiska folkets skattepengar, kommer att tillverkas av just samma företag som bar ansvar för att nästan ha utlöst en fågelinfluensapandemi i vintras, nämligen Baxter.

Det sätt på vilket vaccinet var kontaminerat med fågelinfluensa väcker frågan om österrikarna kan vara säkra på att några vacciner överhuvudtaget som ges har blivit ordentligt testade. Ännu i dag vet vi inte exakt vad som fanns i det nedsmittade vaccinet som Baxter skickade ut till 16 laboratorier i Österrike och andra länder.

Vi vet inte vilken typ av virus det var i det förorenade materialet, om viruset ändrats biotekniskt och i så fall vilka ändringar som gjorts. Varje skyddsåtgärd och kontroll inte bara hos Baxter och Avir, utan också hos berörda myndigheter hade misslyckats.

Vi kan inte ens vara säkra på vad som finns i Baxters ordinarie influensavaccin om det produceras med lika få kontroller och tester.

När ett antal människor i olika organisationer agerar i samförstånd för att begå ett brott och dölja sina spår efteråt, så faller denna verksamhet under kategorin organiserad brottslighet. Jag hävdar att denna "laboratorieincident" och den efterföljande nedtystningen och förtigandet från myndigheter och medier uppvisat alla beståndsdelar hos den organiserade internationella brottsligheten.

Om miljontals österrikare skulle dö till följd av en viruspandemi och/eller besmittade vacciner, då skulle det kunna vara lätt för ett brottssyndikat, som har infiltrerat och satt sig på nyckelposter i den statliga förvaltningen att tillskansa sig deras tillgångar, deras sparande, deras hus, lägenheter, gårdar och företag. Jag påstår därför att motivet för att sätta igång denna viruspandemi är att plundra människor på deras tillgångar; om en gren av det internationella brottssyndikatet, efter att ha installerat en anläggning för framställning av biovapen, startar en viruspandemi, så kan sedan den andra grenen av samma internationella brottssyndikat plundra sina offer runt om i världen på deras tillgångar samt förskaffa sig ökad kontroll av naturresurserna i vilket land som helst – inklusive vatten och jordbruksmark, naturtillgångar som blir allt mer värdefulla varefter den globala uppvärmningen ökar.

AVIR GREEN HILL BIOTECHNOLGY AG är ett biofarmaceutiskt företag, med huvudkontor i Währing, Wien.

Bosatt i Währing, Wien, lade jag märke till att några av de oregelbundenheter som kunde ha utlöst en global fågelinfluensapandemi inträffade i lokalerna hos Avir i Gersthoferstr. 29-31, Währing, Wien, mellan december 2008 och februari 2009.

Sammanlagt 18 anställda på Avirs laboratorier tvingades genomgå förebyggande behandling för fågelinfluensa och vanlig influensa på Otto Wagner-sjukhuset i Wien den 9 februari 2009 på grund av att de på sitt arbete utsatts för ett högpatogent fågelinfluensavirus.

Detta tyder på att det enligt medicinsk expertis fanns en risk att personal på Avir hade fått fågelinfluensa.

Det innebär att de 18 anställda kunde sig ovetande under vintertid ha fungerat som bärare av pandemiviruset i en tätbefolkad stadsdel av Wien.

Det måste understrykas att fågelinfluensaviruset framtagits i USA:s militära laboratorier från 1995 och framåt av forskare som rekonstruerade den genetiska koden för det virus som framkallat spanska sjukan åren 1918-1919.

Markus Becker uppger i en artikel (”Amerikanska forskare återupplivar ett gammalt mördarvirus”) i Der Spiegel om fågelinfluensavirus den 5 oktober 2005 att det är uppväckts av Jeffrey Taubenberger från amerikanska arméns patologiska laboratorium i Washington med hjälp av lungvävnad återvunnen från offer för spanska sjukan 1918-1919, vilket levererade delar av genuppsättningen hos detta virus.

“För att återuppliva detta virus, som varit försvunnet sedan 80 år, tog Bergers team vävnadsprover från flera lik, däribland en kvinna som 1918 begravts i permafrosten i Alaska. Dessutom användes formalinfixerad lungvävnad från andra offer för spanska sjukan. Under ett komplicerat förfarande lyckades forskarna att identifiera den genetiska koden för det extremt aggressiva H1N1-viruset och att åter få det att föröka sig i laboratoriet. Medicinarna framställde med hjälp av den genetiska koden virusliknande genfragment s k  plasmider. Dessa i sin tur implanterades i njurceller från människa.” (Der Spiegel)

Med argumentet att de måste hitta ett motmedel mot det dödliga fågelinfluenseviruset, återupplivade forskare detta andra dödliga influensavirus och har således skapat denna fara.

“Att återuppliva spanska sjukans virus är att bädda för en katastrof. Det skulle kunna överskugga alla angrepp där man använder mjältbrand eller pest, säger Jan van Aken, chef för det tyska Sunshine Project.“ (Der Spiegel)

Under sommaren 2008 fann amerikanska forskare att det nyligen rekonstruerade dödliga

fågelinfluenseviruset kunde blandas med vanligt humant influensavirus under laboratorieförhållanden och teoretiskt sett kunna förvärva snabb överförbarhet människor emellan.

Det var just denna kombination av ett dödligt fågelinfluensavirus H5N1 och ett vanligt humant influensavirus H3N2 som Baxter tillverkade i sitt laboratorium i Orth am Donau i december 2008 och sedan distribuerade via Avir till 16 laboratorier i Österrike och andra länder under bedrägliga former.

I kanadensisk press förklarade man saken så här:

"Medan H5N1 inte så lätt smittar människor, gör viruset H3N2 det. Om någon utsätts för en blandning av dessa två och samtidigt infekterades av båda stammarna, kunde denne tjänat som en inkubator för hybridvirus som enkelt kunde överföra smittan från människa till människa."

Enligt artiklar i medierna framhöll den kanadensiska läkaren Rebecca Carley i mars 2009 att detta var ett avsiktligt försök att sätta igång en pandemi.

I grund och botten försöker de att skapa en pandemi. De har redan lagrat minst 250 miljoner doser av fågelinfluensevaccin. Hållbarheten för detta vaccin räcker en viss tid varefter de måste kasta det i soporna. De måste komma igång med pandemin, så att de kan ge vaccinet, som sedan skall åstadkomma denna fågelinfluensapandemi ... Det finns en Associated Press’ artikel som säger att vår regering är ovillig att ge fågelinfluensavaccinet till några av de mindre seriösa nationerna av rädsla för att det skulle komma att användas som biologiskt stridsmedel. När ni tittar ordentligt på vad som händer i världen nu, mina vänner, blir det kristallklart. Det handlar om folkmord. Det handlar om att minska befolkningen och detta händer just nu.

Låt mig också förklara att detta är helt avsiktligt gjort, eftersom det under normala förhållanden t inte föreligger någon risk för människor att smittas av fågelinfluenseviruset H5N1. Genom att blanda det med en vanlig ”human” influensa, förorsakar de avsiktligt att det skapas ett hybridvirus och detta är hur de framkallar fågelinfluensan som skall smitta människor, eftersom den är mycket virulent (livskraftig), och det sjukdomsförlopp som den vållar är mycket oroande. Lungorna blöder ut och man kvävs i sitt eget blod.”

Ledningen för Baxter och Avir är ansvariga för att biosäkerhetsbestämmelserna efterlevs och dessa personer utgör för Avir: Thomas Samlings (VD, CSO), Michael Tscheppe (CFO), Reinhard Zickler (COO), Andrej Egorov (Vice President Research), Rose-Marie Dick Gudenus (Vice President Development), Joachim Seipelt (vice Ordförande Cooperations). I styrelsen för Avir sitter Herbert Hild, Nikolaus Zacherl, Christian Mitteregger och Gregor Medinger,

Styrelsen och VD för Baxter International Inc. finns på företagets webbplats på

http://www.baxter.com/about_baxter/corporate_governance/company_leadership/index.html

Enligt ett pressmeddelande från 2008 sitter dr Hartmut Ehrlich (MD) i styrelsen för Baxter

AG, är Vice President för Global Research & Development, Baxter BioScience, samt VD för

Baxter Innovations GmbH Markus Reinhard (Mag) sitter i styrelsen för Baxter AG och är företagets talesman, Vice President for Operations Support och personal vid Baxter BioScience i Europa och i Global Research & Development samt VD för Baxter Innovations GmbH.

Anklagelsepunkterna mot Baxter  

Jag påstår att en eller flera personer hos Baxter olagligt, avsiktligt och medvetet tillverkat och distribuerat ett dödligt pandemivirus;

a) genom att tillhandahålla medel, uppbackning och tillstånd för tillverkning av ett pandemivirus i Baxters forskningslaboratorium i Orth am Donau i december 2008, preciserat genom att tillsätta levande fågelinfluensavirus H5N1 till humant influensavirussubstrat i stora mängder;

b) genom att använda vilseledande metoder för att undergräva biosäkerhetsnivå 3-förordningar som vid laboratoriet i Orth am Donau för att få detta levande pandemiska fågelinfluensavirus att passera oupptäckt och utan att bestrålas, medan man går ut ur anläggningen, där en hög biosäkerhetsnivå rådde i januari 2009;

c) genom att skicka levande fågelinfluensavirus per post eller med bud till Avirs lokaler för att dölja det verkliga innehållet från den transportansvarige; 

d) genom att falskeligen presentera detta farliga levande virussubstrat som ett vanligt vaccin och använda sig av en beteckning som döljer det verkliga innehållet för utomstående laboratoriepersonal, som på grund av detta sedan hanterade det levande fågelinfluensaviruset så att det ökade risken för exponering för sjukdomsframkallande biologiska virus och så att de tvingades läggas in för förebyggande behandling mot fågelinfluensa och vanlig influensa på Otto Wagner-sjukhuset i Wien den 9 februari;

e) genom att instruera deras medbrottslingar på Avir den 31 januari så att levande pandemiskt fågelinfluensavirus skickades till 16 andra laboratorier i Österrike och andra länder, bland annat till Biotest i Tjeckien. Personal på Biotest testade vaccinet på vesslor som dog. Det levererades från Avir, testades och förekomsten av levande, farligt H5N1-fågelinfluensavirus upptäcktes. 

Tretton anställda på Biotest som varit i kontakt med viruset under nära en vecka behandlades därefter förebyggande mot fågelinfluensan;

f) för att tillåta de 13 anställda på Biotest att undersökas i huvudstaden 400 km bort, när de borde ha undersökts på ett näraliggande sjukhus;

g) för att försöka dölja sin roll har Baxter hittills inte utfärdat något uttalande eller givit en fullständig och detaljerad redogörelse för hur vaccinet kom att bli nedsmittat;

h) för att profitera på den fågelinfluensapandemi de själva framkallar genom att de på kort varsel skulle tillverka 16 miljoner "vaccinationsdoser", i enlighet med det förhandskontrakt de slutit 2006 med österrikiska hälsomyndigheten, som vid denna tid leddes av hälsoministern Maria Rauch-Kallat;

i) för att genom sitt agerande och sina åtgärder hindra insyn i sin verksamhet, samt genom att anklaga sig själva och därigenom missbruka vissa lagbestämmelser, vars övergripande avsikt är att utreda ett brott, för att just undvika en sådan utredning.

Anklagelserna mot Avir

Jag påstår att en eller flera personer i ledningen och/eller på andra poster i Avir olagligt och avsiktligt distribuerat ett dödligt pandemiskt virus;

a) genom att tillhandahålla medel, stöd och tillstånd för att ta i förvar en försändelse från Baxter innehållande levande pandemiskt fågelinfluensavirus i sina lokaler i Währing, Wien, i slutet av december 2008;

b) genom att vilseleda resten av personalen på Avir vad gäller fakta om förhållandena och falskt uppgivande av innehållet och därmed ökat risken för att personalen skulle utsättas för och bli smittad av levande fågelinfluensa. Arton anställda på Avir var tvungna att behandlas förebyggande för fågelinfluensa på Otto Wagner-sjukhuset i Wien den 9 februari på grund av risken att de hade kommit i kontakt med fågelinfluensa och humant influensavirus på sitt arbete, enligt ett pressmeddelande;

c) genom att kringgå de biosäkerhetsföreskrifterna (vilka syftade till att scanna och kontrollera inkommande försändelser) och att föra ut besmittat vaccin ut ur Avirs lokaler i slutet av januari;

d) genom att skicka fågelinfluensavirus till 16 laboratorier i Österrike och till andra länder per post eller via kurirtjänst med falska uppgifter för att dölja det verkliga innehållet den 30 januari 2009;

e) genom att felaktigt uppge levande fågelinfluensavirus som ett rutinmässigt, oskadligt humant influensavaccin till personal på Biotest och till andra utomstående laboratorier i syfte att vilseleda dem att tro att det inte förelåg någon fara för deras liv eller hälsa, och på så sätt lura dem till att handskas med substansen, så att det ökade risken för exponering och infektion av sjukdomsalstrande mikroorganismer. Tretton anställda på Biotest gavs förebyggande behandling den 6 februari på grund av risken för att de hade blivit smittade av fågelinfluensa på sitt arbete;

f) för att försöka dölja deras roll i dessa incidenter;

g) för att profitera på att utlösa en pandemi genom avtalen med Baxter och andra forskningslaboratorier.

Mot bakgrund av att så lite information om incidenterna har släppts till allmänheten, har jag varit tvungen att rekonstruera tidsförloppet för det som hände i laboratoriet, enligt medierna.

Enligt en artikel gav myndigheterna Baxter grönt ljus att fortsätta sin verksamhet efter en inspektion den 16 februari.

Hittills har inget av de fyra största partierna i Österrike gjort något uttalande om saken.

Enligt österrikiska parlamentets webbplats inkom skriftliga frågor till hälsovårdsministern från flera ledamöter i parlamentet den 20 mars.

Frågorna angående "tystnaden kring allvarliga incidenter på laboratoriet rörande influensavaccin  kontaminerat med H5N1" ställda av flera parlamentsledamöter var ännu inte besvarade den 6 april 2009.

En fråga lydde: "Kan ni utesluta ett hot mot den österrikiska befolkningen?"

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/J/J_01437/pmh.shtml

"Skriftliga frågor till regeringen.

Utgiven av dr Dagmar Belakowitsch-Jenewein  1437 / J (XXIV GP)

Tystnaden angående allvarliga incidenter på Baxters laboratorier kring influensavaccin besmittat med H5N1

  Undertecknade parlamentsledamöter ställde följande frågor till hälsovårdsministern den 20 mars 2009:

1. Vid vilken tidpunkt fick ni veta om de ovan angivna omständigheterna?

2. Vem har informerat er om den här incidenten?

3. Har incidenten diskuterats i regeringskansliet och i så fall när, i vilken utsträckning och med vilket resultat?

4. Vilken myndighet i Österrike var den första att upptäcka denna incident och hur lång tid tog det tills ni fick veta om det?

5. Vilka åtgärder har vidtagits av er?

6. Vem beslutade om åtgärderna och vilka åtgärder som har verkställts hittills (förteckning över de åtgärder som vidtagits samt datum och tid för dessa)?

7. Vad är anledningen till att ingen information har nått allmänheten hittills?

8. Kan ni utesluta ett hot mot den österrikiska befolkningen?

9. Vilka är de 18 patienter som behandlats förebyggande i Otto Wagner-sjukhuset mot H5N1 och varför fanns det skäl att dessa 18 personer hade kommit i kontakt med fågelinfluensavirus?

10. Från vilket "externt" företag kommer dessa 18 personer?

11. När påbörjades behandlingen av de 18 personerna och kan det under tiden uteslutas med 100 procents säkerhet att dessa 18 personer inte blivit smittade?

12. Hur många personer i Tjeckien har behandlats för en eventuell infektion, var behandlades dessa människor och i hur många fall diagnostiserades en infektion?

13. Vad har hänt med vaccinet kontaminerat med H5N1-fågelinfluensavirus som är farligt för människor?

14. Vilken mängd vaccin var kontaminerat?

15. Kan det uteslutas att detta kontaminerade vaccin fortfarande är i omlopp?

16. Har Baxter gjort något uttalande om denna incident, och i så fall, vad är innehållet i detalj?

17. Om inte, när bad ni om ett uttalande från Baxter och varför har inte detta uttalande tillkännagivits förrän nu?

18. Hur skall händelser som denna undvikas i framtiden?"

Dessutom framhåller jag att denna tystnad från Baxter angående produktion av ett biologiskt vapen i deras laboratorium beror på att det är en värdefull affärshemlighet, Asseburg själv är misstänkt och frågan är helt och fullt berättigad om Baxter ändå inte är inblandad i brottslig verksamhet och det är det man försöker tysta ned.

 Baxter har ännu inte lämnat någon förklaring till hur ett högpatogent virus i ett biosäkert laboratorium kunnat hamna tillsammans med H3N2-vaccin, oavsett om det var ämnat som humant vaccin eller inte. 

Två månader efter olyckan i Biotest (dvs den 6 april) vet vi ännu inte av vilken orsak det kontaminerade vaccinet inte bestrålats.

Vi vet inte om det kontaminerade H5N1 modifierats genetiskt. Om ja, av vem? Hur blev det genetiskt förändrat, om det över huvud taget förändrades genetiskt?

Från parlamentsledamöternas utfrågning den 20 mars kommer vi inte att bli mycket klokare på dessa väsentliga punkter, inte ens i det fall frågorna kommer att besvaras inom kort.

Helt klart är dock att Baxter ansökt om patent på en högpatogen H5N1-virusmutation: ansökansnummer 10/547 155, publikationsnummer USA 2007/0134270, och därmed är det befogat att fråga om Baxter inte arbetar med utveckling och tillverkning av biologiska vapen.

Vi vet inte om Baxter arbetar på ett biologiskt vapenprojekt avsett för en internationell insats eller inte.

Vi vet inte varifrån Baxter får pengar till sådana projekt, om det finns sådana projekt.

Vi vet inte heller vem som genom sitt aktieinnehav i Baxter skulle kunna tjäna på detta.
Enligt en artikel i Der Spiegel 2005 var den dåvarande amerikanska försvarsministern Donald Rumsfeld en av aktieägarna.

Efter det att världen ser sig hotad av fågelinfluensa klirrar det i kassorna hos tillverkaren av motmedlet Tamiflu. Till dem som kammar hem vinst hör också försvarsministern Donald Rumsfeldt.

”Rumsfelds tillgångar har, enligt en rapport från den amerikanska tidskriften "Fortune" under de senaste sex månaderna ökat med en miljon dollar. Pentagons chef – redan en av de rikaste ministrarna i president George W. Bush’ regering – har således i förhållande till sitt aktieinnehav i bioteknikföretaget Gilead Science gjort en vinst."

En artikel i Die Zeit (9 mars 2006) angående Tamiflu visar hur man får fart på affärerna:
"En av de största köparna [av Tamiflu] är USA:s president George W. Bush som 2005 på 3,8 miljarder dollar och genomdrev ett förebyggande projekt, där en stor del av dessa är vikta för inköp av läkemedel. Det amerikanska försvarsdepartementet har under det gångna året beställt Tamiflu till ett värde av 58 miljoner dollar. Dess chef Donald Rumsfeld var från 1997 fram till 2001 ordförande i tillsynsrådet för Gilead.

Hur många aktier han äger har inte offentliggjorts. Fortune uppskattar värdet av hans aktier från 5 till 25 miljoner dollar. Pentagon ville på förfrågan från Die Zeit inte kommentera saken. Rumsfeld förklarade i oktober förra året att han hamnat i förlägenhet angående Tamiflu.

På inrådan från en advokat och etikutskottet i amerikanska senaten beslöt han emellertid att inte sälja sina aktier för att undgå misstanke om insiderhandel. Gilead-aktierna har efter Rumsfelds avsked till politiken stigit från 8 till 60 dollar. HBU."

Har Donald Rumsfeld eller George Bush Baxter-aktier?

Vi vet inte om sådana projekt riktas mot civila eller inte. Vi vet inte om sådana projekt finansieras ur den s k svarta budgeten och om Baxter är inblandade i "Special Access Program" och om dessa tillhör de s k svarta projekten?

Vi vet inte vilken vinst Baxter utlovar sig själv genom sitt leveransavtal år 2006 med det österrikiska hälsoministeriet eller andra regeringar.

Vi vet inte om enskilda personer i österrikiska hälsodepartementet eller andra myndigheter har ekonomiska eller personliga relationer till Baxter.

Vi vet inte vad Baxters ekonomiska ställning kommer att vara vid en fågelinfluensapandemi.

Vi vet inte om Baxter AG donerar pengar till SPÖ, ÖVP, FPÖ eller De gröna. Alla stora partier har hittills tigit om dessa incidenter på laboratoriet. Trots detta visar de frågor som ställdes från vissa parlamentsledamöter att alla partier måste ha informerats om det inträffade.

Vi vet inte om det finns ekonomiska eller personliga kopplingar mellan partimedlemmar eller  anställda i medierna och Baxter.

Vi vet inte i vilken omfattning Baxter styrs från Baxter International AG. Man får ändå antaga att Baxter AG som dotterbolag till Baxter International helt kontrolleras av Baxter International. 

Valkretsen dvs kongressdistriktet (10th Congressional District) för Baxter International i närheten av Chicago, Illinois, representeras av Mark Kirk, vars omval till stor del finansierades av Baxter.

Vilka relationer finns mellan Baxter och Mark Kirk samt till president Bush och president Obama?

Till Federal Reserve System? Får Baxter pengar från JP Morgan och Goldman Sachs? 

Arbetar Baxter med hemliga internationella biologiska vapenprojekt som inte ens kongressen känner till?

Det finns belägg för att en fågelinfluensapandemi snart kommer att utlösas i USA, där företag såsom post- och energibolag gör upp beredskapsplaner.

Staden Seguin i Texas har redan testat detaljerade beredskapsplaner, enligt en artikel av den 20 mars 2009.

”Runt om i världen har upp till två miljarder människor dött – beroende på vems beräkningar man litar på – och enbart i USA skulle antalet döda uppgå till en tredjedel av befolkningen. (100 miljoner människor – översättarens anmärkning).

Någonstans i den federala regeringen fattas beslutet och upplagrade mediciner på hemliga platser lastas in i flygplan och flygs inom 12 timmar till de platser, där det är mest sannolikt att de kan stoppa en pandemi som hotar mänskligheten.

Lokala tjänstemän har 36 timmar på sig att behandla hela sin befolkning – i Guadalupe County finns 115 000 personer.

Det krävs ett massivt uppbåd av volontärer som i detta län ensamt skulle kräva 1000 vårdpersonal och lekmän för att iordningställa och driva Five Points-fördelningsenheter (PODS), där livsviktiga mediciner kan distribueras.

Det kanske låter som intrigen i en science-fiction-thriller, men det är vad som skulle hända om spanska sjukan från 1918, som decimerade världsbefolkningen, inträffade i dag.

Guadalupe countys krisledning och deras motsvarigheter runt om i landet förbereder sig för just ett sådant scenario, eftersom detta inträffar i mänsklighetens historia en gång vart 100 år – och tiden är mogen för nästa.

Men skulle detta hända i morgon, torde lokala tjänstemän misslyckas i sitt arbete, eftersom de saknar de lokala volontärer som krävs för att försöka stoppa utbrottet.

Guadalupe countys krisberedskapsmyndighets-samordnare Dan Kinsey och hans medhjälpare Kay Hays, talar nu med stora arbetsgivare och lokala föreningar i syfte att sammanställa en lista över frivilliga som kan hjälpa till. I onsdags gjorde de framställan till ett par organisationer, däribland Seguin Kiwanis Club. 

Kinsey, som är ansvarig för samordningen av insatserna under naturkatastrofer och katastrofer, förorsakade av människor, höll ett anförande om ’strategisk lagerhantering’ (den medicinska utrustning som regeringen förvarar på två dussin platser) och hur scenariot skulle te sig om en del av detta delades ut i Guadalupe county.”

Det är uppenbart att det på alla nivåer i Förenta staterna mobiliseras katastrofskydd och man inrättar sig för nödsituationer.

Kyrkogårdsmyndigheten i delstaten New York har skickat ut "formulär för massdöd" till de lokala begravningsplatserna. Myndigheten vill få in uppgifter om deras möjligheter att klara av ett stort antal döda, vid en influensapandemi eller annan katastrof.

I en skrivelse av den 4 april 2007 tillfrågades man om ifall en långvarig katastrof med höga förlustnivåer eller en influensapandemi uppstår i deras församling, skulle deras kyrkogård vara i stånd, att utöver sin nuvarande begravningskapacitet, tillfälligt eller permanent ställa utrymme till förfogande för ett betydande antal döda från denna katastrof eller influensa?

Ägarna till kyrkogårdar uppmanades också att redovisa sin kapacitet på sin nuvarande anläggning, bland annat närhet till vägar, järnvägar och flygplatser. Man begärde in uppgifter för beräkning av antalet krematorier med kapacitet för 950 kroppar per krematorium, som skulle kunna iordningsställas.

Det finns 500 000 plastkistor som filmats i en depå i Georgia och även foton och dokumentation av en massiv utbyggnad av kyrkogårdar i hela landet, också 4000 nya platser på en militär begravningsplats, National Memorial Cemetery nära Houston i Texas.

Man har byggt 800 FEMA-interneringsläger i USA.

FEMA (Federal Emergency Management Agency) och departementet för inrikes säkerhet förbereder sig för ett utbrott av fågelinfluensan.

"Kongressens nya [2009] lagförslag skulle ge Department of Homeland Security (departementet för inrikes säkerhet) tillstånd att bygga ett nätverk av FEMA-anläggningar dit man skall föra amerikanska medborgare i händelse av en nödsituation. National Emergency Centers bestämmelser HR 645 anger att lokala center ska inrättas i militära anläggningar för ’tillfälligt boende, medicinskt och humanitärt bistånd till enskilda och familjer som i en nödsituation eller större katastrof saknar tak över huvudet’.

I propositionen heter det också att lägren skall användas för att hålla ’centraliserade platser i beredskap för att förenkla samordningen av förberedelserna och räddningsarbetet av statliga och privata bolag samt välgörenhets- och religiösa organisationer’.

Det heter dessutom att lägren kan användas för andra behov beroende av situationen, som ’ministern för inrikessäkerhet beslutar om. Det skulle också kunna betyda tvångsinternering av amerikanska medborgare i händelse av omfattande upplopp efter en nödsituation eller en total kollaps av näringslivet’.

Många kända personer har förutspått att upplopp och uppror kommer att uppstå i Amerika. Med tanke på de soldater i aktiv tjänst som redan nu är stationerade i USA under Northcom för bl a ´kontroll av befolkningen`, är farhågor om massinternering alltför närvarande. Sex separata faciliteter skall tillkomma i enlighet med lagförslaget, var och en i olika av FEMA bestämda regioner i landet.

Artiklar i massmedierna, foton, anvisningar och dokument tyder dock på att man förbereder sig för en situation, där en massdöd kan uppstå."

Delstaten Colorado utfärdade år 2000 en förordning i vilken man ger befogenhet att begrava offren i massgravar och/eller i en nödsituation att bränna liken.

Dessutom letar man upp områden lämpliga för massgravar.

"D. H. Williams rapporterade i februari om en länsövergripande tjänsteman från delstaten Indiana, som fått detaljerade förfrågningar från FEMA och Department of Homeland Security (departementet för inrikes säkerhet) angående platser för massgravar, förberedelser för flyktingar från regionen, förberedelser inför en kollaps av näringslivet, budgetnedskärningar i händelse av ett sammanbrott av GM, liksom plats för viktiga inrättningar, tillgångar i ett nödläge. Tjänstemannen sade att efter flera möten där scenarier diskuterats, som till exempel hur ett utbrott av fågelinfluensan, bränder, översvämningar och jordbävningar skulle hanteras, har de blivit oroliga över avsikterna från FEMA och DHS".

Utan att det togs upp i medierna – som i USA är i händerna på bara sex bolag – har president Bush den 9 maj 2007 undertecknat NSPD-51 (National Security Presidential Directive). Det ger presidenten i händelse av en nödsituation, till exempel en pandemi eller ekonomisk kollaps, diktatoriska befogenheter. President Obama har inte upphävt detta direktiv.

Regeringen hade redan under president Bush försökt att mjuka upp posse comitatus-lagen, men misslyckades i kongressen. Posse comitatus-lagen från 1878 förbjuder armén att hjälpa till att upprätthålla lag och ordning inom landet, men också detta förbud kringgår man.

Enligt amerikanska flygvapnets studie 1996 (föreslagen influensapandemi 2009) förbereder sig den amerikanska regeringen på eventuella oroligheter. En enhet, 3rd Infantry Division First Brigade Combat Team, är hemkallad från Irak från 1 oktober 2008, då den underställdes Nothern command för att hantera social oro och för att kunna hjälpa till med ”kontroll av massorna”.

Under president Obama har befogenheterna utvidgats kolossalt för underrättelsetjänsten, polisen och militären. Mycket tyder på en långsiktig planering för att utlösa en pandemi och förklara undantagstillstånd.

En av president Obamas nuvarande rådgivare, Henry Kissinger, skrev redan 1974 en promemoria, där han uttalade sig starkt för en befolkningsminskning.

"1974 överlämnade Kissinger NSSM 200-promemorian till president Nixon, och kallade

befolkningstillväxten i viktiga råvarurika utvecklingsländer ett ’hot mot säkerheten’ i Amerika. Sedan dess har kontroll av näringslivets tillväxthastighet och befolkningstillväxten i de större utvecklingsländerna blivit ett ärende av högsta prioritet för den amerikanska statens säkerhet.

Med Kissingers NSSM 200 borde den officiella politiken i Washington införa restriktioner för de snabbt växande u-länderna, riktlinjer som drastiskt skulle minska befolkningstillväxten. I NSSM 200 antyder Kissinger att hunger skulle kunna vara en effektiv metod att minska befolkningen: ’... utbredd svält, som man sedan decennier inte upplevt – och vilken världen trott permanent utrotad, var att vänta,’ skrev han. Han anmärkte att det var osannolikt att USA och andra biståndsländer, skulle ställa de nödvändiga livsmedlen till förfogande för de drabbade regionerna.

1975 skrev Brent Scowcrof, Kissingers efterträdare som säkerhetsrådgivare: ’USA:s ledning är avgörande i kampen mot befolkningstillväxten vid införandet av en handlingsplan för världens befolkning och därmed ställa USA:s säkerhet och intressen i främsta rummet. Presidenten uppmuntrade NSSM 200 ... ... bra, tillade Scowcroft.’

Kissingers NSSM 200-promemoria, ett dokument som klassats som hemligt och fram till 1989 inte offentliggjorts, gjorde uppskattningar av befolkningstillväxten i världen till slutet av århundradet och därefter diskuterade effekterna av efterfrågan på livsmedel och råvaror, särskilt energi."

Dr Nina Fedoroff, rådgivare för naturvetenskapliga och tekniska frågor till president Obama liksom till president Bush, sade i en intervju med BBC den 31 mars 2009 att det finns alltför många människor på jorden.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7974995.stm

"Jordens befolkning överstiger sina gränser”

Av Steven Duke

Editor One Planet, BBC World Service

ATT LEVA PÅ EN ÖVERBEFOLKAD JORD

• Jordens nuvarande befolkning – 6,8 miljarder
• Nettotillväxt per dag: 218 030
• Prognos för 2040 – 9 miljarder

 Källa: U. S. Census Bureau

Det finns redan alltför många människor som lever på planeten Jorden, enligt en av de mest inflytelserika vetenskapliga rådgivarna i USA:s regering.

Nina Fedoroff berättade för BBC:s One Planet att antalet människor hade överskridit jordens "gränser för hållbar utveckling".

Dr Fedoroff har varit vetenskaplig och teknisk rådgivare till USA:s utrikesminister Condoleezza Rice sedan 2007. Under den nya Obama-administrationen är hon rådgivare till Hillary Clinton.

"Vi måste fortsätta att minska ökningen av Jordens befolkning, planeten kan inte försörja många fler människor," sade dr Fedoroff och underströk behovet av att människor blir bättre på att hantera "obebyggd mark" och särskilt vattentäkter.

Pressad på om hon trodde att världens befolkning helt enkelt var för hög, svarade dr Fedoroff: "Det finns antagligen redan alltför många människor på Jorden."

Enligt en artikel i Times stöder rådgivare till den brittiska regeringen en halvering av den nuvarande befolkningen i Storbritannien. ”Storbritanniens befolkning måste minska till 30 miljoner,” säger Jonathan Porritt Leake och Brendan Montague.

Porritt, en av Gordon Browns ledande gröna rådgivare, varnar att Storbritannien drastiskt måste minska sin befolkning om man skall bygga ett stabilt samhälle. Porritts uppmaning kommer att komma på den här veckans årliga konferens i Optimum Population Trust (OPT), vars beskyddare han är. Organisationen kommer offentliggöra studier som tyder på att den brittiska befolkningen måste minskas till 30 miljoner, om landet ska vara självförsörjande.

Porritt sade: "Befolkningstillväxt och ökad ekonomisk tillväxt sätter världen under fruktansvärd press."

Även om ingen velat säga hur denna minskning av befolkningen skulle kunna uppnås, förutspådde James Lovelock, skaparen av Gaia-hypotesen, att fram till år 2100 kommer epidemier, krig och svält att ha utplånat större delen av befolkningen. "Därför måste vi nu fatta svåra beslut."

Att framkalla en influensapandemi vore å andra sidan enkelt, särskilt efter en ”finansiell kris" som av många ekonomer betecknas som det största svindleriet av befolkningen genom tiderna, vars omfattning är så stor att t o m Causa Julius Meinl här i Wien helt ställs i skuggan.

Varför inte bara framkalla en pandemi och bli av med irriterande småföretagare, advokater, pensionärer och arbetslösa? Speciellt som man själv har icke-kontaminerade motmedel i förrådet.

Att amerikanska regeringen inte respekterar vare sig nationell eller internationell rätt är tydlig.

”Påtryckningar på amerikanska utrikesdepartementet har bekräftat att George W. Bushs regering efter attackerna den 11 september 2001 lät tortera fångar.”

Advokater som tjänstgjort under Bush tillstår tortyr i Guantanámo.

Vijay Padmanabhan, som i det amerikanska utrikesdepartementet bär ansvaret för Guantanamo, sade till nyhetsbyrån AP i San Juan, Puertorico, att fångläger för utländska kombattanter på Kuba var "en av Bushadministrationens värsta överreaktioner".

Den tidigare amerikanske presidenten George W. Bush och hans ansvarige minister har tillbakavisat anklagelser om tortyr.

Han sade vidare att det varit oklokt av Bushregeringen att förklara att fångarna på Guantanámo skulle stå utanför USA:s lagstiftning, internationell rätt och Genèvekonventionen.

Österrike får inte bortse från dessa incidenter. Bevisindicierna hopar sig. Faran att den  amerikanska regeringen planerar att framkalla en pandemi tilltar.

Österrike är skyldig att agera, inte bara för att skydda den egna befolkningen, utan för att skydda alla folk.

Innan det får gå så långt som till en influensapandemi och massmord på miljontals, om inte miljarder människor, är denna domstol och varje domstol i Europa tvingade under folkmordskonventionen, att finna de ansvariga och deras medhjälpare, samla in bevis samt ställa var och en inför rätta och åtala dem för brott mot mänskligheten.

Rättsväsendet måste vara redo att dra inför rätta brottslingar t o m inom de högsta statliga ämbetena och ställa dem till svars.

Att utländska domstolar måste ingripa om lagen i ett land inte längre fungerar visar exemplet Spanien. En spansk domare överväger att lagföra fem tjänstemän i den senaste amerikanska regeringen samt f d justitieminister Alberto Gonzales för tortyr. Tortyr är uttryckligen förbjudet i USA.

Spansk lag tillåter enligt principen om universell jurisdiktion "i frågor rörande mänskliga rättigheter… lagföring för brott som tortyr och krigsförbrytelser, också om illgärningarna begåtts i ett annat land”.

För första gången sedan andra världskriget är Österrike konfronterat med problemet att regeringen i en mäktig stat övergår i en diktatur och planerar allvarliga förbrytelser, även här i Österrike genom biologiska substanser.

Det österrikiska rättsväsendet kan ta ett avgörande steg i kampen mot denna organiserade brottslighet, som har övertagit de högsta ämbetena i USA, och som bygger upp en polisstat som vill göra affär av massmord och planerar att plundra naturresurserna i världen, som vatten och jordbruksmark.

Enligt FN:s konvention om förhindrande och bestraffning av folkmord är Österrike skyldigt liksom andra länder att vidta rättsliga åtgärder mot företrädare för en regering som planerar och genomför en massförintelse.

Konventionen om förhindrande och bestraffning av folkmord (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, CPPCG) har av FN:s generalförsamling antagits i resolution 260A (III) den 9 december 1948. Den 12 januari 1951 trädde den i kraft. Österrike anslöt sig den 19 mars 1958.

Enligt den första artikeln förpliktigar sig Österrike att förhindra och bestraffa folkmord, oavsett om det begås i krig eller fred.

Jag vidhåller att det var nära att ett folkmord inträffade i vintras i Österrike, då Baxter och Avir försökte framkalla en fågelinfluensapandemi, hittills utan något som helst straff eller att ens ha behövt underkasta sig en grundlig undersökning.

Frågan är om det i Österrike finns en hemlig ”stat i staten”, som sträcker sig långt utöver sedvanliga goda affärskontakter, och om korrupta element ur underrättelsetjänsten i USA och medlemmar ur internationellt styrda organisationer såsom frimurarna, ingår däri som medlemmar. Frågan är om inte dessa människor har för avsikt att profitera på massförintelse av österrikarna och det är därför det råder en sådan hårdnackad tystnad kring denna händelse på laboratoriet?

Denna gruppering av brottslingar har utvecklat influensapandemiviruset och blåst upp faran för befolkningen för att tillskansa sig medel ur statskassan.

Denna internationella kriminella grupp har fortfarande planer på att med insats av detta virus genomföra massmord och masstöld.

Pandemiviruset skulle kunna utlösas i USA eller i Österrike eller i flera länder samtidigt.

Indicierna hopar sig för att ett snart utbrott är att vänta. Det österrikiska rättsväsendet uppmanas att agera. Det räcker inte att bara se till Österrike. Vi har också ansvar för hela världen.

B) Redogörelse för fakta: Tidsförlopp och bakgrundsinformation

Det med fågelinfluensa nedsmittade vaccinet framställdes på läkemedelsföretaget Baxters biomedicinska forskningslaboratorium i Orth am Donau i december 2008.

Det innehöll en blandning av det då aktuella H3N2-influensaviruset och det dödliga viruset H5N1. Genom att Baxter tillsatte viruset H5N1 till en blandning av vanligt influensavirus av typ H3N2 hade de framställt ett högpotent biologiskt vapen med en dödlighet på 63 procent.

"H5N1-viruset har begränsad överförbarhet mellan människor, särskilt via luften men om man blandar det med vanligt influensavirus, vilket som bekant överförs ytterst väl genom luften, uppstår ett nytt influensavirus som är helt okänt för människans immunförvar och som kommer att nå en oskyddad befolkning."

Ett sådant virus skulle på kort tid kunna breda ut sig över världen och infektera miljoner eller även miljarder människor.

Företag använder biologiska säkerhetsåtgärder på nivå BSL3 (Biosafety Level 3) eller högre om de arbetar med viruset H5N1.

Baxter använder säkerhetsåtgärder på BSL3-nivå, en hel rad säkerhetsbestämmelser, som förhindrar kontaminering av substans. Enligt gängse BSL3-föreskrifter gäller följande:”Personalen har särskild utbildning i hantering av patogena och potentiellt dödliga ämnen och övervakas av forskare som har erfarenhet av arbete med dessa ämnen. Laboratoriet betraktas som en neutral eller varm zon. Hantering av smittförande substans sker i säkerhetsutrymmen eller annat förvaringsställe, och av personal som bär skyddskläder och har lämplig utrustning. Laboratoriet är specialbyggt vad beträffar konstruktion och design."

Baxter använde influensa A-virussubtyp H5N1 Asien eller A/Vietnam/1203/2004, enligt uppgifter från en Baxter-talesman.

Baxter hade fått denna "vilda typ” av virus från Världshälsoorganisationens (WHO) referenscenter.

Baxter är den enda tillverkaren av influensavaccin, som använder "vilda", d v s naturligt förekommande influensavirus, som klassas som farliga, eftersom andra tillverkare använder modifierade och försvagade virus.

I slutet av december 2008 sände Baxter ett antal fågelinfluensavirusbesmittade vaccin till Avir Green Hills Biotechnology i Wien.

Baxter skickade detta kontaminerade nya vaccin utan tillräckligt angivande av innehållet. Enligt en artikel i den kanadensiska pressen sändes det nya vaccinet utan något angivande av innehållet. Det är oklart vad som stod på försändelsen och hur ett sådant fel kunnat uppstå, och hur detta kontaminerade vaccin lyckats lämna Baxters biosäkerhetsanläggning utan att bli bestrålat.

Det är oklart hur detta kontaminerade vaccin skickades från Baxter, per post eller via annan kurirtjänst.

Avir förklarade i slutet av december i ett e-postmeddelande att företaget hade substansen i sin ägo. I ett uttalande hävdar Avir: "I våra och Biotests laboratorier har arbetet med denna substans skett under strikt iakttagande av gällande säkerhetsförekrifter. "

Det är oklart varför levande H5N1-virus inte upptäcktes, trots de stränga säkerhetsvillkoren.

"Avir Green Hills Biotechnology AG är ett företag med säte i Wien, som grundades 2002 och i dag sysselsätter 53 anställda. Kärnkompetensen omfattar utveckling av innovativa terapeutiska och profylaktiska produkter mot virusinfektionssjukdomar och cancer.”

Avir arbetar också för Europeiska unionen (EU): "Begränsningen av influensapandemier och i synnerhet av fågelinfluensan har i många länder folkhälsopolitisk prioritet. Både USA och EU förlitar sig främst på den snabba utvecklingen av ett verksamt humanvaccin. Den innovativa tekniken för utvecklingen av vaccin på forskningsföretaget i Wien, Avir Green Hills Biotechnology (GHB) utvaldes av EU, som del av en framtida europeisk pandemistrategi.

Företaget Avir Green Hills Biotechnology leder ett internationellt konsortium med åtta renommerade nationella och internationella forskningspartner. I konsortiet ingår sammanlagt elva partner från åtta olika institutioner, däribland tre partner från det akademiska området samt fem kommersiella företag, [Avir (Österrike), BIA separationsteknik (Slovenien), Biotest (Tjeckien), GPC Biotech AG (Tyskland), Weikom & Network (Österrike), Wiens Medicinska Universitet (Österrike), Robert Kochs-Institut (Tyskland) och Infuensainstitutet (Ryssland).]"

Den totala EU-finansieringen omfattar 9,2 miljoner euro. Projektet inleddes i september 2005. Forskningsanslaget var på fem år.

Det är oklart hur levande H5N1-virus kunde skickas obestrålat från laboratoriet. Fredagen, den 30 januari 2009 skickade Avir det kontaminerade nya vaccinet till ytterligare 16 laboratorier, däribland också till Tyskland, Slovenien och Tjeckien.

Det är oklart hur det levande H5N1-viruset transporterades eller under vilken beteckning. Samma dag ankom substansen till Biotest i Sro, ett laboratorium beläget 70 km öster om Prag. Biotest väntade sig ett kandidatvaccin mot humaninfluensa.

"Företaget antogs ha fått ett icke-infekterat testvaccin, som av misstag från leverantören kontaminerats med H5N1-virus," sade Biotest i ett uttalande.

"Om det inte hade skett ett misstag från leverantören, skulle fågelinfluensaviruset inte kunnat komma in i Tjeckien på detta sätt." Detta citat från en talesman från Biotest till medierna visar att Baxter och Avir är källan till den levande pandemisubstansen.

Det kom fram att det rörde sig om en farsot under första veckan i februari 2009, då laboratoriepersonal på Biotest injicerade vaccin på vesslor, som vanligtvis inte insjuknar i H3N2 -influensa (d v s den mänskliga formen). Alla vesslorna dog.

Vaccinet som levererats från Österrike undersöktes och en kontaminering med det också för människor farliga fågelinfluensasmittoämnet H5N1 konstaterades.

Tretton anställda på laboratoriet Biotest, vilka under en period av ungefär en vecka haft kontakt med dessa högpatogena sjukdomsframkallare, ställdes omsorgsfullt på läkemedel mot fågelinfluensan samt sattes i karantän.

Det är oklart var de anställda behandlades, men enligt medierna behandlades de i Wien, 400 km bort.

Baxter International fick kännedom om incidenten fredagen, den 6 februari 2009.

I ett meddelande från företagets press- och informationstjänst i Wien klockan 11:02 hette det att 18 anställda på Avir blev behandlade på Otto Wagner-sjukhuset mot fågelinfluensa och vanlig influensa.

"Förra måndagen [9 februari] behandlades på Otto Wagner-sjukhuset 18 anställda efter ett externt uppdrag, då det för närvarande inte kunde uteslutas att de hade kommit i kontakt med fågelinfluensavirus i sitt arbete. Inte i någon av de omfattande proven kunde en infektion påvisas.

Därutöver fick patienterna omedelbart influensaförebyggande behandling. Varken för patienterna eller de personer som varit i kontakt med dem fanns det någon fara. Självklart har vi informerat alla berörda myndigheter, säger dr Susanne Drapalik från sjukhusadministrationen i Wien."

Efter upptäckten av den potenta kontamineringen avbröts arbetet, materialet omhändertogs på ett professionellt sätt och laboratorierna rengjordes omedelbart, enligt Birgit Kofler-Bettschart från Avir.

De 15 andra laboratorierna i Tyskland, Österrike och Slovenien, som fått kontaminerat vaccin från Avir, fastställde genom analys att det var levande H5N1-virus.

Baxter har inrapporterat det inträffade till det österrikiska hälsodepartementet, enligt Sigrid Rosenberger. Myndigheterna i Österrike, Tyskland, Slovenien och Tjeckien undersöker incidenten och deras ansträngningar övervakas noga av Världshälsoorganisationen och europeiska hälsovårdsmyndigheten.

Enlit uppgift har Baxter kommit underfund med hur föroreningen kunnat ske och hade vidtagit åtgärder för att säkerställa att detta inte skall återupprepas. De österrikiska myndigheterna hade granskat Baxters forskningslaboratorium i Orth am Donau efter att problemen hade kommit i dagen och åtgärderna som vidtagits hade varit tillfredsställande.

En förkortad översättning av inledningen från tyska och engelska

Journalist Fired Over Flu Pandemic Lawsuit
Kurt Nimmo
Infowars
July 7, 2009

Austrian journalist Jane Bürgermeister, who recently filed criminal charges with the FBI against the World Health Organization (WHO), the United Nations (UN), and several high ranking government and corporate officials concerning bioterrorism, has been fired from her job. “On Monday, I was unexpectedly fired from my job as European Correspondent of the Renewable Energy World website,” Bürgermeister writes on her blog. 

 Jane Bürgermeister contends offshore banksters have cooked up an engineered flu virus in order to realize their eugenics plan for mass extermination.

“Because there is reason to believe this decision was related to my filing charges alleging bioterrorism against the people of the USA and the rest of the world, and because I am entitled as a citizen to report a crime if there is credible evidence, I intend to file a lawsuit against Pennwell, a magazine,” she explains. “I have heard of other journalists fired or harassed for covering this subject.”


Gå tillbaka till Svenska sidan