Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

Med jämna mellanrum utbasuneras det i media att VI (Sverige), det vill säga majoriteten av alla svenska medborgare stödjer det ena eller det andra projektet vilket exempelvis kan handla om krig eller sanktioner mot olika länder eller grupper, om en självutplånande massinvandrings politik eller om sådant som sker inom det odemokratiska (fascistiska) EU projektet.

Det sägs att VI är för en hel massa men faktum är att VI aldrig ens brukar bli tillfrågade när det gäller "viktiga" politiska beslut vilka alltid klubbas igenom ovanför våra huvuden. Om VI blir tillfrågade (VI fick trots allt rösta för eller emot EU) så har VI innan VI fattar vårt beslut inte fått tillräckligt med information eller så har VI fått felaktig eller förvrängd information (vilket var fallet när VI gick med i EU).

Så VI kan omöjligt vara alla svenska medborgare. Det måste finnas några DE som inte bryr sig det minsta om vad VI (folket) tycker. DE handlar som DE gör för att DE önskar driva igenom sin agenda till vilket pris som helst. En agenda som strider mot folkets (det svenska folkets) intressen och mot Gud (Guds lag och vilja) samt mot alla andra folks intressen då agendan är global. "DE" kan inte vara "VI".

"Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom." (Jes 53: 6)

När människan försöker att vara som Gud (intar Guds plats) och väljer att gå sin egen väg så är det en väg (bred väg) som leder bort från Gud och bort från den enda källa som finns till sann kärlek, sann barmhärtighet, sann medmänsklighet, sann solidaritet, sann generositet med mera.

"Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den." (Matt 7: 13-14)

Utan Gud är människan prisgiven åt synden, Satan och världen. Hon tillhör antingen den grupp som förtrycker (medvetet eller utan att veta om det) eller den grupp som är förtryckt (medvetet eller utan att veta om det). De olika rollerna kan skifta under livets gång (den förtryckta kan senare bli en förtryckare och en förtryckare kan senare bli en förtryckt) och det enda som händer är att människor byter plats med varandra.

Orsaken till förtrycket, det som skapar både förtryckarna och de förtryckta, är det ingen som vill befatta sig med.

Förtrycket av de förtryckta försvinner inte så länge det finns förtryckare och förtryckta. Den största förtryckaren av alla är Satan som sedan syndafallet har gett upphov till förtrycket. Allt sedan dess har han varit högst ansvarig för alla illdåd och allt lidande som har skett bland mänskligheten under historiens gång och som sker i världen just nu, mellan länder och mellan människor på det rent personliga planet.

Satan måste använda sig av människor för att utföra sitt förstörelseverk och för att sprida sitt rike på jorden (det antikristliga riket), precis som Gud måste använda sig av människor för att utföra hans goda verk och utbreda hans rike på jorden.

Vi väljer själva (var och en av oss) vilken sida vi vill tjäna eller vem av dem som vi vill tjäna. Gud eller Mammon. Vi kan inte tjäna både ock.

"Ingen kan tjäna två Herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon." (Matt 6: 24)

DE, som kallar hela svenska folket för VI, och klumpar ihop individer som ett anonymt kollektiv och säger att detta kollektiv står upp för sådant de varken individuellt (eller som kollektiv) har tagit ställning till eller fått ta ställning till, har valt mammon och står på Satans sida.

Gud ser till skillnad mot Satan, alla sina skapelser som unika individer vilka han har givit olika talanger för att de skall komplettera varandra och sprida hans rike på jorden. Det är inte meningen att människor skall hålla sina talanger dolda eller att dessa skall användas i Satans tjänst.

Dock är det detta som sker (därför ser vår värld ut som den gör) och majoriteten av mänskligheten tillåter det ske trots att Satan endast ser människor som ett medel för att nå sitt mål som är makt över Gud. Det vill säga, han tror att han kan få makt över Gud (genom att involvera människor, fler och fler, i sin agenda) trots att Gud redan har vunnit makten över himmel och jord genom sin sons, Jesus Kristus, död på korset.

All vår synd och skuld (då nu och sedan) har Jesus Kristus en gång för alla tagit med sig upp på korset där han utgöt sitt dyrbara blod till försoning för våra synder. Så det enda vi behöver göra är att sluta upp med att försöka bli våra egna gudar (tråna efter makt och kontroll över allt och alla), gå våra egna egoistiska vägar och ödmjukt och i ånger över vår synd, vända oss till Jesus Kristus och be honom att komma in i vårt liv och bli vår frälsare och Herre.

Satan avskyr Gud (skaparen av allt i himmelen och på jorden) sedan begynnelsen men kan inte komma åt honom. Istället försöker han (vilket är hans enda sätt) att komma åt Guds mest älskade skapelse, människan, och det gör han genom att först locka bort henne från Gud och bort från gemenskapen med Gud (andra troende) precis som ett rovdjur lockar sitt villebråd bort från flocken (tryggheten som finns där) till att bli ett lätt byte.

"Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka." (1 Pet 5: 8)

När människan har kommit ifrån Gud så går hon sin egen (egoistiska) väg och tänker på sig själv (sina närmaste), sin egen njutning och sitt eget välbefinnande, i första hand. Hon har valt förtryckets och Satans sida även om hon påstår sig vara en omtänksam och from kristen samt till det yttre ser ut som det.

"De som övergiva lagen prisa de ogudaktiga, men de som hålla lagen gå till strids mot dem." (Ordspr 28: 4)

En sådan människa är inte, oavsett hur snäll, trevlig och kärleksfull hon är, villig att ta upp kampen mot den situation som föder förtrycket då det betyder att hon måste välja en annan väg (den smala vägen) vilket hon vill undvika då det kostar för mycket i form av försämrade levnadsvillkor.

Resultatet blir att både profeter, präster och andra Guds tjänare. påverkade av de människor som har valt att gå sina egna vägar och som vägrar befatta sig med orsaken till förtrycket, tar det lätt med helandet av Guds folks skada. Denna skada består i att människan väljer att gå sina egna vägar och försöker att bli sin egen Gud genom att göra sig oberoende av Gud. Denna svåra skada är grunden till all annan skada eller med ett annat ord, till all annan synd.

"Ty alla, både små och stora, söka där orätt vinning, och både profeter och präster fara tillsammans med lögn, de taga det lätt med helandet av mitt folks skada; de säga: Allt står väl till, allt står väl till, och dock står icke allt väl till." (Jer 6: 13-14)

Om nu Satan gör allt för att störta Gud (vilket han gör), skulle han då tillåta någon människa, hur mycket makt, pondus, pengar denne än har eller hur lojal och samarbetsvillig den är, att nå en höge position än honom? Hur mycket kommer han inte att vilja störta en maktgalen vanlig människa som sticker upp och försöker konkurrera med honom om makten över människorna och världen?

Skulle han tillåta någon människa att bli som Gud, bli sin egen och andras Gud, om den till exempel lyckas skapa sig en position som ägare av alla banker och därmed hamnar i en situation där han eller hon har fullkomlig makt över varenda människas ekonomi (liv), när han inte kan acceptera att Gud är Gud?

Satan använder bara människor i sin tjänst så länge han behöver dem för sina egoistiska syften. Eftersom de är Guds skapelse vill han skaffa bort dem när de inte längre kan göra någon nytta för honom. På samma sätt är det med de människor som har valt Satan som sin Herre och tjänar honom. De använder också människor för sina egna egoistiska syften så länge de behöver dem. Det ser vi exempel på överallt i vårt samhälle och i vår värld?

"I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja lögnens fader." (Joh 8: 44)

När en människa inte längre genererar någon vinst för Satan och hans anhängare är hon värdelös och kan lika gärna lägga sig ner och dö. Våra äldreboenden är fulla med människor som inte längre är vinstgivande (kan dra in pengar till Satan och hans lakejer samt till det antikristliga systemets uppbyggnad). De blir behandlade därefter. Man drar in på maten, väger deras blöjor och proppar dem fulla med mediciner så att de inte kan protestera mot vanvården.

De gamla liksom de hemlösa, arbetslösa, sjuka, utstötta, passar inte in i Satans och hans hantlangares agenda i Sverige (antagligen inte heller i övriga Europa) såtillvida de inte tillhör gruppen utlandsfödda (har minst en förälder med utländsk bakgrund) för då saknas inga resurser. Över den gruppen gödslas det resurser (pengar) för att massinvandringen skall kunna fortgå och förstörelsen av Sverige bli total. Sedan kommer snaran att dras åt ordentligt runt alla.

De resurser som (om Satan inte hade fått ett så starkt grepp om Sverige) borde tillfalla dem, vilka under åratal, kanske en hel livstid, har betalat in stora summor pengar till socialförsäkringssystemet, går nu istället till satsningar på utlandsfödda (låtsas arbeten samt meningslösa och absurda sysselsättnings projekt) och till att försörja strömmen av asylsökande (mellan två till tre tusen personer i veckan) som anländer till Sverige från jordens alla hörn i hopp om en bättre tillvaro.

Detta är Satans synagogas förtjänst. Satans synagoga hatar Jesus Kristus och Jesus lärjungar (alla pånyttfödda kristna) lika mycket som Satan hatar Gud, vår Fader (det var representanter för denna Satans synagoga som korsfäste Herren) samtidigt som de är ute efter ekonomiskt världsherravälde.

Så vad man gör från sionistiskt (kabbalistiskt, Talmudiskt) håll, är inte bara att förstöra landet Sverige (utrota den etniskt svenska befolkningen), samt resten av de kristna Europeiska länderna, utan också kristendomen och Kristus rena lära, de bibliska sanningarna vilka inte passar ihop med sionisternas (de falska judarnas) agenda i vilken majoriteten av mänskligheten skall reduceras till slavar och ej vinna frihet i frälsningen, i Jesus Kristus.

Islamiseringen av Sverige (moskébyggen i varenda stad och by) tillsammans med en massiv import av outbildade människor (analfabeter) från tredje världen, garanterar splittring, konflikter samt ett ekonomiskt och nationellt sönderfall.

"Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer" (Talmud, Zohar, Shemoth)

Där sanningen saknas, frodas lögnen. Sanningen kan inte finnas hos människor som väljer att gå sina egna vägar och som försöker att ta Guds plats. När människan väljer väg, placerar hon alltid sig själv (sina närmaste) främst och det leder till att hon väljer bort Gud som månar lika mycket om alla människor.

När miljarder människor väljer att gå sina egna vägar (vara sina egna gudar) eller tror att de går sina egna vägar (när de i själva verket går Satans väg), får det givetvis mycket negativa konsekvenser för alla då de blir en del av ogudaktigheten.

"Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn. Då skola alla fräcka människor och alla som göra, vad ogudaktigt är, bliva lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger HERREN Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem.

Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar som hava varit instängda i båset.

Och de ogudaktiga skolen I trampa ned, ty de skola bliva såsom aska under edra fötter på den dag, då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot." (Mal 4: 1-3)

Det gemensamma bästa, världens och skapelsens bästa, blir då inget som människan prioriterar trots att det hade blivit bäst för henne själv på sikt (och för alla andra) om hon så gjorde. Istället blir det onda gott och det goda ont vilket vi kan se många exempel på idag.

"Ve dem som kalla det onda gott, och det goda ont, dem som göra mörker till ljus, och ljus till mörker, dem som göra surt till sött, och sött till surt!

Ve dem som äro visa i sina egna ögon och hålla sig själva för kloka!

Ve dem som äro hjältar i att dricka vin och som äro tappra i att blanda starka drycker, dem som giva den skyldige rätt för mutors skull, men beröva den oskyldige vad som är hans rätt!" (Jes 5: 20-23)

Kabbalistiska (Satansdyrkande) judar tror att de kan frambringa sin messias, Antikrist (den Antikrist som uppenbarelseboken talar om) genom att göra det onda gott och det goda ont (se länk nedan). De samarbetar med sekulära sionister vilka äger och kontrollerar så gott som all media inom vilken det pågår en ständig och febril hjärntvätt för att få folk att anamma DE,s definition av VI, det vill säga att VI (hela Sveriges befolkning) är för Satans synagogas agenda och förstörelsen av Sverige liksom av övriga världen.

Man talar inte om att "DE", maktens alla lydiga knähundar som till exempel Carl Bildt, är psykopater som inte företräder Sveriges befolkning utan sig själva (den ondes synagoga) och att "DE" redan har tagit emot "vilddjurets märke" i handling och i tanke. Det kommer inte "VI", "VI" som är pånyttfödda i Kristus att göra.

"Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna." (Ef 6: 12)

http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

Här följer en gripande predikan om vilddjurets märke och om en historia som inte fick berättas, av den svensk amerikanske pastorn John S. Torell från november 2011.


Tillbaka till Svenska sidan