Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

Att det är något som pågår runt omkring oss och som inte är bra, börjar stå klart för de flesta även om det är svårt att sätta fingret på vad det är. Förvandlingen av samhället (till det sämre) sker på så många olika plan samtidigt och allt fler människor blir inblandade.

De flesta vill väl men på grund av bristande kunskaper samt brist på relevant och korrekt information från media och politiker vilka arbetar med och får betalt för att hålla dem informerade, kan de inte förstå vad som händer. De riktar sina frustrationer och besvikelser men också sin glädje och entusiasm åt fel håll eller åt alla håll när saker och ting förändras.

Om de inte är renodlade ja sägare som ställer upp på precis allt som den korrumperade makteliten hittar på och som tack för det blir belönade med olika privilegier, oanständigt höga löner och i många fall ännu högre pensioner på livstid, så vänds frustrationerna gärna inåt och visar sig som självskadebeteenden, missbruk, depressioner, modlöshet samt annan destruktivitet, eller utåt och visar sig som ogrundat hat och förakt gentemot andra människor, mot oliktänkande och grupper.

Alla ofrälsta människor som drivs av köttets begär och vars lojalitet och kärlek står till världen och till allt som världen kan erbjuda (lojala människor, prylar, pengar, status, makt med mera), tillhör någon av dessa nämnda grupper eller pendlar mellan dem även om det finns gradskillnader beroende på personlighetstyp.

Oavsett vilken grupp den ofrälsta tillhör så är den delaktig i det förfall som breder ut sig i och med sitt aktiva eller passiva stöd och sin kärlek till världen.

Man skulle kunna säga att endast den första gruppen (i världslig mening, som det ser ut idag) kan använda sig av sin fria vilja då de har tillgång till den kunskap som behövs och inte minst en hel del makt. De är insatta i vad som händer inom ekonomin, politiken, EU, globaliseringen av världen med mera och är ofta högutbildade.

Denna så kallade elit har ett stort ansvar men tar inte sitt ansvar eftersom de inte använder sina kunskaper för världens bästa, för den samlade mänsklighetens och för planetens bästa utan för sina världsliga Herrars bästa. För Satans och hans anhängares bästa vilka arbetar allt snabbare inom antikrists världsregering med att förstöra allt som Gud har skapat och som är gott.

De förkastar den kunskap de har eller som de skulle kunna få och hindrar andra från att nå den genom att uppmuntra undermålig undervisning av den för dem obetydliga massan. De verkar inte ha en aning om att de drar på sig Guds vrede genom att inte dela med sig av de kunskaper som de har fått av Gud (allas vår skapare som har skapat allt mellan himmel och jord) för att hans plan med mänskligheten skall kunna gå i uppfyllelse.

Vi som läser bibeln känner igen detta från två grupper som Jesus och apostlarna ofta hamnade i konflikt med och som kallades fariséerna och de skriftlärda.

"Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in." (Matt. 23: 13)

Idag är en farisé lika med en skrymtare (hycklare) och ingen vill bli kallad för farisé. Så har det inte alltid varit. Innan Jesus började att tillrättavisa fariséerna var det något fint. Fariséerna var stolta över att kallas fariséer och stolta över den stora kunskap de ansåg sig besitta. Men den kunskap de hade var inte rätt kunskap.

"Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen." (1 Kor. 8: 2)

Fariséerna var Israeler (judar) som hade avfallit från Gud och när Jesus vandrade på jorden hade dessa avfällingar organiserat sig och bildat ett parti. Det fariseiska partiet var ett religionsparti med uppgift att bekämpa verklig tro på Gud.

Saul av Tarsus (senare Paulus) var innan sitt dramatiska möte med Kristus (på vägen till Damaskus) och sin omvändelse, funktionär i deras (stora rådets) hemliga polis. De högsta ledarna kallades för "Sions Äldste" De tre andra partierna var Sadduceerna, Herodianerna och Esseenerna.

Hela gamla testamentet talar om män som stod upp för Gud och män som avföll till avgudadyrkan och till att dyrka och följa satan. Endast en liten del av Israels barn följde Herren och gjorde vad gott var.

I Jeremia kan vi läsa:

"Och Herren sade till mig: Jag vet huru Juda män och Jerusalems invånare hava sammansvurit sig. De hava vänt tillbaka till sina förfäders missgärningar, deras som icke ville höra mina ord. Själva hava de så följt efter andra gudar och tjänat dem. Ja, Israels hus och Juda hus hava brutit det förbund som jag slöt med deras fäder." (Jer. 11: 9-10)

Och i Hesekiel:

"Och Herrens ord kom till mig; han sade: Du människobarn, säg till dem: Du är ett land som icke bliver renat, icke varder sköljt av regn på vredens dag.

De profeter som där finnas hava sammansvurit sig och blivit såsom rytande, rovgiriga lejon; de äta upp själar, de riva till sig gods och dyrbarheter och göra många till änkor därinne. Prästerna där våldföra min lag och ohelga mina heliga ting; de göra ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt och undervisa icke om skillnaden mellan rent och orent. De tillsluta sina ögon för mina sabbater, och så bliver jag ohelgad mitt ibland dem.

Furstarna därinne äro såsom rovgiriga vargar; de utgjuta blod och förgöra själar för att skaffa sig vinning. De profeter som de hava tjäna dem såsom vitmenare; de skåda åt dem falska profetsyner och spå åt dem lögnaktiga spådomar; de säga: "Så säger Herren, Herren, och det fastän Herren icke har talat." (Hes. 22: 23-28)

Den sataniska "världsregeringen" vilken får allt större makt över alla världens nationer, är en överlevande rest av det fariseiska partiet (Sions äldste) Deras stadgar och traditioner lever kvar än i dag i den heliga och för andra än judar hemliga skriften "Talmud" vars texter började skrivas ner under den babyloniska fångenskapen av Sions Äldste samt i den judiska Kabbalan (även den författad av avfälliga Israeliter).

Sedan fariséerna uppmanade romarna att korsfästa Jesus har deras mål varit att utrota kristendomen och Kristus efterföljare.

De insåg dock ganska tidigt att de inte klarade av att utrota de kristna och Kristus lära. De klarade helt enkelt inte av att utrota Gud. Gud och Guds ande bor ju i de kristna och av den anledningen blev de kristna bara fler och fler alltmedan fariséernas (Sions Äldstes) hat gentemot dessa växte. Satan (fariséerna och Sions Äldstes Herre) såg sig tvingad att ändra taktik.

När aposteln Johannes fick en uppenbarelse från Gud cirka 90 efter Kristus, påpekade Jesus att det fanns en Satans synagoga. Detta var för att varna kristna som levde då och alla som skulle bli kristna i framtiden. Denna varning var given två gånger.

"Jag känner din bedrövelse och din fattigdom - dock, du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga." (Upp. 2: 9)

"Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär." (Upp. 3: 9)

Man började att infiltrera kristenheten och skapade nya konkurrerande religioner samt hemliga ordnar (frimurarordnar) vars ledarskikt i dag står under världsregeringens (Sion Äldstes) styre. Världens makthavare, religiösa såväl som politiska, träffas tillsammans med representanter inom näringslivet (bankerna) i de hemliga organisationerna (frimurarordnarna) där de lägger upp planer för världen utan att allmänheten får vara med om att påverka.

Bilderberggruppen är ett exempel på en odemokratisk organisation.

Alla religionskonflikter och politiska konflikter (politiska ideologier) de senaste århundradena är skapade av världsregeringen för att en liten grupp människor slutligen skall kunna lägga hela världen under sig.

De tjänar på att så många som möjligt dör i helt meningslösa och barbariska krig och dessa krig kommer att fortgå tillsammans med andra metoder (genmanipulerad och kemiskt besprutad mat, vacciner, allt skadligare läkemedel, urusel sjukvård och social omsorg, påtvingad fattigdom, strålning, ja listan kan göras hur lång som helst) i syfte att minska antalet människor på jorden.

Ingen har väl undgått mediernas proklamerande om att det finns för många människor på jorden. Vad de flesta däremot inte vet är att de av eliten kallas för värdelösa ätare. Då eliten inte har något behov av värdelösa ätare på grund av att den tekniska utvecklingen och den så kallade effektiviseringen har gjort en mycket stor del av mänskligheten överflödig inom produktionen (som de styr med järnhand), anser de att de har rätt att avgöra vilka som skall få leva eller dö samt hur de skall leva och vilka levnadsvillkor de skall ha om de inte döms till döden av dem.

Är du en ätare som inte har rätt att existera på denna jorden om du inte underkastar dig eliten (vars arbetsgivare är Satan) och börjar arbeta för världsregeringen med att dra in pengar till dess utbredande (till Satans rikes utbredande) och till den kommande diktatorn antikrist?

En ätare som eliten kommer att kalla värdelös och göra sig av med när den inte längre behöver dig?

Eller är du en värdefull människa, ett Guds barn, som Gud har skapat av kärlek och till sin avbild? Till att tjäna Gud och Guds rike?

Infiltrationen av kristendomen pågår än idag och kommer att pågå tills den kristna läran är helt oigenkännlig och majoriteten av de kristna har avfallit och börjat dyrka satan medvetet eller omedvetet.

Då kommer dagens fariséer (Sions Äldste), talmudister och kabbalister tillsammans med sina samarbetspartners inom de ockulta frimurarordnarna, new age, den avfälliga romersk katolska kyrkan och alla andra insynsskyddade organisationer (vilka arbetar med att avskaffa de etablerade religionerna, inte bara kristendomen) att kunna bygga upp en världskyrka (med djävulsdyrkan) och ge antikrist makten även över denna.

Förberedelsen av antikrists maktövertagande har pågått under en mycket lång tid och sker etappvis. Världsregeringen använder sig av en tillvänjningens strategi för att människor inte skall märka vad som är på gång.

Ett tecken på att man har lyckats med denna tillvänjningens strategi är att generation efter generation, villigt och utan några större protester, arbetar vidare med att bygga upp det antikristliga system som är det system ur vilket antikrist kommer att framträda och regera jorden genom.

Människor sover trots att de är vakna om de inte är bedövade av maktelitens propaganda, av "andra" droger (läkemedel, alkohol och knark) eller av falska profeter. Och de förstår inte varför de mår dåligt.

Många har prövat på olika religioner och politiska ideologier men hittar ändå inte vad de söker. När de gräver lite djupare upptäcker de att det inom alla rörelser och även inom de rörelser som säger sig vilja alla människors bästa, finns ledare som inte lever som de lär utan i många fall tvärtemot.

Frihet, rättvisa och solidaritet används som lockbete för att skrupelfria ledare (från höger till vänsterkanten) skall få makt genom de många som blir lurade av deras vackra ord och tomma fraser. Allt för att vinna världsliga fördelar för sig själva och sina närmaste.

Fariséerna som levde på Jesus tid var också kända för att säga mycket men inte göra något.

"Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke." (Matt. 23: 3)

De ville också synas och bli upphöjda bland människor.

"Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora. De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas "rabbi"." (Matt. 23: 5-7)

De var även noga med att det skulle se fint ut till det yttre (insidan kunde vara hur sjaskig som helst) och roffade åt sig.

"Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som gören det yttre av bägaren och fatet rent, medan de inuti äro fulla av vad I haven förvärvat genom rofferi och omättlig ondska." (Matt. 23: 25)

"Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet! Så synens ock I utvärtes för människorna rättfärdiga, men invärtes ären I fulla av skrymteri och orättfärdighet. Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter och sägen: "Om vi hade levat på våra fäders tid, så skulle vi icke hava varit delaktiga med dem i profeternas blod"! Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna. Nåväl, uppfyllen då I edra fäders mått. I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?" (Matt. 23: 27-33)

I mörkret har dessa krafter verkat som en "laglöshetens hemlighet" sedan långt innan Jesus tid och korsfästelse, och det var på grund av den kritik Jesus riktade mot de avfälliga judarna (fariséerna) som han fick möta döden på korset. De avfälliga judarna tolererade inte att bli uppläxade av Jesus, Guds son, som ju själv var jude och väl insatt i de äldstes stadgar (Talmud) och den villolära som ligger till grund för den judiska kabbalan.

De kabbalistiska judarna tror att de kan skynda på messias tillkommande. Genom att förstöra allt som är gott, ta bort all moral och slå sönder nationerna (vilket är vad som sker idag) kan man hjälpa messias att komma tillbaka fortare. Men den messias de väntar på är som ni säkert förstår inte Jesus Kristus, de kristnas messias, utan en skoningslös diktator. Antikrist.


Copyright © 2014 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?