Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

"Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig" (Rom. 13: 1-2)

Med hänvisning till detta bibliska citat har kyrkan genom historien accepterat enormt mycket orättfärdighet, ingått förbund med ogudaktiga regimer och själv begått mängder av grymma illdåd.

Många kristna har med dessa ord ringandes i öronen indoktrinerats till att underordna sig nazismen och kommunismen trots att dessa mördar ideologier står i skarp kontrast till Guds rättfärdighets lagar, Jesus kärleksbudskap och apostlarnas princip om att lyda Gud mer än människor.

I följande verser kan vi läsa:

"De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda" (Rom. 13:3-4)

Överhetens uppgift är alltså att främja goda gärningar. Det är också överhetens skyldighet att skydda dem som gör det goda samt värna människans rättigheter.

Men vad händer om en överhet inte gör det utan själv blir en lagöverträdare eller laglös genom att öppet eller mer fördolt utsätta människor för fysiskt eller psykiskt lidande av olika slag?

Som att medverka till att de mänskliga rättigheterna kränks eller förtigs istället för att försvaras och lyftas fram eller göra det svårt, ja näst intill omöjligt, för människor att nå Gud och det goda som är kärlek, sanning och rättvisa genom att uppmuntra till avkristning, allmän omoral, avund, fördumning, grupp mot grupp tänkande och annat vars syfte är att få människan att stanna kvar i synd (tjäna  djävulen, det onda), och hindra henne från att bli Guds avbild så som Gud skapade henne samt en Kristi efterföljare.

Den svenska överheten/staten (regeringen och riksdagen) och många av de Europeiska ländernas överhet har, utan att tala om det för befolkningarna, avsagt sig sin överhet och lämnat den till EU som numera har ansvaret över ländernas ekonomiska politik vilken all politik (socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, sjukvårdspolitik etcetera), grundar sig på.

De har därmed förrått och förråder befolkningarna som i god tro har valt fram dem vid de nationella valen för att de ska representera överheten i de enskilda länderna, främja goda gärningar, skydda dem som gör det goda och värna människors rättigheter. Inte nog med det. De har gett och ger sig själva löner och privilegier som överskrider gränsen för all anständighet och som kommer från den skatt de förrådda betalat och betalar in. De kallas politiker men borde kallas vid sitt rätta namn. Landsförrädare.

Den kristnes plikt är att undersöka vilken lag och vilken ordning som råder. Åtskilliga lagar är orättfärdiga och många samhällen bygger på våldets eller förtryckets ordning. Den kristnes lojalitet måste i första hand vara mot Guds rättfärdighets lagar och mot Guds rättvisa ordning och i andra hand mot människors lagar. När dessa kommer i konflikt måste den kristne lyda Gud mer än människor.

Om en överhet blir en lagöverträdare eller laglös så kan en kristen inte lyda denna överhet. En kristen kan inte acceptera våld, förtryck eller förföljelser av något slag eftersom det är att kränka Guds avbild. Det skulle vara lika med att lyda människor mer än Gud och att sätta sin tillit och tro till denna ogudaktiga världens styre.

När rådet och översteprästen påminner Petrus och apostlarna om att de förbjudit dem att predika i Jesu namn säger de; "Man måste lyda Gud mer än människor" (Apg. 5: 29)

När några fariséer frågade Jesus om det är rätt eller inte rätt att betala skatt till kejsaren bad han om att få en denar. Han fick en denar och frågade vems bild och namn det var som syntes  på denaren. De svarade att det var kejsarens och då sade Jesus: "Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud" (Mark. 12: 17)

Nu håller de lagar och regler som finns i våra samhällen och som kommit till för att värna människans rättigheter och skydda henne från att bli godtyckligt och orättvist behandlad av överheten, på att successivt tas bort av EU. Yttrandefrihet, frihet och demokrati är snart ett minne blott. Detta sker samtidigt som människor hålls nedsövda av fördumnings-tv och nyheter om den svenska vargstammens väl och ve.

Europaparlamentet planerar att spendera en summa om 2 miljoner engelska pund som skall användas för att övervaka och identifiera EU skeptiska debatter på Internet under upptakten till EU valet i juni 2014. Strategin kommer att baseras på allmänna övervakningsverktyg av opinionen, för att identifiera Internet baserade inlägg i sociala medier och bloggar som kan locka medias och medborgarnas intresse. Enligt en konfidentiellt dokument ska särskild uppmärksamhet ägnas åt länder som har upplevt ett uppsving i EU skepsis. Dokumentet fortsätter med att parlamentets institutionella kommunikatörer måste ha en förmåga att övervaka det offentliga samtalet och känslan på marken samt ha kapacitet att reagera snabbt på ett målinriktat och relevant sätt i syfte att påverka konversationen till exempel genom att tillhandahålla fakta och siffror samt dekonstruera myter. Utbildningen av parlamentets tjänstemän ska påbörjas senare denna månad.

Lär mera här:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9845442/EU-to-set-up-euro-election-troll-patrol-to-tackle-Eurosceptic-surge.html

EU måste ta till allt mer drastiska åtgärder i sina försök att ge liv och legitimitet åt sitt dödfödda projekt som snart varenda EU medborgare är emot. Stackars tjänstemän som lär få ljuga sig blåa för att kunna övertyga någon enstaka om EU,s förträffliga diktatur.

EU,s lagar står som de flesta vet, över nationernas lagar. När nationernas lagar är avskaffade leder det till att befolkningarna blir helt beroende av EU, EU,s lagar och av en liten klick ogudaktiga översittare med ett omättligt maktbehov. Nu arbetar dessa och deras lika ogudaktiga medhjälpare inom regeringar och myndigheter med att förändra heliga tider (högtider) och lagar eftersom att det är lagarna som hindrar "den laglöse" från att träda fram.

"Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar, och de heliga skall vara utlämnade åt honom under en tid och två tider och en halv tid. Sedan kommer domstolen samman och tar ifrån honom väldet så att det ödeläggs och går under för alltid" (Dan. 7: 25-26)

Lagarna som finns till för att skydda de mänskliga rättigheterna och för att främja det goda, måste försvinna eller omformas så att de mister sin betydelse innan Antikrist framträder. Om inte detta sker kommer han att avslöjas som den värsta lagbrytaren. Då kan han inte fortsätta med att bedra människor och när tiden är inne, slå sig ner på tronen som mänsklighetens befriare.

"Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst.

"Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten" (2 Tess. 2: 6-12)

När lagarna är borta eller när de förvandlats till oigenkännlighet, kan ingen beskylla Antikrist för att vara lagbrytare utan han kommer att ses som en mänsklighetens hjälte och räddare. De flesta av jordens invånare kommer att tillbe honom.

"Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts.
Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det, och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad odjuret och sade: Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?
" (Upp 13: 3-4)

Redan nu tar vi ställning för eller emot detta framtida skräck scenario genom att välja Gud eller mammon, frälsning eller fördömelse, rättfärdighet eller orättfärdighet, synd eller gudsfruktan, kärlek eller hat, tro eller otro, sanning eller lögn, frihet eller ofrihet, diktatur eller demokrati med mera. Bibelcitatet som följer förklarar detta på ett enastående sätt.

"Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet. Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar under rättfärdigheten - jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet.

Ty liksom ni gjorde era lemmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa skall ni nu göra dem till slavar under rättfärdigheten och bli heliga. När ni var slavar under synden stod ni fria gentemot rättfärdigheten. Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden. Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre" (Rom. 6: 16-23)

Som slav under rättfärdigheten och Gud, går det inte att tjäna en orättfärdig överhet. Det går inte heller att som slav under orättfärdigheten och synden förvänta sig att orättfärdigheten och synden ska mjukna eller förändras till det bättre genom att inom ramen för orättfärdigheten och synden skapa någon ny ideologi eller lära. Synd är synd och rättfärdighet är rättfärdighet.

Valet är fritt!

Angela Ander (pseudonym)


Copyright © 2014 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?