Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

Trots att romersk katolska kyrkan har gjort enorma avsteg från den apostoliska läran under århundraden samt utvecklats till ett aggressivt politiskt system som gör anspråk på både religiös och politisk makt, "världsherravälde", har denna kyrka fortfarande en mycket framträdande ställning inom kristenheten i världen.

Hur kan det vara möjligt och vad kommer det sig att det ursprungliga evangeliet successivt har bytts ut mot ett falskt evangelium, ett "laglöshetens evangelium", som INTE förnekar Guds existens men menar att Gud är alla människors andliga fader (även om de inte tror på honom), att alla vägar bär till Gud och att syndare kan ta plats som ställföreträdande gudar på jorden när bibeln säger att alla människor (inklusive påvarna och denna världens överhet) är födda med en syndig (köttslig) natur som ständigt för en kamp mot anden (människans andliga natur) därför hon aldrig kan bli gudomlig.

Jesus säger:

"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." (Joh 14: 6)

Svaret står att finna i den judiska (antikristliga) infiltrationen av kyrkan vilken bygger på det gamla förbundet där judarna är Guds utvalda, heliga och rättfärdiga folk tillsammans med det hebreiska mysterieförbundet och dess stadgar (de äldstes stadgar - Talmud) som grundades cirka 500 år före Kristus efter mönster från antikens hemliga mysterie och prästförbund.

Hokus pokus (ockultism och trolleri) ihop med högmod (tron att man är överlägsen alla andra) är en farlig kombination som leder människor mot undergång och död. Därför varnar Jesus och apostlarna för detta vid flera tillfällen i bibeln. Jesus säger själv att han, som ju även är Gud, kom för att tjäna och inte för att bli betjänad.

"Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." (Matt 20: 25-28)

Högmodiga människor önskar inte tjäna utan förväntar sig att bli betjänade.

Gamla testamentet talar mycket tydligt om att det gamla förbundet och löftena till Israel, var förknippade med villkor:

"Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk - ty hela jorden är min - och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk." (2 Mos 19: 5-6)

När Israel (det judiska folket) bryter förbundet står dock Gud kvar vid sin del av löftena/pakten och ger Israel ett nytt förbund, ett som är öppet för alla människor oavsett deras ursprung.

"Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister." (Heb 8: 7-8)

Och vidare kan vi läsa:

"Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna." (Heb 8: 13)

"Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet." (Gal 3: 28-29)

I Jesus fullbordas Guds frälsningsplan och utanför Jesus Kristus finns ingen frälsning för varken jude eller hedning.

"Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss." (Apg 4: 12)

En jude eller grek, slav eller fri, svart eller vit, man eller kvinna är i det nya förbundet lika inför Gud och avkomlingar till Abraham samt arvtagare enligt löftet.

Judar som inte framhärdar i sin otro kan återinympas i det äkta olivträdet. Att de kan "återinympas" i det äkta olivträdet innebär att de inte automatiskt är en del av det äkta olivträdet om de föds till världen av en eller två judiska föräldrar.

De är vare sig som individer eller kollektiv mer utvalda än andra folk. Vi läser:

"De andra (judarna) blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du (som hedning) skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd." (Rom 11: 23)

Det som är avgörande är tron på Kristus och den som kommer till tro på Kristus (jude eller ej) går från otro till tro. Otron överges. Majoriteten av judarna tror inte på att Jesus Kristus är Messias och Guds son vilken dessutom smädas grovt i Talmud  (deras heligaste skrift tillsammans med Toran).

Vissa tror inte ens på Gud och befinner sig därmed bortom Guds rike enligt bibeln och det nya förbundet. Det är de icke troende judarna som själva väljer att framhärda i sin otro och att ställa sig utanför Guds rike.

Judendomen och kristendomen kan inte gå i par. Bibeln avråder kristna från att gå i par med otroende och det innefattar även de judar som inte tror på Kristus.

"Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende?" (2 Kor 6: 14-15)

Judarna väntar fortfarande på sin messias och många vägrar att överge tanken på att de tillhör ett utvalt folk (vare sig de tror på Gud eller ej) vilket det judiska ledarskapet uppmuntrar. Därför kommer deras messias att vara en messias som passar dem och som anser att det judiska folket står över alla andra folk trots att förbundet som Gud slöt med dem bröts för länge sedan.

Deras kommande messias är motståndare till Kristus, till hans lära, till hans efterföljare och inte minst till Gud då Gud talar genom de nytestamentliga skrifterna som förkastas av judar och judendomen. Om vi frågar oss vem som är Guds främsta motståndare så förstår vi vilka krafter som är i verksamhet.

Judarnas messias är den antikrist (har funnits många antikrister sedan Jesus tid) som skall träda fram i den yttersta tiden enligt uppenbarelseboken. Det är i den tiden vi lever nu.

Att det kommer att vara den sista och mest förskräckliga av alla hittillsvarande antikrister kan vi förstå genom att följa vad som händer inom politiken både nationellt och internationellt. Inte minst inom EU. Vi kan se att plundringen av länder och folk ökar och att gränserna som fungerat likt ett skydd mot ondskans fullständiga övertagande, rivs ner med motiveringen att alla länder och folkslag skall bli en enda stor och lycklig familj.

EU kommunismen är lika vedervärdig som Sovjet kommunismen där det så vackert hette åt var och en efter var och ens behov. En lögn som satan och hans hantlangare använde sig av för att lägga befolkningarna under sig.

När gränserna rivs ner och makten förflyttas till EU görs de nationella regeringarna överflödiga. Det innebär att även folken (som står under regeringarna) blir överlödiga vilket leder till moralisk utarmning, modlöshet, förvirring, uppgivenhet, missbruk för att inte tala om korruption och annan kriminalitet, inom länderna.

Tillsammans med en låtsas godhet av aldrig skådat slag och där alla som vill ges tillträde till socialförsäkringssystemen som de olika ländernas medborgare betalat för (särskilt utmärkande i Sverige), urgröper man länderna inifrån och skapar söndring och förfall på det ekonomiska, sociala, politiska och andliga planet. EU (dess kommunism) och massinvandringen syftar inte till att bygga upp eller till att hjälpa människor utan till att splittra och söndra för att sedan kunna härska.

I mördarstaten Israel råder märkligt nog en strikt nationalism (rasism) och det går knappast att som behövande icke jude söka asyl eller bli beviljad bidrag och förmåner av något slag under några omständigheter vilket borde få avgrundsvänstern att gå i taket och börja gapa om fascism och intolerans. Men det är helt tyst. Till och med den stora "anti" rasistorganisationen Expo tiger om den judiska nationalismen och rasismen.

Kontanternas avskaffande (vi vet ju vilka som äger och styr bankerna och därför skulle tjäna på detta) ihop med det jättelika kontrollsystem som växer fram och som i detalj kan övervaka alla människor dygnet runt, borde vara en väckarklocka, men ack nej.

De flesta blundar för det globala kriget som förs mot hela mänskligheten på ett mycket sofistikerat sätt och utan vapen. Mörka krafter har länge arbetat ostört och i det fördolda inom världens mest kända och inflytelserika organisationer/institutioner med att bana vägen för det scenario som omger oss idag.

Detta har varit möjligt på grund av de hemliga ordnarna, frimurarordnarna, vilka inför allmänheten utger sig för att syssla med behjärtansvärda ting såsom välgörenhet och självutveckling men som inte är något annat än ett gigantiskt sammansvärjningssystem för satan och hans medarbetare bland människorna.

Dessa hemliga sällskap (det svenska frimureriet sägs dessutom vila på kristen grund) är vad bibeln beskriver som "laglöshetens hemlighet". Dess medlemmar (däribland många präster och biskopar) vilka oftast tillhör det övre skiktet i samhället, föredrar precis som satan, mörkret framför ljuset samt lögnen framför sanningen trots att Kristus vill att den kristna läran skall förkunnas öppet och inte döljas för något skapat.

"Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem - vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när alltsammans avslöjas av ljuset blir det synligt, för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig." (Ef 5: 11-14)

"Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken." (Matt 10: 27)

"Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte." (Joh 8: 44-45)

Evangeliet är ett glädjebudskap till alla människor:

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28: 19-20)

Frimureriet bygger på ett gradsystem med vattentäta skott mellan graderna. Frimurarna i de lägsta graderna har därför ingen aning om vad som pågår högre upp i hierarkin (i de högre graderna). De vet inte om att de indirekt stödjer ett sataniskt sammansvärjningssystem med förgreningar över hela världen och som syftar till att en liten grupp människor (eliten av eliten) idag och i framtiden (deras efterkommande) skall kunna kontrollera och äga allt vad jorden ger av värde.

Om majoriteten av de intet ont anande frimurarna hade vetat vad det handlar om så skulle de förmodligen ha satt sig på tvären eftersom de flesta är rekorderliga människor. Men satans vapen är lögn och list. Lögn och list så till den grad att även de som idag tror sig sitta säkert i frimureripyramidens topp, i slutändan kommer att bli förlorare.

Satan vill ingen människas väl. Han vill alla människors undergång (även de som tillhör eliten och eliten över eliten) eftersom alla människor är skapade till Guds avbild och Gud är hans största fiende.

Han straffar Gud genom att med list och bedrägeri locka över så många människor som möjligt på sin sida. Att använda sig av och utnyttja människor för att få makt över Gud har varit hans sysselsättning allt sedan Gud kastade ut honom från himmelen.

Människor som följer satan är oftast inga påtagliga eller synliga fiender till Gud. De kan tvärtom verka mycket gudfruktiga och vara trevliga utåt sett men avslöjar sig genom den frukt de bär. På deras frukt skall vi känna igen dem.

"Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem." (Matt 7: 18-20)

För att ta ett exempel så bär en troende och till det yttre gudfruktig politiker eller president, som ena dagen går i kyrkan och prisar Gud för att nästa dag låta sig ledas av köttet och ge order om krig (lemlästning av oskyldiga människor) eller sitt medgivande till det, ingen bra frukt.  

"Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, sprittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag.

Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen." (Gal 5: 17-23)

Eliten av eliten (de som står över dem som vanliga människor ser som elit) önskar att få utropa sin överstepräst, prästkonung, världspåve (den kommande antikrist) till diktator och de som tillhör eliten men som står långt under den verkliga eliten, är stolta och känner sig privilegierade över att få vara medlemmar i elitens hemliga sällskap vare sig det är i Bilderberggruppen, Odd Fellow, Skull and Bones, Tempelriddarna, Grand Orient Lodge, Jesuitorden eller någon annan grupp (sekt).

De sistnämnda inser inte att de utnyttjas och att de trots höga löner och förmåner, redan är slavar i färd med att sprida ett ekonomiskt, religiöst, socialt och andligt slaveri till resten av mänskligheten. De kan inte se eller vill inte se att när de vanliga människornas frihet minskar så minskar även deras egen frihet. Vem finns slutligen kvar som är fri?

Pengar, anseende, status och dylikt kan aldrig ersätta den frihet som handlar om att kunna välja Gud, livet, rättfärdigheten, kärleken och sanningen framför mammon och satan (döden) vilken är ute efter att förslava, robotisera och slutligen som redan nämnts, förgöra Guds skapelse.

Satan har aldrig behövt anstränga sig särskilt mycket för att vinna anhängare och behöver det inte heller idag. Världen och allt som världen kan erbjuda i form av materiella ting, pengar, köttets lusta, status och anseende, står under hans kontroll.

Därför skall vi inte älska världen och det som finns i världen.

"Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt." (1 Joh 2: 15-17)

Det betyder inte att vi skall gå omkring och hata världen eller allt som finns i världen som ju är skapat av Gud utan det handlar om att ta avstånd från det onda systemet som gör sig gällande i världen.

Om vi ger vårt hjärta åt denna världen och därmed blir uppfyllda av begär (se köttets frukter ovan) och högfärd, står vi under denna världens system som satan har valt för att regera världen. Då kan inte Gud göra det han vill i och genom oss.

I världen befinner vi oss alla men vi kan välja vilken herre vi vill tjäna och om vi vill tillhöra ljusets eller mörkrets rike. Det går inte att vara neutral och att tjäna två herrar samtidigt. Antingen tjänar man den ene eller den andre. Hur en människas liv kommer att gestalta sig här på jorden och i evigheten beror på vilken herre hon väljer att tjäna och följa.

"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." (Matt 6: 24)

Egenrättfärdighet och egna gärningar räknas inte inför Gud.

"Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det." (Ef 2: 8)

Den laglöse kommer ur "laglöshetens hemlighet" för att styra världen då majoriteten av mänskligheten har gjorts till slavar.

"Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet. - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen." (2 Tess 2: 9-11)

Det hebreiska mysterieförbundet och blodsförbundet ligger till grund för den sammansvärjning (världsfrimureriet) som världens makthavare direkt eller indirekt har rättat sig efter de senaste århundradena och fortfarande rättar sig efter. Det är en sammansvärjning som går helt emot Kristus och Guds nya förbund i Kristus. Därför är det en sammansvärjning mot Gud och mot Guds plan för mänskligheten.

Detta förbunds syfte är inte att värna mänskligheten (vilket är Guds vilja) utan att värna dess medlemmars ekonomiska och politiska nytta. För de icke judiska folkens exploatering och underkastelse. Ändamålet helgar medlet och list, bedrägeri, förfalskning, våld, mord, ja till och med massmord är tillåtet om det leder till det uppsatta målet som är världsherravälde.  

Infiltration har använts flitigt och används än idag när det gäller att tillförskansa sig makt över samhällen och dess olika områden. Inte minst kyrkan. Katolska kyrkan infiltrerades 1534 av den judiska ockultisten Ignatius av Loyola vilken grundade den militanta Jesuitorden tillsammans med två andra judar vid namn Polanko och Frans Borgia.

Ignatius tillhörde en från judendomen härstammande adlad spansk familj från Baskerlandet och var en av de till skenet kristna judarna, kallade Maranner, som århundraden igenom i hemlighet så segt hållit fast vid sin judendom, sin ras och sina hemliga lagar. 1925 kunde de yrka på återupptagande i judendomen.

Trots att de blivit döpta i Kristus gick de alltså tillbaka till en religion (tro) som inte erkänner Kristus och hans gudomlighet samt lära och som använder sig av en "helig" skrift (Talmud) i vilken Jesus smädas och kränks.

I kristendomens namn har kyrkan sedan kristendomen blev statsreligion och lierade sig med den världsliga makten, gjort sig skyldig till de mest fasansfulla brott mot mänskligheten och därmed mot Gud.

Kyrkor fanns inte under Jesus tid och bibeln uppmanar inte de kristna att bygga kyrkor. Det är ett mänskligt påfund. När kyrkobyggandet startade tog det stora avfallet från den apostoliska läran fart. Inte så konstigt.

De första kristna träffades i församlingar som endast var avgränsade geografiskt sett och där enheten i anden rådde även om det ibland uppstod motsättningar, konflikter och svårigheter vilka löstes. Gud har alltid bara haft en församling och kyrkor samt frikyrkor med dess olika namn och läror är ett verk av satan i syfte att splittra den enhet bland de kristna (sina barn) som Gud vill skall råda.

Ignatius var också medlem i Alambrados hemliga förbund, det vill säga i "de upplystas" Illuminaternas förbund, som mestadels bestod av tvångsdöpta judar och som hörde till de mest förkastliga av "Änkans bröders, frimurarordens system.

Efter mönster av denna Illuminatiorden, som påminner om den av jesuiten tillika juden, Adam Weishaupt i Tyskland grundade Illuminatiorden 1776, omgestaltades den nyuppståndna orden efter Loyolas död 1556 av den andra jesuitgeneralen Lainez - en döpt jude.

"Societas Jesu", Jesussällskap, blev ett hemligt förbund i kyrklig dräkt och under bibehållande av de av Loyola skapade kyrkliga formerna. Jesuitgeneralen Lainez vann bland annat Genua för orden då han höll predikningar om något så intressant och nödvändigt inom religionen som handels och växelrätt.

Den tredje jesuitgeneralen härstammade från den spanska judiska familjen Borgias, som till judendomens gagn hade levererat påvar och kardinaler till kyrkan. Däribland Calixtus III och Alexandet VI.

Döpta judar (skenkristna) och andra som inte har trott på Kristus, har under lång tid (ivrigt påhejade av satan), ägnat sig åt att byta ut det ursprungliga evangeliet mot ett falskt evangelium. Detta pågår än idag och under de senaste årtiondena har katolska kyrkan intensifierat sitt arbete med att binda alla världens kyrkor till sig genom kyrkornas världsråd. Man använder sig av ekumeniken.

Ingenstans är katolska kyrkan så stark som inom EU. Åtskilliga av EU,s ledare är katoliker och judar vilket också var fallet bland nazisterna. Kanske är de också jesuiter som den nuvarande påven. Om de är jesuiter torde de ha svurit den fasansfulla jesuiteden.

Här följer ett utdrag ur jesuiteden, Satans egen ed:

"Min son, du har redan instruerats att uppföra dig som en hycklare: Att vara katolik bland katoliker, och att vara spion bland dina egna bröder - att inte tro på någon människa, att inte lita på någon människa. Att vara reformert bland de reformerta, att vara hugenott bland hugenotterna, att vara en kalvinist bland kalvinisterna. Bland protestanterna - var i allmänhet en av dem! Tillägna dig deras tillit, och försök till och med att tala från deras predikstolar. Framhåll med hela din naturs lidelse vår heliga religion och påven. Sänk dig så djupt att du blir en jude bland judarna, så att du blir i stånd till att insamla information som kan vara till nytta för orden, som en trofast påvlig soldat. Du har instruerats att lömskt så svartsjukans och hatets frö mellan stater som tidigare hade fred, och hetsa dem till blodsdåd genom att du får dem att gå i krig, och skapar revolutioner och inbördeskrig i samhällen, provinser och länder som varit självständiga och framgångsrika, som odlat konst och vetenskap och glatt sig åt fredens välsignelser.  

Ta parti för förkämparna i hemlighet, i samråd med din Jesuitbroder… som kanske står på den andra sidan, och öppet går emot den sida som du har förbindelse med….så att kyrkan tillslut blir den segrande parten, i de överenskommelser som gjorts vid fredsförhandlingarna, och att målet rättfärdigar medlet.

Du har instruerats i din uppgift som spion, att samla in all statistik, fakta och information som det står i din makt från alla källor. Att vinna familjens tillit hos protestanterna och kättare av varje klass och natur, liksom hos handelsmannen, bankmannen, advokaten och på skolor och universitet - i parlament och lagstiftande församlingar, hos myndigheterna och statsråden - att vara allt för alla människor, för påvens sak, vars tjänare Ni är in i döden".

Tillbaka till Svenska sidan